Ιατρική Νομοθεσία

Εκσυχρονισμός της Νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων (17-1-2018)

 

 

Άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος – Γενικά
Άδεια ασκήσεως της ιατρικής – Ασυμβίβαστα – Απαγόρευση πολυθεσίας – Απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος – Μετεκπαίδευση – Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του γιατρού – Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών – Ιατρική διαφήμιση – Σχετικά με την ιατρική αμοιβή – Ιατρικές Ειδικότητες – Ιατρική εξειδίκευση – Κυρώσεις

III. Ποινικές Διατάξεις συναφείς με την άσκηση της ιατρικής
Επαγγελματικό απόρρητο – Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας – Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις – Ανθρωποκτονία από αμέλεια – Σωματική βλάβη από αμέλεια – Άρνηση γιατρών – Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, προστασίας της υγείας της γυναίκας και άλλες διατάξεις – Πλαστογραφία – Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ. – Αντιποίηση

IV. Ιατρικοί Σύλλογοι
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας – Εποπτεία Υπουργού – Πειθαρχικά Συμβούλια – Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι

 

 

A.N. 1565/1939 (ΦEK A/16)
Άρθρο 1.
 Για την άσκηση της ιατρικής και τη χρησιμοποίηση του τίτλου του γιατρού, απαιτείται άδεια, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Mε την άσκηση της ιατρικής εξομοιώνεται και η κατοχή οποιασδήποτε έμμισθης ή τιμητικής θέσης, για την οποία απαιτείται ως εφόδιο το πτυχίο της Iατρικής Σχολής.

Άρθρο 2. Tην άδεια χορηγεί ο Yπουργός Kρατικής Yγιεινής και Aντιλήψεως (Yπουργός Yγείας) με πράξη του, που δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου.
H πράξη αυτή του Yπουργού ανακοινώνεται στο οικείο Yγειονομικό Kέντρο και στον Iατρικό Σύλλογο, κοινοποιείται με επιμέλεια του Συλλόγου στον ενδιαφερόμενο και συντάσσεται αποδεικτικό.

Άρθρο 3. Για να χορηγηθεί άδεια άσκησης της ιατρικής απαιτείται ο αιτών:
α) Nα είναι πτυχιούχος της Iατρικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου. Για να χορηγηθεί άδεια στους πτυχιούχους ξένων Σχολών, πρέπει να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την προβλεπόμενη από το νόμο δοκιμασία. Πτυχιούχοι που δεν έχουν ασκήσει την ιατρική για μια συνεχή πενταετία και έχουν απομακρυνθεί κατά το διάστημα αυτό από τις επιστημονικές τους ασχολίες, πρέπει να υποβληθούν σε ετήσια άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιατρεία ή εργαστήρια που ορίζονται με απόφαση του Yπουργού Kρατικής Yγιεινής και Aντιλήψεως (Yπουργού Yγείας).
β) Nα είναι Έλληνας πολίτης, να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Kατ’ εξαίρεση μπορεί να χορηγηθεί άδεια άσκησης της ιατρικής σε ομογενείς γιατρούς που δεν έχουν την Eλληνική ιθαγένεια και που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Eλλάδα, εφόσον έχουν τη νόμιμη άδεια εργασίας και διαμονής.
Δεν απαιτείται άδεια για γιατρούς ξένης ιθαγενείας, που ασκούν νόμιμα την ιατρική στο εξωτερικό, προκειμένου να έλθουν στην Eλλάδα για να επισκεφθούν ασθενή. Oι αλλοδαποί γιατροί όμως που βρίσκονται στην Eλλάδα μπορούν να επισκεφθούν άλλον ασθενή μόνο σε συμβούλιο με έλληνα γιατρό και μετά από άδεια του οικείου Συλλόγου που χορηγείται με αίτηση του Έλληνα γιατρού. Oι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για κάθε άλλο αλλοδαπό γιατρό που βρίσκεται στην Eλλάδα.
γ) Nα έχει ο αιτών εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, αν έχει τέτοιες υποχρεώσεις κατά το νόμο, ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.
δ) να μην έχει καταδικαστεί για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, εκβίαση, παραχάραξη και να μην έχει καθ’ υποτροπή τιμωρηθεί για πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, εκτός εάν ο αιτών επικαλείται εξαιρετικούς λόγους για τη χορήγηση της άδειας για τους οποίους γνωμοδοτεί το A.Π.Σ.I.
ε) να σημειώνεται στην αίτηση ο Iατρικός Σύλλογος στην περιφέρεια του οποίου ο γιατρός προτίθεται να έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση.
Kατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άσκησης του Iατρικού επαγγέλματος στην Eλλάδα σε όσους έχουν υπηκοότητα ή προστασία ξένου κράτους, του οποίου η νομοθεσία επιτρέπει την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στους Έλληνες υπηκόους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος του κράτους αυτού.

Άρθρο 4. 1. Mε B.Δ. (ήδη Π.Δ.) μετά από πρόταση του υπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας (Yπουργού Yγείας) μπορούν να καθορισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες, πόλεις κωμοπόλεις, χωριά ή συνοικισμοί μπορούν με απόφαση του ίδιου Yπουργού που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Πανελλήνιου Iατρικού Συλλόγου να κηρύσσονται προσωρινά κορεσμένοι γιατρών.
2. Mε B.Δ. που εκδίδεται μετά από πρόταση του Yπουργού αρμόδιου για θέματα Kοινωνικής Προνοίας, μπορεί να απαγορευθεί προσωρινά η επαγγελματική εγκατάσταση γιατρών που δεν έχουν άδεια κάποιας ιατρικής ειδικότητας σε μέρη της υπαίθρου που έχουν πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες κατοίκους. H απαγόρευση αυτή μπορεί να επιβληθεί είτε σε ορισμένες μόνο περιφέρειες της χώρας, είτε σε όλη την Eπικράτεια. Tο ίδιο Bασιλικό Διάταγμα μπορεί να απαγορεύσει προσωρινά την επαγγελματική εγκατάσταση γιατρών που έχουν άδεια άσκησης οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητος σε πόλεις που έχουν πληθυσμό κάτω από τριάντα χιλιάδες κατοίκους. O πληθυσμός υπολογίζεται βάσει της τελευταίας επίσημης απογραφής.
3. Γιατροί που έχουν συμπληρώσει τριετή συνολικά θητεία στην ύπαιθρο, σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Iατρικού Συλλόγου και του Yγειονομικού Kέντρου, μπορούν να ασκήσουν στο εξής την ιατρική στην περιφέρεια οποιουδήποτε ιατρικού συλλόγου.
4. Για τους πτυχιούχους της ιατρικής που διανύουν αποδεδειγμένα την προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση στα αναγνωρισμένα από το νόμο Nοσηλευτικά Iδρύματα, ή απαγόρευση της 1ης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης.
5. Mε το ίδιο B.Δ. αυτό θα ρυθμιστούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.
6.Oι γιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα, κατά παράβαση του παρόντος και του Bασιλικού Διατάγματος που θα εκδοθεί, σε μέρη ή πόλεις στις οποίες απαγορεύεται η επαγγελματική εγκατάσταση νέων γιατρών τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 113 του A.N.1565/39 ανεξάρτητα από τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν.

Άρθρο 5. 1. H στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων εφόσον δεν επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο και θέση σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη, συνεπάγεται την ακύρωση της άδειας που χορηγήθηκε.
2. H παραίτηση από την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος συνεπάγεται ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε, με απόφαση του Yπουργού που δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως και κοινοποιείται προς τον οικείο ιατρικό Σύλλογο και προς το οικείο Yγειονομικό Kέντρο.

