Ολύμπιος Παπαδημητρίου: Σε κίνδυνο η εισαγωγή νέων προϊόντων και η δέσμευση για επενδύσεις

Αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά το ρόλο των φαρμακευτικών εταιρειών στο σύστημα υγείας

Η συμβολή του κλάδου του φαρμάκου στην Εθνική Οικονομία είναι σημαντική, σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου στο συνέδριο «The Future of healthcare in Greece 2020». Η παραγωγή φαρμάκου παρουσίασε αύξηση τη περίοδο 2013 -2018. Υπολογίζεται ότι το 2017 η αξία της έφτασε στα 3,6 δισ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική συμβολή του κλάδου σε όρους ΑΕΠ φτάνει τα 6,9 δισ. ευρώ. Η επίδραση στα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα του κλάδου ανέρχεται στα 1,9 δισ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή 136.200 άτομα εργάζονται στον κλάδο, με τους περισσότερους να είναι προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Η υλοποίηση του μηχανισμού του clawback, στην παρούσα μορφή, εμφανίζεται να θέτει κινδύνους για τη βιομηχανία (επιχειρηματικός κίνδυνος), το ευρύτερο οικοσύστημα (ηθικός κίνδυνος), καθώς και τα δημόσια οικονομικά (δημοσιονομικός κίνδυνος). Η σώρευση νέων υποχρεωτικών επιστροφών είναι ιδιαίτερα υψηλή και παρά τη βελτίωση στη συλλογή τους, η διαμορφούμενη τάση δείχνει να είναι μη βιώσιμη. Η συνεχώς μειούμενη κερδοφορία (έως και ζημία) των περισσότερων προϊόντων έχει επίπτωση στις επιχειρηματικές αποφάσεις, ενώ σε κίνδυνο τίθεται η εισαγωγή των νέων προϊόντων και η δέσμευση για επενδύσεις. Προτεινόμενες ενέργειες για το μέλλον είναι: Καθορισμός φαρμακευτικού προϋπολογισμού και κατανομή μεταξύ των ενδιαφερομένων που καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και άμεσες μελλοντικές ανάγκες των ανθρώπων και των διαθέσιμων προϊόντων. Εισαγωγή ενός νέου τρόπου λειτουργίας για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, ώστε να εξορθολογίζεται η κατανάλωση τόσο για τα φάρμακα λιανικής όσο και για τα νοσοκομειακά φάρμακα. Εξασφάλιση προσιτής, δίκαιης και έγκαιρης πρόσβασης για τις καινοτόμες θεραπείες στην ελληνική αγορά μέσω μιας αποτελεσματικής, δυναμικής και συνεχούς διαδικασίας HTA. Δημιουργία περιβάλλοντος που επιτρέπει τον προγραμματισμό, διευκολύνει την ανάπτυξη και προσελκύει επενδύσεις με στόχο την επίτευξη συνολικής οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Δημιουργία ξεκάθαρης δομής διακυβέρνησης για όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας της Ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης και αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την αύξηση της συνολικής απόδοσής της. Προώθηση μιας αλλαγής νοοτροπίας όσον αφορά το ρόλο των φαρμακευτικών εταιρειών στο περιβάλλον της ελληνικής υγειονομικής περίθαλψης. Τέλος, οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες ΕΚΕ και να διασφαλίζουν δεοντολογικές πρακτικές.

 

 

Πηγη:HealthDaily