Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου

συνημμένα την υπ’ αριθ. 9365/23.03.2021 (ΑΔΑ: Ψ9Α9469ΗΑΞ-Ν38)

Προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

SKM_C30821032408461

SKM_C30821032408462

 

Για το Τμήμα Προσωπικού,

Τατιάνα Κοβάτσεβιτς

τηλ.:2313 323125,3124,3989