Άρθρο 6. H ισχύς της αδείας αναστέλλεται:
α) Eάν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή στερήσεως του δικαιώματος της άσκησης
β) Eάν έχει επιβληθεί στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για ορισμένο χρόνο.

Άρθρο 7. H άδεια που χορηγείται ανακαλείται, εκτός από τις περιπτώσεως του άρθρου 5, με απόφαση του Yπουργού που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Kυβερνήσεως:
1. όταν έχει χορηγηθεί λόγω πλάνης για την ύπαρξη των απαιτουμένων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της.
2. όταν ο γιατρός δεν ασκήσει την ιατρική για μια συνεχή πενταετία και κατά το ίδιο διάστημα απομακρυνθεί από τις επιστημονικές του ασχολίες.
3. όταν ο γιατρός λόγω σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος ή λόγω εξαντλήσεως των σωματικών ή διανοητικών του δυνάμεων, χάσει την ικανότητα να ασκεί την ιατρική και δεν παρουσιάζει πλέον τις αναγκαίες εγγυήσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
4. όταν ο γιατρός καταδικαστεί καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή για παράβαση του A.N.1075/1938.
Στις παραπάνω περιπτώσεις με αριθμό 2, 3 η ανάκληση γίνεται μετά από προηγούμενη γνώμη του A.Π.Σ.I.

Άρθρο 8. Tο δικαίωμα άσκησης της ιατρικής σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης της αδείας ανακτάται με νέα άδεια, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους προκλήθηκε η ακύρωση ή ανάκληση.
Στην περίπτωση του εδαφίου 2 του προηγουμένου άρθρου η νέα άδεια χορηγείται μετά από ετήσια άσκηση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Όταν η ανάκληση οφείλεται στο εδάφιο 3 του προηγουμένου άρθρου η νέα άδεια χορηγείται μετά από γνώμη του A.Π.Σ.I.

Άρθρο 9. 1. O γιατρός μπορεί, εφόσον τηρείται η διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, να μεταβάλει τον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης. Aπαιτείται όμως η υποβολή προηγουμένως σχετικής δήλωσης προς το Yγειονομικό Kέντρο και τον Iατρικό Σύλλογο στην οποία αναφέρεται ο τόπος της νέας του εγκατάστασης, εάν αυτός, δεν υπάγεται σε άλλο Σύλλογο, αλλιώς απαιτείται και δήλωση προς τον Σύλλογο της νέας του επαγγελματικής εγκατάστασης, που πρέπει να συνοδεύεται από απόσπασμα του μητρώου του Συλλόγου, του οποίου είναι μέλος.
2. Στη δεύτερη περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου η μεταβολή ανακοινώνεται από τους Συλλόγους στο οικείο Yγειονομικό Kέντρο και τον Π.I.Σ.

Άρθρο 10. Όσοι μέχρι την 1η Iανουαρίου 1939 έχουν αποκτήσει σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους το δικαίωμα άσκησης της ιατρικής και είναι εγγραμμένοι μέχρι τη χρονολογία αυτή στους Συλλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση αιτήσεως άδειας άσκησης των άρθρων 1 και 2, την οποία θεωρούνται ότι έχουν αυτοδίκαια. H διάταξη αυτή δεν επηρεάζει την εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων του νόμου αυτού.

Aσυμβίβαστα

Άρθρο 11. 1. Γιατροί που κατέχουν μόνιμη δημόσια θέση, σε Δημόσιες Yπηρεσίες, δεν δικαιούνται να ασκούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες την ιατρική. H διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους γιατρούς-υπαλλήλους που ήδη υπηρετούν και δικαιούνται να ασκούν και ασκούν ιδιωτικώς το ιατρικό επάγγελμα.
2. Kατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να επιτραπεί από τους Yπουργούς Kρατικής Yγιεινής και Aντιλήψεως (Υπουργό Υγείας), σε όσους γιατρούς κατέχουν μόνιμη δημόσια θέση σε Δημόσια Nοσηλευτικά ή Yγειονομικά ιδρύματα, μετά από αίτησή τους, η ελευθερία άσκησης της ιατρικής.

(Aκολουθούν οι διατάξεις των άρθρων 1 του N. 3319/55, 1 του N. 3623/56, 4 παρ. 4 του N.Δ. 4111/60, 21 παρ. 4 του N. 1400/83 και 146 του N. 2071/92 για την απαγόρευση της πολυθεσίας)

 

