Χωρίς περιορισμό εφεξής τα τακτικά χειρουργεία

Απόφαση για την άρση του περιορισμού του αριθμού των τακτικών χειρουργείων δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών υπέγραψε ο Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας,

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορονοϊού, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιων Υγειας, Ι. Κωτσιόπουλος υπέγραψε την αναστολή  του περιορισμού του αριθμού των τακτικών χειρουργείων που διενεργούνται σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, λόγω COVID-19

Στο έγγραφο, ο κ. Κωτσιόπουλος απευθύνει έκκληση στους υπεύθυνους νοσοκομείων και κλινικών να μεριμνήσουν για την άρση του περιορισμού του αριθμού των τακτικών χειρουργείων και την επαναφορά του προγραμματισμού και διενέργειας των τακτικών χειρουργείων, στη φυσιολογική ροή του κάθε νοσοκομείου

Στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας

Το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)» έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Υγείας. Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 13η Ιουλίου 2020 και ώρα 8 μ.μ. λόγω της επιτακτικής ανάγκης ταχείας ρύθμισης των εν λόγω θεμάτων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας μπορεί να μετρηθεί. Το νομοσχέδιο αφορά όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, όλες οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και οι ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Για το σκοπό της αξιολόγησης συστήνεται με το νομοθέτημα Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.».

Στις αρμοδιότητες του ΟΔΙΠΥ είναι να αναπτύσσει διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας ή να υιοθετεί υφιστάμενα όπου υπάρχουν, να διαμορφώνει δείκτες αξιολόγησης ιατρικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, να αναπτύσσει πρότυπα προγράμματα ιατρικής φροντίδας, να διενεργεί έρευνες αξιολόγησης και να διαμορφώνει πιλοτικά προγράμματα, να διαμορφώνει προγράμματα επιτήρησης ωφελούμενων φορέων, να αξιολογεί και να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση των ασθενών, καθώς και να αναπτύσσει προγράμματα εκπαίδευσης και συμμόρφωσης προς τα πρότυπα.

Μεταξύ των ειδικότερων δράσεων που αναλαμβάνει ο ΟΔΙΠΥ συγκαταλέγονται η αξιολόγηση των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, η ανάπτυξη των εργαλείων για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στους επαγγελματίες υγείας, η υποστήριξη των παρόχων υγείας για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους, η εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών αξιολόγησης και η δημιουργία των κατάλληλών εργαλείων για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών.

 

 

Πηγή: https://www.news4health.gr/