Σύσταση έμμισθων θέσεων για Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία για το Π.Γ.Ν.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με το ΦΕΚ 1525(Β)/22.4.2020
(επισυνάπτεται) ενεργοποιήθηκαν για το Τμήμα μας δύο (2) έμμισθες
θέσεις Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία.
Το Τμήμα Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας Π.Γ.Ν.Α. δίδει
πλήρη διετή εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία (καλύπτει όλο το
φάσμα της εξειδίκευσης, με χρήση των πλέον σύγχρονων εξοπλισμών για
τον Ελλαδικό χώρο).

Βασίλειος Δ. Σουφτάς
Καθηγητής Ακτινολογίας – Επεμβατικής Ακτινολογίας Δ.Π.Θ.
Δ/ντής Τμήματος Διαγνωστικής& Θεραπευτικής Ακτινολογίας Π.Γ.Ν.Α.

 

ΦΕΚ_1527_Β_22-4-2020, ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΣΤΟ ΠΓΝΑ