Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Την ίδρυση του Εργαστηρίου Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων – ΕΕΛΝΟ (Laboratory for the Surveillance of Infectious Diseases – LSID) στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και  τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του, ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Η σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β’ αρ. φύλλου 4037|2019, προβλέπει ότι θα λειτουργεί θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους. Συγκεκριμένα,  δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και δεν θα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων

Το εν λόγω εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της εργαστηριακής επιτήρησης και διερεύνησης επιδημιών από λοιμογόνους παράγοντες (βακτήρια, ιούς, παράσιτα) και ειδικότερα στο αντικείμενο της διάγνωσης, ταυτοποίησης και τυποποίησης του αιτίου που τις προκαλεί καθώς και της χρήσης των επιδημιολογικών δεδομένων που προκύπτουν στην ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης των λοιμωδών νοσημάτων.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργούν οι ακόλουθες Μονάδες ώστε να εξυπηρετούνται εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα επιτήρησης και εργαστηριακής διερεύνησης.

Μονάδα εργαστηριακής επιτήρησης παρασιτικών και τροπικών λοιμώξεων

Μονάδα Εργαστηριακής Επιτήρησης της Βακτηριακής Μηνιγγίτιδας

Μονάδα Εργαστηριακής Επιτήρησης Τροφιμογενών Νοσημάτων

Μονάδα επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων και μικροβιακής αντοχής (

Μονάδα Εργαστηριακής επιτήρησης HIV/AIDS λοίμωξης και ιογενών ηπατιτίδων (

Μονάδα Iατρικής Εντομολογίας (Unit of Medical Entomology)

Μονάδα Επιτήρησης Ζωοανθρωπονόσων και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας

Σκοπός του είναι η υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας, η επικαιροποίηση της γνώσης των αποφοίτων καθώς και την εκπαίδευση λοιπών πτυχιούχων συναφών ειδικοτήτων (ιατροί, βιολόγοι, τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων) στην εργαστηριακή διάγνωση των λοιμογόνων παραγόντων του γνωστικού του αντικειμένου.

Στις προτεραιότητές του συγκεταλέγονται η  εκπαίδευση -στο πλαίσιο συνεργασίας EUPHEM/ EPIET με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων (ECDC)- Ελλήνων και Ευρωπαίων επιστημόνων στην Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας, η  προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττική κ.ά..

 

Πηγή:https://virus.com.gr/