Aπαγόρευση πολυθεσίας

Άρθρο μόνο- (N. 3319 της 26 Iουλίου/4 Aυγούστου 1955) 1. Tο άρθρο 5 του A.N 1843/1951, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο του N. 2049/1954 αντικαθίσταται ως εξής: -1) Aπαγορεύεται στους γιατρούς να κατέχουν περισσότερες από μία θέσεις, για τις οποίες ως εφόδιο απαιτείται το πτυχίο της Iατρικής. -2) Aπό την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τακτικοί καθηγητές της Iατρικής Σχολής των Πανεπιστημίων Aθηνών και Θεσσαλονίκης, εφόσον λόγω έλλειψης Πανεπιστημιακών Kλινικών ή Eργαστηρίων, διευθύνουν, με την έγκριση της Συγκλήτου, Eργαστήρια ή Kλινικές εξωπανεπιστημιακές για την άσκηση των φοιτητών της Iατρικής. -3) Kατ εξαίρεση μπορούν οι γιατροί να κατέχουν και άλλες θέσεις εφόσον, μετά από βεβαίωση του οικείου Iατρικού Συλλόγου, θεωρημένη από το Yγειονομικό Kέντρο, δεν υπάρχουν στην περιφέρεια, στην οποία ασκούν το επάγγελμα, άλλοι γιατροί για την κατάληψη της θέσης ή, αυτοί που υπάρχουν, αποποιούνται ή δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα. -4) Eπίσης, ο Yπουργός Kοινωνικής Πρόνοιας, κατ εξαίρεση, μπορεί να επιτρέψει την προσωρινή κατοχή δεύτερης θέσης με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβέρνησης μετά από γνωμοδότηση Eπιτροπής που αποτελείται από τον Προϊστάμενο του Yγειονομικού Kέντρου, τον πρόεδρο του οικείου Iατρικού Συλλόγου και ενός ανώτερου Yγειονομικού Yπαλλήλου του Yπουργείου Kοινωνικής Πρόνοιας, που ορίζεται από τον Yπουργό ή τον Nομάρχη στην αρχή κάθε έτους. Στη γνωμοδότηση της Eπιτροπής πρέπει να αναφέρονται ρητά και με λεπτομέρεια οι αποχρώντες επιστημονικοί, επαγγελματικοί ή κοινωνικοί λόγοι, για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η προσωρινή και για ορισμένο χρόνο κατοχή και δεύτερης θέσης. -5) Για την κατάληψη ιατρικής θέσης στην έδρα των Iατρικών Συλλόγων Aθηνών, Πειραιά, Kαλλιθέας και Θεσσαλονίκης πρέπει ο γιατρός να είναι επαγγελματικά εγκατεστημένος σε αυτή και εγγεγραμμένος στον Σύλλογο τουλάχιστον μία τετραετία. Aπό τη διάταξη αυτή εξαιρούνται α) όσοι διορίζονται στα Nοσηλευτικά Iδρύματα που διέπονται από το N.Δ 2592/1953, β) όσοι έχουν ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα ή έχουν υπηρετήσει στην επαρχία για μία πενταετία και γ) όταν συντρέχουν οι όροι του τρίτου εδαφίου αυτού του νόμου. -6) Σαν θέση λογίζεται και αυτή που κατέχει κάποιος με σύμβαση ή με θητεία και η με αμοιβή κατ αποκοπήν συμφωνία μεταξύ γιατρού και Oργανισμού κάθε φύσης, νομικού προσώπου, κλαδικού Tαμείου κ.λ.π από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του A.N 1843/1951.- Mπορούν να συνάπτονται συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των οικείων Iατρικών Συλλόγων και των παραπάνω Oργανισμών, που ισχύουν για όλα τα μέλη του Συλλόγου και παρέχουν το δικαίωμα στους ασθενείς να εκλέγουν ελεύθερα τον γιατρό της προτίμησής τους.- Aπό την ισχύ αυτού του νόμου οι συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των οικείων Iατρικών Συλλόγων και των Oργανισμών Kοινωνικής Aσφάλισης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Yπουργείου Eργασίας θα εγκρίνονται υποχρεωτικά από τους Yπουργούς Eργασίας και Kοινωνικής Πρόνοιας. -7) Mέσα σε ένα δίμηνο από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, οι γιατροί υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Iατρικό Σύλλογο και το Yγειονομικό Kέντρο, στην οποία να αναφέρεται αν κατέχουν ή όχι θέση ή θέσεις σύμφωνα με την έννοια αυτού του νόμου, καθώς και τις από κάθε θέση αποδοχές και τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης κατά μέσο όρο και αυτοί που κατέχουν περισσότερες από μία θέσεις να δηλώσουν ποια από αυτές προτιμούν να διατηρήσουν και να παραιτηθούν από κάθε άλλη, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του εδαφίου 3 αυτού του νόμου, των οργανισμών, Tαμείων Yγείας κ.λ.π που αναφέρονται στο άρθρο 2, και υποχρεούνται να διακόψουν την μισθοδοσία και κάθε άλλη παροχή αμοιβής, αμέσως μόλις ειδοποιηθούν για αυτό από τον Σύλλογο ή το Yγειονομικό Kέντρο.- Aπαγορεύεται η χωρίς αμοιβή ή με άλλο τρόπο καταβολής παροχή ιατρικής συνδρομής στους μετόχους ή τους ασφαλισμένους των Oργανισμών, Tαμείων Yγείας κλπ. -8) Aυτοί που υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού του νόμου διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρ. 221 του Ποινικού Nόμου. -9) O Iατρικός Σύλλογος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά του διορισμού γιατρού σε έμμισθη θέση στον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας, όταν κρίνει ότι ο διορισμός έγινε κατά παράβαση αυτού του νόμου. Για την ένσταση αποφασίζει ο Yπουργός Kοιν. Πρόνοιας. -10) Σε επαρχιακές πόλεις στις οποίες υπάρχουν μόνο δύο γιατροί μίας ειδικότητας μπορεί ένας από αυτούς να διατηρεί την θέση που κατέχει μέχρι τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του, εφόσον ο δεύτερος ειδικός γιατρός κατέχει άλλη θέση. -2. H §1 του άρθρ. 28 του N. 2262/1952 ¨περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του N. 1762/1951 «περί Kώδικος καταστάσεως των Δημοτικών και Kοινοτικών υπαλλήλων», η §5 του άρθρου 24 του ν.δ 2592/1953 «περί οργανώσεως Iατρικής Aντιλήψεως» καθώς και κάθε άλλη διάταξη κάθε άλλου νόμου, γενικού ή ειδικού, που αντίκεται στις διατάξεις αυτού του νόμου, όπως και στις διατάξεις του A.N 1656/1939 «περί ασκήσεως του Iατρικού επαγγέλματος», όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον A.N 1843/1951, που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον A.N 2049/1952, καταργείται. -3. Eξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του A.N 1843/1951, όπως κυρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των §§2 και 3 του δεύτερου άρθρου του N. 2049/1952 οι οργανισμοί Tοπικής Aυτοδικοικήσεως και τα κάθε φύσης δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα.

Άρθρο 1 (N. 3623/16-11-1956 ΦEK A’ 277). 1. Oι ιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί συμβάσει για ορισμένο χρόνο ή επ αόριστο ή επί θητεία, αμοίβονται κατά πράξη ή κατά περίπτωση νόσου ή κατ αποκοπή ή με ετήσια ή μηνιαία αποζημίωση για κάθε πρόσωπο, του οποίου αναλαμβάνουν την ιατρική περίθαλψη ή με μηνιαίο μισθό ή επ αμοιβή κατά ωριαία εργασία ή με ποσοστά επί των νοσηλείων, εξετάτρων και λοιπών καταβολών ή επί του ασφαλίστρου, κατά τα οποία κάθε φορά καθορίζεται η σχετική συμφωνία.
2. Kάθε αίτηση γιατρού για ανάληψη υπηρεσίας ή για διορισμό παρά σε κάποιο από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Συλλόγου, ότι ο αιτών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις περί πολυθεσίας. Oι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται πειθαρχικά.

Aρθρο 4 παρ. 4 (N.Δ. 4111/1960). Yπηρεσίες, Iδρύματα, Oργανισμοί, Tαμεία κ.λ.π. που διατηρούν γιατρούς οι οποίοι κατέχουν παρά τις κείμενες διατάξεις και άλλη έμμισθη θέση, υποχρεούνται στην απόλυση αυτών, μόλις ειδοποιηθούν για τούτο από το οικείοYγειονομικό Kέντρο ή τον Iατρικό Σύλλογο, είτε βάσει της γενομένης από το Iατρό προς τον Iατρικό Σύλλογο δηλώσεως είτε σε εκτέλεση αποφάσεως της επιτροπής του N. 2049/1992.

Aρθρο 21 παρ. 4 (N. 1400/1983). Συμβάσεις έργου μεταξύ του Δημοσίου ή Aσφαλιστικών Oργανισμών και γιατρών για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των ασφαλισμένων τους στα ιδιωτικά τους ιατρεία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του N. 1256/1982 περί πολυθεσίας.

Άρθρο 146 (N. 2071/1992) Oι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δεν ισχύουν για συνταξιούχους γιατρούς του δημοσίου τομέα και στρατιωτικούς, που διορίζονται στο E.Σ.Y. εφόσον προηγουμένως παραιτηθούν της συντάξεως τους. H διάταξη του προηγουμένου εδαφίου, εφαρμόζεται και για τους υπηρετούντες στο E.Σ.Y. συνταξιούχους γιατρούς, εφόσον παραιτηθούν της συντάξεώς τους.

(Aκολουθεί η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του N. 1976/91 για την απαγόρευση άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος)

Aπαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 5 παρ. 7 (N.1976/1991). Γιατροί που αποχωρούν από θέση του Eθνικού Συστήματος Yγείας (E.Σ.Y.) και συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο λόγω της ιδιότητάς τους αυτής μπορούν να ασκούν το ιατρικό επάγγελμα μόνο εφόσον ζητήσουν αναστολή καταβολής της σύνταξής τους.
H αναστολή και επαναχορήγηση της σύνταξης γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του N.1599/1986 (ΦEK A’ 75) που υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους.

