Συμβούλιο της Ευρώπης: Διασφάλιση κατάλληλης πρόσβασης στο εμβόλιο

Σεβασμός στις ιδιαίτερες ανάγκες ευπαθών ομάδων

Η αρχή της δίκαιης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, που ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική (σύμβαση του Οβιέδο), απαιτεί από τα κράτη, «λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες υγείας και τους διαθέσιμους πόρους, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα με στοχεύουν στην παροχή, εντός της δικαιοδοσίας τους, δίκαιης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη κατάλληλης ποιότητας». Αυτό αναφέρει το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε πρόσφατο κείμενο-διακήρυξη της Επιτροπής Βιοηθικής του. Όπως αναφέρεται, η παραπάνω θεμελιώδης αρχή έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας. Πρέπει να εξεταστεί υπό το φως των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών ζητημάτων, της έλλειψης πόρων και των δημοσιονομικών περιορισμών, καθώς και, ταυτόχρονα, της άνευ προηγουμένου επιστημονικής προόδου και της ανάπτυξης καινοτόμων προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Όσον αφορά τον εμβολιασμό, αυτό συνεπάγεται τη διασφάλιση ότι σε όλους, χωρίς διακρίσεις, προσφέρεται δίκαιη ευκαιρία να λάβει κάποιος ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Αντιμέτωποι με την έλλειψη εμβολίων, υπάρχει ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες σε σχέση με την παροχή πρόσβασης στον εμβολιασμό με στόχο την ελαχιστοποίηση των θανάτων και των σοβαρών ασθενειών, καθώς και τη μείωση της μετάδοσης. Η προτεραιοποίηση είναι απαραίτητη για την προάσπιση του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος στην προστασία της υγείας. Το Συμβούλιο της Ευρώπης χαιρετίζει την έμφαση που δίδεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και άλλους φορείς στην ανάγκη προώθησης της ισότητας μεταξύ των χωρών και στη δημιουργία μηχανισμών διεθνούς συνεργασίας για το σκοπό αυτό.

Επίσης, η διαφάνεια, οι πληροφορίες και η επικοινωνία είναι απαραίτητα για να συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, επιτρέποντας τη διαδικασία της συναίνεσης μετά από ενημέρωση και διασφαλίζοντας ότι σε κάθε άτομο για το οποίο αναφέρεται το εμβόλιο παρέχεται δίκαιη ευκαιρία πρόσβασης στον εμβολιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προώθηση του δημόσιου διαλόγου θα ήταν σημαντική προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανησυχίες των πολιτών ως προς αυτό. Στο κοινό πρέπει να παρέχονται σαφείς, ακριβείς, κατανοητές και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εμβόλια και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά. Πρέπει να δοθεί προσοχή στην προσαρμογή των πληροφοριών σε ομάδες στόχους, όπως άτομα που μπορεί να έχουν χαμηλό επίπεδο γνώσης ή ειδικές ανάγκες επικοινωνίας. Το υλικό επικοινωνίας θα πρέπει να παράγεται σε διάφορες μορφές, κατάλληλες για άτομα με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης και επικοινωνιακών αναγκών. Τέλος, οι στόχοι της εκστρατείας εμβολιασμού, καθώς και τα κριτήρια ιεράρχησης των διαφόρων ομάδων πληθυσμού για εμβολιασμό, πρέπει να κοινοποιούνται με διαφάνεια. Στο κοινό πρέπει να παρέχονται σαφείς, ακριβείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το ποιες ομάδες έχουν προτεραιότητα, γιατί έχουν προτεραιότητα και σε ποια βάση ενδέχεται να αλλάξουν οι προτεραιότητες.

Είναι σημαντικό οι βασικές αρχές που ενημερώνουν αυτούς τους στόχους να διασαφηνίζονται και να εξηγούνται επαρκώς. Για την ελαχιστοποίηση των αντιλήψεων σχετικά με την έλλειψη δικαιοσύνης όσον αφορά την πρόσβαση στον εμβολιασμό, οι στρατηγικές κατανομής και διανομής θα πρέπει να ανατίθενται σε υπεύθυνους, αξιόπιστους και αμερόληπτους φορείς λήψης αποφάσεων.

 

Πηγη:HealthDaily