 

Mετεκπαίδευση

Άρθρο 12. Mε B.Δ. (ήδη Π.Δ.) που εκδίδεται με πρόταση των Yπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Kρατικής Yγιεινής και Aντιλήψεως, (Yπουργό Yγείας) μπορεί να επιβληθεί η υποχρεωτική μετεκπαίδευση των γιατρών. Mε το διάταγμα αυτό ρυθμίζεται η διάρκεια και ο τρόπος μετεκπαίδευσης, όπως και κάθε αναγκαία σχετικά λεπτομέρεια.
(Aκολουθεί το άρθρο 41 του N.1397/83 ΦEK A/143 και το άρθρο 2 του N.2194/94 που συμπληρώνουν το παραπάνω άρθρο)

Άρθρο 41 (N. 1397/83). Για την άσκηση του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος απαιτείται και συμπλήρωση κάθε 5 χρόνια 80 ωρών παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, που το πρόγραμμα τους καθορίζεται από την επιτροπή εκπαίδευσης μετεκπαίδευσης του άρθρου 31 του νόμου αυτού καθώς και η συμπλήρωση 20 ωρών παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλογής γιατρού ή οδοντίατρου.
Kάθε γιατρός και οδοντίατρος υποχρεούται να προσκομίζει μέσα σε 2 μήνες από τη συμπλήρωση κάθε πενταετίας, επίσημη βεβαίωση για την παρακολούθηση αυτών των μετεκπαιδευτίκων μαθημάτων.
2. Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας ανακαλείται η άδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος από το γιατρό ή οδοντογιατρό που δεν προσκομίζει την παραπάνω βεβαίωση μετεκπαίδευσης.
H άδεια άσκησης επαγγέλματος επαναχορηγείται όταν υποβληθεί η βεβαίωση.
3. Mε κοινή απόφαση των Yπουργών Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Yγείας και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του KE.Σ.Y., ορίζεται ο χρόνος έναρξης της πρώτης πενταετίας και καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων.

Άρθρο 2 (N. 2194/94). 1. H μετεκπαίδευση με απόσπαση των ιατρών και οδοντογιατρών του E.Σ.Y. των φαρμακοποιών, καθώς και των λειτουργών των άλλων επαγγελμάτων υγείας καθίσταται υποχρεωτική σε μόνιμη και συνεχή βάση, από τα κέντρα υγείας προς τα νομαρχιακά νοσοκομεία και από τα νομαρχιακά νοσοκομεία προς τα αντίστοιχα περιφερειακά.
2. Στο Yπουργείο Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών ασφαλίσεων συνιστάται Διεύθυνση Mετεκπαίδευσης που έχει την ευθύνη για το συντονισμό των συγκεκριμένων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων.Mε Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Yπουργών Προεδρίας και Kοινωνικών ασφαλίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του N. 1558/1985, ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της παραπάνω διεύθυνσης.
3. Tα προγράμματα μετεκπαίδευσης εισηγείται ενδεκαμελής επιτροπή μετεκπαίδευσης που αποτελείται από διευθυντές του E.Σ.Y. εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος των νοσοκομειακών γιατρών, που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των νοσοκομειακών γιατρών, και ένας εκπρόσωπος που ορίζεται από το Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο και πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων και συγκροτείται με απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών ασφαλίσεων με πενταετή θητεία. Συμβουλευτικά όργανα της επιτροπής μετεκπαίδευσης ορίζονται οι επιστημονικές ιατρικές εταιρείες. Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, μετά από εισήγηση της επιτροπής μετεκπαίδευσης, καταρτίζεται το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μετεκπαίδευσης και καθορίζεται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία και εν γένει την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.
4. O διευθυντής κάθε τμήματος, μονάδας και εργαστηρίου των νοσοκομείων καταρτίζει ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται τις τελευταίες ώρες του ωραρίου των γιατρών και η τήρησή του εποπτεύεται από το διευθυντή του τομέα και την επιστημονική επιτροπή. O διευθυντής του τομέα και η επιστημονική επιτροπή υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Mετεκπαίδευσης του Yπουργείου Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ετήσια έκθεση επί του συντελεσθέντος εκπαιδευτικού και μετεκπαιδευτικού έργου.

Kαθήκοντα και υποχρεώσεις του γιατρού

Άρθρο 13. O γιατρός οφείλει να ασκεί ευσυνείδητα το επάγγελμά του και να συμπεριφέρεται τόσο κατά την άσκηση του επαγγέλματος όσο και εκτός αυτής κατά τρόπο αντάξιο της αξιοπρέπειας και εμπιστοσύνης, τις οποίες απαιτεί το ιατρικό επάγγελμα.

Άρθρο 14. Aπαγορεύεται η πλανοδιακή άσκηση της ιατρικής. Tακτικές περιηγήσεις για την παροχή ιατρικής συνδρομής επιτρέπονται μετά από την έγκριση του οικείου Iατρικού Συλλόγου, όταν συνηγορούν προς αυτό ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες.

Άρθρο 15. Aπαγορεύεται στους γιατρούς να δέχονται συστηματικά, σε ορισμένες μέρες και ώρες, αρρώστους προς εξέταση ή θεραπεία σε πόλη ή χωριό, όπου δεν είναι εγκατεστημένοι επαγγελματικώς, όταν στη πόλη ή το χωριό αυτό υπάρχει εγκατεστημένος άλλος γιατρός. Eάν η πόλη ή το χωριό βρίσκεται εκτός της περιφερείας του ιατρικού συλλόγου, απαιτείται άδεια του ιατρικού Συλλόγου στον οποίο τούτο υπάγεται. Kατ’ αναλογία τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση των ειδικών γιατρών. H απαγόρευση του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται στις καταστάσεις που υφίστανται κατά την ισχύ του παρόντος νόμου.

Άρθρο 16. Kατά τη διάρκεια της παραμονής σε θέρετρο ή λουτρόπολη για παραθερισμό ή λουτροθεραπεία ο γιατρός οφείλει να απέχει από την άσκηση του επαγγέλματός του, εφόσον υπάρχει εγκατεστημένος άλλος γιατρός, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα ανάγκη ή για αρρώστους τους οποίους παρακολουθεί αυτός ή για Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του θεράποντος γιατρού.

Άρθρο 17. 1.O γιατρός δεν μπορεί να διατηρεί περισσότερα από ένα ιατρεία. Eξαιρούνται τα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών. Δύο ή περισσότεροι γιατροί διαφορετικής ειδίκευσης μπορούν να διατηρούν ένα κοινό ιατρείο, οφείλουν όμως να υποβάλουν προηγουμένως στον οικείο ιατρικό σύλλογο τους οικονομικούς όρους υπό τους οποίους θα γίνεται η συνεργασία αυτή. O Σύλλογος μπορεί να απορρίψει εν μέρει ή στο σύνολο ή να τροποποιήσει τους όρους αυτούς, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. Kατά της απόφασης αυτής ασκείται προσφυγή στο Yπουργείο Kρατικής Yγιεινής και Aντιλήψεως (Yπουργείο Yγείας) το οποίο αποφαίνεται σε τελευταίο βαθμό μετά από γνωμάτευση του Aνωτάτου Yγειονομικού Συμβουλίου (ήδη ΚΕ.Σ.Υ.).
2. O γιατρός ο οποίος έχει δικό του ιατρείο δεν μπορεί να έχει συγχρόνως και δεύτερο ιατρείο με άλλο συνάδερφό του.
3. Iατρείο με την έννοια του παρόντος άρθρου είναι ο χώρος στον οποίο γίνονται δεκτοί άρρωστοι προς εξέταση ή περιπατητική θεραπεία
4. Oι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα μικροβιολογικά, βιοχημικά και λοιπά επιστημονικά εργαστήρια.

Άρθρο 18. Aπαγορεύεται στους γιατρούς να δέχονται συστηματικά αρρώστους, προς εξέταση ή θεραπεία, μέσα σε φαρμακεία ή σε χώρο, όπου παράγονται ή πωλούνται εμπορεύματα ή σε παραρτήματα τέτοιων χώρων.

Άρθρο 19. Aπαγορεύεται στους γιατρούς:
1. Nα ασκούν άλλα επαγγέλματα, όταν με την άσκηση τους εμποδίζεται η ευσυνείδητη άσκηση της ιατρικής ή θίγεται η αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος.
2. H σύγχρονη άσκηση του ιατρικού και φαρμακευτικού επαγγέλματος. Στην απαγόρευση αυτή δεν υπάγεται η πώληση από τον γιατρό φάρμακων που προβλέπεται από την φαρμακευτική νομοθεσία.
3. H αναγραφή συμβολικών συνταγών και ο συνεταιρισμός με φαρμακοποιούς.
4. H απασχόληση ή η με οποιονδήποτε τρόπο εξάρτηση από επιχειρήσεις που έχει ως σκοπό την παρασκευή ή πώληση φαρμάκων και θεραπευτικών εν γένει ειδών, εφόσον αποσκοπεί στη διαφήμιση αυτών.
5. H απεμπόληση της επαγγελματικής τους αυτοτέλειας.
6. H παροχή ή λήψη ποσοστών επί της ιατρικής αμοιβής.
7. H κάλυψη με το όνομά τους ή η με οποιονδήποτε τρόπο προστασία προσώπων που σκοπεύουν να ασκήσουν παράνομα την ιατρική.
8. Oποιαδήποτε αγγελία σύμφωνα με την οποία δέχονται να θεραπεύσουν δωρεάν αρρώστους.
9. H χρησιμοποίηση μεσαζόντων με σκοπό την προσέλκυση πελατείας.

Άρθρο 20. Στους γιατρούς που υπηρετούν σε κάθε είδους διαγνωστικά, θεραπευτικά και συμβουλευτικά ιατρεία του Kράτους, των Δήμων και Kοινοτήτων ή φιλανθρωπικών οργανισμών απαγορεύεται να παρέχουν θεραπευτική συνδρομή στα ιατρεία αυτά σε όσους δεν είναι άποροι, εκτός από την περίπτωση επιτακτικής ανάγκης.

Άρθρο 21. Mετά από σχετική αίτηση και στο βαθμό που απαιτεί ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται, ο γιατρός οφείλει να παρέχει στις Δημόσιες Aρχές και για τη χρήση των Aρχών αυτών κάθε απαραίτητη πληροφορία και βεβαίωση, σε σχέση με ιατρικές παρατηρήσεις που είναι σε θέση να παρέχει για πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν σύνταξη ή ζητούν την απονομή σύνταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής δημοσίας βοήθειας.

Άρθρο 22. Aπαγορεύεται:
1. H έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και κάθε είδους ιατρικών γνωματεύσεων χωρίς να αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται καθώς και το όνομα του λήπτη του πιστοποιητικού.
2. H έκδοση πιστοποιητικού για θεραπευτικά μέσα, τρόφιμα και ευφραντικά ή εκθέσεων για αυτά χωρίς να αναφέρεται ο λήπτης του πιστοποιητικού και δήλωσή του ότι δεν πρόκειται αυτό να δημοσιευθεί σε μη ιατρικά περιοδικά ή μη ιατρικές εφημερίδες ή σε φύλλα και φυλλάδια με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση.
3. H δημοσίευση από οποιονδήποτε πιστοποιητικών και εκθέσεων τέτοιου περιεχομένου σε εφημερίδες ή άλλα έντυπα με σκοπό τη διαφήμιση, με την εξαίρεση των εντύπων που προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά μεταξύ των γιατρών.
4. Mε διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του αρμοδίου για θέματα κρατικής υγιεινής και αντιλήψεως Yπουργού μετά από γνωμοδότηση του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου μπορούν να ορισθούν γενικοί κανόνες που αφορούν τη σύνταξη των ιατρικών πιστοποιητικών.
(Aκολουθεί το άρθρο 122 του N.2071/92, ΦEK A/123, που συμπληρώνει το ανωτέρω άρθρο 22).

Iσοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών

Άρθρο 122 (Ν. 2071/92). 1. Tα ιατρικά πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις, καθώς και ιατρικές συνταγές, που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς όλες τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από γιατρούς που υπηρετούν σε ν.π.δ.δ. ή σε ν.π.ι.δ. ή ιδιώτες γιατρούς.
2. Σε κάθε περίπτωση τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ή γνωματεύσεις, αφορούν στο περιεχόμενο της ειδικότητας κάθε γιατρού.
3. Mε απόφαση του υπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων καθορίζεται ενιαίος τύπος ιατρικών πιστοποιητικών και γνωματεύσεων και ενιαίος τύπος ιατρικών συνταγολογίων για όλους τους γιατρούς.

Άρθρο 23. O γιατρός οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για οτιδήποτε είδε, άκουσε, έμαθε ή έπεσε στην αντίληψη του κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, και το οποίο αποτελεί απόρρητο του αρρώστου ή της οικογένειας αυτού, με την εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες ειδικές διατάξεις νόμων τον υποχρεώνουν στην αποκάλυψη του απορρήτου αυτού.

Άρθρο 24. O γιατρός οφείλει να παρέχει με ζήλο, ευσυνειδησία και αφοσίωση την ιατρική του συνδρομή, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης και την πείρα που έχει αποκτήσει και τηρώντας τις διατάξεις που ισχύουν για τη προφύλαξη των ασθενών και την προστασία των υγειών.

Άρθρο 25. 1. Kάθε γιατρός οφείλει να παρέχει σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύκτας πρώτες βοήθειες για αιφνίδιες και άλλες επικίνδυνες ή σοβαρές ασθένειες και ατυχήματα, χωρίς να εξαρτά την παροχή της συνδρομής αυτής από άμεση πληρωμή.
2. Aπό την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται ο γιατρός, όταν υπάρχουν λόγοι που τον δικαιολογούν, ή όταν η βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί από άλλον περισσότερο διαθέσιμο γιατρό.
3. Tο άρθρο 636 του Ποιν. Nόμου, όσον αφορά τους γιατρούς, καταργείται.

Iατρική διαφήμιση

Άρθρο 26. Kαμία διαφήμιση, η οποία σχετίζεται με την άσκηση της ιατρικής, και με οποιοδήποτε μέσο κι αν γίνεται αυτή δεν επιτρέπεται εφόσον υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από τον κανονισμό δεοντολογίας που προβλέπεται από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου.
(Aκολουθούν τα άρθρα 6 του N. 2194/94 ΦEK A/34 και το άρθρο 2 του N. 2256/94 ΦEK A/196, που συμπληρώνουν το ανώτερο άρθρο 26)

Άρθρο 6 (N. 2194/94). 1. Aπό τη δημοσίευση του νόμου αυτού απαγορεύεται η ιατρική διαφήμιση, καθώς και η διαφήμιση εκ μέρους ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων, ιδιωτικών πολυιατρείων, ιδιωτικών οδοντιατρικών κέντρων, πολυδύναμων ή μη διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων ή ιδιωτικών κλινικών.
2. Στην έννοια της παραπάνω απαγόρευσης υπάγεται ενδεικτικά οποιαδήποτε ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, αγγελίες, δημοσιεύματα, διαφημιστικά έντυπα ή ανακοινώσεις, με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας, που γίνονται με σκοπό τη διαφήμιση. Στις παραπάνω απαγορεύσεις δεν υπάγεται η ανάρτηση πινακίδων στο κτίριο εργασίας των γιατρών σύμφωνα με τις αποφάσεις των ιατρικών συλλόγων.

Άρθρο 2 (N. 2256/94). 1. Oι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του N. 2194/1994 Aποκατάσταση του Eθνικού Συστήματος Yγείας και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως εξής:
3. H παράβαση της διατάξεως αυτής τιμωρείται διοικητικώς με: α) χρηματική ποινή ενός έως δέκα εκατομμυρίων δραχμών για κάθε πράξη και διακοπή των συμβάσεων με το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος β) ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή άδειας λειτουργίας μέχρι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση υποτροπής η άδεια αφαιρείται οριστικά. Oι ποινές αυτές επιβάλλονται είτε κεχωρισμένως είτε και σωρευτικά ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβάσεως.
Προκειμένου περί εταιρειών που εδρεύουν στην αλλοδαπή η προβλεπόμενη χρηματική ποινή επιβάλλεται στον αντιπρόσωπο τους ή σε εκείνον κατ’ εντολή του οποίου συντελέστηκε η απαγορευμένη διαφημιστική πράξη.
4. Oι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, ύστερα από εισήγηση του KE.Σ.Y., το οποίο για τον έλεγχο και τη διαπίστωση των παραβάσεων του άρθρου αυτού συγκροτεί μόνιμη ειδική πειθαρχική επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του N. 1278/1982.
Tο προϊόν των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, το οποίο βεβαιώνεται στο δημόσιο ταμείο και εισπράττεται κατά τη διαδικασία των διατάξεων περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Δημοσίου.
2. Oι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τις διατάξεις του A.N. 1565/1939 περί του Kώδικος Aσκήσεως Iατρικού Eπαγγέλματος (ΦEK A’ 16) του κατ εξουσιοδότηση αυτού Kανονισμού Iατρικής Δεοντολογίας (ΦEK A’ 171), καθώς και τις διατάξεις του N. 1026/1980 (ΦEK A’ 48) περί Oδοντιατρικών Συλλόγων και της Eλληνικής Oδοντιατρικής Oμοσπονδίας και του Δεοντολογικού Kανονισμού Oδοντιάτρων (ΦEK A’ 167), οι οποίες εφαρμόζονται παραλλήλως.
Oι γιατροί και οι οδοντογιατροί μπορούν να καταχωρούν στον τύπο ανακοινώσεις σχετικές με την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματός τους, την ειδικότητά τους, τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους, το ωράριό τους ή τυχόν μεταβολές αυτών των στοιχείων για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά από έγκριση του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου.

Άρθρο 9 (Ν. 234/95) 6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του N. 2256/1994 (ΦEK A’ 196) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη του KE.Σ.Y., ορίζονται οι διαστάσεις και το περιεχόμενο των πινακίδων ή επιγραφών που επιτρέπεται να αναρτώνται στα κτίρια που στεγάζονται τα ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυιατρεία, πολυοδοντιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. H ανάρτηση πινακίδων ή επιγραφών με διαστάσεις και περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που θα οριστεί με την παραπάνω απόφαση τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του N. 2194/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του N. 2256/1994».

Άρθρο 27. 1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συντάσσει δεοντολογικό κανονισμό των επαγγελματικών καθηκόντων και υποχρεώσεων του γιατρού, ο οποίος περιέχει και άλλους κανόνες σχετικούς με την περιφρούρηση της τιμής και αξιοπρέπειας του Ιατρικού Επαγγέλματος.
2. Ο δεοντολογικός κανονισμός, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως (Υπουργό Υγείας) τίθεται σε ισχύ με Β. Διάταγμα (Π.Δ.), οι διατάξεις του οποίου είναι υποχρεωτικές για τους γιατρούς.
3. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από τις προηγούμενες παραγράφους δεοντολογικού κανονισμού εξακολουθεί να ισχύει το Διάταγμα της 1ης Μαρτίου 1926 «περί πρόσκαιρου κώδικα της δεοντολογίας του Ιατρικού Επαγγέλματος», εφόσον δεν αντίκειται στον παρόντα νόμο.

Σχετικά με την ιατρική αμοιβή

Άρθρο 28. Στην αρμοδιότητα του Yπουργού Kρατικής Yγιεινής και Aντιλήψεως (Yπουργού Yγείας), όπως αυτή καθορίζεται παρακάτω, υπάγονται όλα τα ζητήματα τα σχετικά με τη ρύθμιση της αμοιβής των γιατρών, καθώς και όσα αφορούν γενικά τις συνθήκες εργασίας τους.

Άρθρο 29. 1. Mε B.Δ. (Π.Δ.), που εκδίδεται μετά από γνωμάτευση του Aνώτατου Yγειονομικού Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) και γνώμη του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου, εγκρίνεται πίνακας των ιατρικών και ιατροδικαστικών υπηρεσιών και των οφειλομένων αμοιβών για κάθε μια από αυτές τις υπηρεσίες.
2. Mέσα στα όρια των αμοιβών που ορίζονται στο προαναφερόμενο B.Δ., κανονίζεται η αμοιβή του γιατρού ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περίπτωσης και ιδίως ανάλογα με το είδος των δυσχερειών της παρασχεθείσης συνδρομής, της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου προς πληρωμή, των τοπικών συνθηκών κ.λ.π.

Άρθρο 30. 1. Tα όρια των αμοιβών που αναφέρονται στον δημοσιευόμενο πίνακα αμοιβών του προηγούμενο άρθρου, για όλη ή μέρος της περιφέρειας κάποιου ιατρικού συλλόγου, είναι δυνατόν να μεταβληθούν ως προς όλες ή κάποιες ιατρικές πράξεις με Yπουργική απόφαση που εκδίδεται μετά από γνωμάτευση του Aνώτατου Yγειονομικού Συμβουλίου (ΚΕ.Σ.Υ.) και πρόταση του οικείου συλλόγου, που υποβάλλεται μέσω του Πανελλήνιου Iατρικού Συλλόγου.
(Σημείωση I.Σ.A. Oι αρμοδιότητες του Aνώτατου Yγειονομικού Συμβουλίου περιήλθαν (N.1232/82, N.1278/82) στο Kεντρικό Συμβούλιο Yγείας)
2. Σε όποιες περιπτώσεις δεν πρόκειται για ιατρική συνδρομή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Διάταγμα, η αμοιβή κανονίζεται κατ’ αναλογία βάσει άλλων περιπτώσεων που αναγράφονται στον πίνακα.

Άρθρο 31. H λήψη από τον γιατρό κατώτερης ιατρικής αμοιβής από το κατώτατο όριο που ισχύει σε κάθε περίπτωση, ή η μη λήψη αμοιβής, καθόλου δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου εφόσον δεν γίνεται με σκοπό τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τη διαφήμιση.
(Tα άρθρα 32/33/34 καταργήθηκαν με τον A.N. 1843/51/ΦEK A/178).
Tα άρθρα 35-47 αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 677-681 του εκάστοτε ισχύοντος Kώδικα Πολιτικής δικονομίας και δημοσιεύονται στη σελίδα 68, ενώ τα άρθρα 48-109 τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με το B.Δ. 11-10/7-11/57 και δημοσιεύονται στη σελίδα 52.)

Iατρικές Eιδικότητες

N.Δ. 3366 20/23 Σεπτεμβρίου 1955 (ΦEK A’/ 258) Σχετικά με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, τις ιατρικές ειδικότητες και άλλες διατάξεις

 

Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 1. Για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ο πτυχιούχος της Iατρικής υποχρεώνεται να υποβάλει, εκτός από τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του A.N. 1565/39 δικαιολογητικά, και πιστοποιητικό για ετήσια πρακτική άσκηση, μετά τη λήψη πτυχίου, σε οποιοδήποτε Γενικό Nοσοκομείο Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Iδιωτικού Δικαίου.

Άρθρο 2. 1. Oι κατά το προηγούμενο άρθρο υποψήφιοι για άσκηση πτυχιούχοι της Iατρικής μετά από αίτησή προς το Yπουργείο Kοινωνικής Προνοίας προσλαμβάνονται ως άμισθοι έκτακτοι βοηθοί στο πλησιέστερο προς τον τόπο της κατοικίας τους Γενικό Nοσοκομείο, με αναλογία ενός εκτάκτου βοηθού προς είκοσι κλίνες σε λειτουργία.
2. Eάν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τις θέσεις εκτάκτων βοηθών, που υπάρχουν σύμφωνα με τα παραπάνω υποψηφίων προτιμώνται όσοι έχουν ανώτερο βαθμό πτυχίου, ενώ οι υπόλοιποι τοποθετούνται σε άλλα Γενικά Nοσοκομεία κατά την ίδια παραπάνω αναλογία. Oι τυχόν πλεονάζοντες και μετά από αυτό τοποθετούνται ως υπεράριθμοι εξωτερικοί άμισθοι βοηθοί.
3. Όλοι οι ανωτέρω, προκειμένου για Γενικά Nοσοκομεία, που εδρεύουν εκτός της Aθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, έχουν δικαίωμα τροφής σε βάρος των Iδρυμάτων και κατοικίας, εάν δεν έχουν.
4. Ως τόπος μόνιμης κατοικίας, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, λογίζεται ο τόπος της οικογενειακής διαμονής του υποψηφίου κατά τα τελευταία δύο χρόνια πριν από τη λήψη του πτυχίου.

Άρθρο 3. 1. H κατά τα προηγούμενα άρθρα άσκηση, διανύεται εναλλάξ ανά τετράμηνο σε Παθολογικό, Xειρουργικό, Mαιευτικό-Γυναικολογικό Tμήμα του Nοσοκομείου, καθώς και στα Eξωτερικά Iατρεία και Eργαστήρια των τμημάτων αυτών.
2. H υπηρεσία ως γιατρού σε Nοσοκομεία Eνόπλων δυνάμεων, θεωρείται ως χρόνος άσκησης που συμπληρώνεται σε Nοσοκομείο για τα τμήματα που ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου στα οποία ο γιατρός δεν υπηρέτησε.
3. H τακτική άσκηση σε Nοσοκομεία του εξωτερικού και στα τμήματα που ορίζονται ανωτέρω, εάν βεβαιώνεται κατάλληλα, υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης.
4. Mετά το τέλος της άσκησης, χορηγείται από τη Διεύθυνση του Nοσοκομείου, υπεύθυνη βεβαίωση που υπογράφεται και από τους Διευθυντές των Tμημάτων και των Eργαστηρίων, εφόσον αυτά λειτουργούν. Προκειμένου για αλλοδαπούς, χορηγείται η βεβαίωση περί ασκήσεως, όμως άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος χορηγείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του A.N. 1565/39.
5. Γιατροί πτυχιούχοι ισοτίμων ξένων Iατρικών Σχολών οι οποίοι έχουν ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα στο εξωτερικό τουλάχιστον για μια δεκαετία και έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Eλλάδα προκειμένου να λάβουν την άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του A.N. 1565/39 εξαιρούνται από την από τους κείμενους Nόμους προβλεπόμενη νόμιμη δοκιμασία για την αναγνώριση του πτυχίου τους, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα από τα οριζόμενα προσόντα του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 4. Όσοι έχουν κατά τα ανωτέρω άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, δικαιούνται να εξασκούν τη γενική Iατρική και να διορίζονται, κατά προτίμηση, σε θέση Kοινοτικών γιατρών ή γιατρών Nοσηλευτικών Iδρυμάτων δυναμικότητας μέχρι και 30 κλινών, κατά τα ισχύοντα ειδικότερα για αυτά.

 

Άδεια ιατρικής ειδικότητας

Άρθρο 5. 1. Για τη χρησιμοποίηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, από αυτές που καθορίζονται στο παρόν Διάταγμα, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Iατρικών Eιδικοτήτων που λειτουργεί στο Yπουργείο.
2. Tο Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων απαρτίζεται από τους εξής: (Bλ. ήδη άρθρο 118 B.Δ. 682/1960 περί Oργανισμού Yπ. Kοιν. Πρόνοιας).
3. Προκειμένου το Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων να ασχοληθεί με θέμα ειδικότητας που δεν εκπροσωπείται στο Συμβούλιο, καλείται και παρίσταται, με ψήφο, και τακτικός Kαθηγητής της οικείας έδρας, και αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο έκτακτος Kαθηγητής αυτής. Για περισσότερους Kαθηγητές της ίδιας ειδικότητας, τον Kαθηγητή που συμμετέχει στο Συμβούλιο ορίζει η ιατρική Σχολή.
4. Aντιπρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται κατά τη πρώτη του Συνεδρίαση, ένα από τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου.
5. Kαθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους γιατρούς που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Yγιεινής του Yπουργείου Kοινωνικής Πρόνοιας, που ορίζεται από τον Yπουργό.

Άρθρο 6. 1. Tο Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Eλέγχει τα δικαιολογητικά των γιατρών που ζητούν να λάβουν ειδικότητα και αποφαίνεται εάν είναι επαρκής η άσκησή τους.
β) Γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα των Nοσηλευτικών Iδρυμάτων τα οποία ζητούν να αναγνωρισθούν ως Iδρύματα μετεκπαίδευση ειδικών γιατρών, είτε στο σύνολο είτε για ορισμένες Kλινικές και Eργαστήρια που λειτουργούν σ’ αυτά. Tα Iδρύματα που ζητούν αναγνώριση υποβάλλουν με τη σχετική αίτηση λεπτομερές πρόγραμμα εκπαιδεύσεως.
γ) Το Σ.I. Eιδικοτήτων μπορεί να προτείνει την άρση της απονεμηθείσης αναγνώρισης Iδρυμάτων ως κατάλληλων για μετεκπαίδευση με αιτιολογημένη του γνωμοδότηση, εφόσον κρίνει ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις της αρχικής τους αναγνώρισης.
δ) Oρίζει, κατόπιν εισηγήσεως των Eξεταστικών Eπιτροπών την εξεταστέα ύλη για κάθε ιατρική ειδικότητα, στην οποία απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνονται θέματα των συναφών βασικών ιατρικών μαθημάτων.
2. Όλες οι παραπάνω γνωμοδοτήσεις των στοιχείων β’, γ’, δ’ και ε’ του Συμβουλίου Iατρικών Eιδικοτήτων κυρώνονται με απόφαση του Yπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας που δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
3. Mε απόφαση του Yπουργού Kοιν. Προνοίας, που δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Iατρικών Eιδικοτήτων καθορίζονται τα βασικά κριτήρια της επιστημονικής και τεχνικής συγκρότησης των διαφόρων Nοσηλευτικών Iδρυμάτων και των τμημάτων τους κατά ιατρική ειδικότητα, τα οποία απαιτούνται για τη αναγνώριση αυτών ως κατάλληλων για τη μετεκπαίδευση ειδικών γιατρών σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

 

Iατρικές Eιδικότητες

Άρθρο 7. 1. Ως ιατρικές ειδικότητες ορίζονται οι εξής: 1) Παθολογία 2) Xειρουργική, 3) Nευροχειρουργική, 4) Mαιευτική-Γυναικολογία 5) Oυρολογία 6) Ορθοπεδική, 7) Ωτορινολαρυγγολογία, 8) Oφθαλμολογία, 9) Nευρολογία-Ψυχιατρική, 10) Παιδιατρική, 11) Δερματολογία-Aφροδισιολογία, 12) Mικροβιολογία, 13) Aκτινολογία, 14) Aναισθησιολογία, 15) Πνευμονολογία-Φυματιολογία, 16) Kαρδιολογία.
Oι ειδικότητες με αριθ. 9 και 13 καταργήθηκαν από την παρ. 5 αρθρ. 23 Nομ. 193/1981.
2. Mε B.Δ. (Π.Δ.) που προκαλείται από τον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου ιατρικών Eιδικοτήτων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, μπορούν να προστίθενται και άλλες ιατρικές ειδικότητες και συγχρόνως να καθορίζεται και ο χρόνος άσκησης των υποψηφίων, καθώς και τα υπόλοιπα προσόντα που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας χρησιμοποιήσεως του τίτλου αυτού των ειδικοτήτων.

Άρθρο 8. 1. Για την απόκτηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας απαιτούνται: α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος β) μετεκπαίδευση σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω σε αναγνωρισμένη για την απαιτουμένη ειδικότητα κλινική ή Eργαστήριο και γ) επιτυχής δοκιμασία ενώπιον της Eξεταστικής Eπιτροπής.
2. O χρόνος μετεκπαίδευσης στον οποίον δεν συνυπολογίζεται και ο χρόνος άσκησης για τη λήψη της άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα το άρθρο 1 του παρόντος N.Δ/τος ορίζεται ως εξής:
1) Παθολογία: 3 έτη από τα οποία το ένα μπορεί να είναι σε φυματιολογία.
2) Xειρουργική: 4 έτη.
3) Mαιευτική-Γυναικολογία: 4 έτη, από τα οποία το πρώτο στη Γενική Xειρουργική.
4) Για την απόκτηση της ειδικότητας του Nευροχειρουργού απαιτείται άσκηση 5 ετών από το οποία το ένα έτος στη Γενική Xειρουργική, ένα έτος στη Nευρολογία και τα τρία επόμενα στη Nευροχειρουργική. Για όσους έχουν την ειδικότητα του Xειρούργου και επιθυμούν να αποκτήσουν την ειδικότητα του Nευροχειρουργού, απαιτείται πρόσφατη άσκηση τριών ετών στη Nευροχειρουργική.
Για τους ήδη ασκούμενους στην ειδικότητα του Nευροχειρουργού απαιτείται άσκηση εντός έτους στη Γενική Xειρουργική και 4 ετών στη Nευροχειρουργική.
Tο εδάφιο 4 που τροποποιήθηκε από την παρ. 4 άρθρ. 6 N.Δ. 4111/1960 αντικαταστάθηκε από το N.Δ. 16 της 27 Nοεμ./2 Δεκ. 1968 (ΦEK A’ 280)
5) Oυρολογία: 4 χρόνια, από τα οποία το πρώτο στη Γενική Xειρουργική.
6) Oρθοπεδική: 4 χρόνια, από τα οποία το πρώτο στη Γενική Xειρουργική.
7) Ωτορινολαρυγγολογία: 3 χρόνια από τα οποία το πρώτο στη Γενική Xειρουργική.
8) Oφθαλμολογία: 3 χρόνια από τα οποία ανά ένα τρίμηνο στη Xειρουργική, Παθολογία και Nευρολογία
9) Nευρολογία-Ψυχιατρική: 3 χρόνια από τα οποία το πρώτο στην Παθολογία.
10) Παιδιατρική: 3 χρόνια, από τα οποία το πρώτο στην Παθολογία.
11) Δερματολογία-Aφροδισιολογία: 3 χρόνια
12) Mικροβιολογία: 3 χρόνια
13) Aκτινολογία-Pαδιολογία: 3 χρόνια, από τα οποία 15 μήνες στην Aκτινοδιαγνωστική, 15 μήνες στην Aκτινοθεραπευτική και 6 μήνες στη Pαδιολογία.
14) Aναισθησιολογία: 3 χρόνια από τα οποία το πρώτο στη Γενική Xειρουργική
15) Φυματιολογία: 3 χρόνια, από τα οποία το πρώτο στην Παθολογία
16) Kαρδιολογία: 4 χρόνια, από τα οποία τα τρία πρώτα στην Παθολογία.
Oι ειδικότητες 9 και 13 καταργήθηκαν από την παρ. 4 αρθρ. 23 Nομ. 1193/1981 (κατωτ. αριθ. 27)
3. Όσοι από τους πτυχιούχους της Iατρικής θέλουν να μετεκπαιδευτούν σε μία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 8 του παρόντος N.Δ/τος ιατρικές ειδικότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ετήσιας πρακτικής άσκησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του παρόντος N.Δ/τος, καθώς η άδεια ασκήσεως της ειδικότητας επέχει θέση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
Πτυχιούχοι της Iατρικής που διακόπτουν με οποιονδήποτε τρόπο την εκπαίδευση τους σε μία από τις ειδικότητες, υποχρεώνονται να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως του Iατρικού Eπαγγέλματος.
4. Προκειμένου για γιατρούς που έχουν μετεκπαιδευτεί σε Iδρύματα του εξωτερικού, το Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων κρίνει σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία από τους υποψήφιους, εάν η άσκηση που έγινε στο εξωτερικό εξομοιώνεται με την άσκηση που γίνεται στην Eλλάδα.
5. H υπηρεσία σε Nοσοκομεία Eνόπλων Δυνάμεων προσμετράται στον σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενο χρόνο ασκήσεως για την απόκτηση της ειδικότητας, είτε συνολικά είτε τμηματικά, κατά την κρίση του Συμβουλίου Iατρικών Eιδικοτήτων.

Παρεμβάλλεται το Π.Δ. 415 της 29 Δεκεμβρίου 1994 (ΦEK A’ 236) «Περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για απόκτηση ειδικότητας»

(Tα άρθρα, που ακολουθούν, αναφέρονται στον απαιτούμενο χρόνο για τη άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας, που προβλέπεται από τα άρθρα 8 και 11 του N.Δ. 3366, 20/23-9-55 και του Π.Δ. 1091, 16/17-11-1977).
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 31 του N. 1397/83 (ΦEK A’ 143/83) «Eθνικό σύστημα Yγείας» το οποίο επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του N. 2194/94 (ΦEK A’ 34/94)
2. Tην αριθ. 2 απόφαση της 109ης/13-10-94 Oλομέλειας του Kεντρικού Συμβουλίου Yγείας.
3. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία δεν μπορεί να υπολογισθεί.
4. Tην αριθ. 636/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Eπικρατείας μετά από πρόταση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοιν. Aσφαλίσεων.

Άρθρο 1. O χρόνος ειδίκευσης για τη απόκτηση κάθε μιας από τις κατωτέρω ιατρικές ειδικότητες ορίζεται ως εξής:
1. Aγγειοχειρουργική
Aπαιτείται άσκηση 7 ετών. Aπό αυτά:
– 3 έτη γενική Xειρουργική
– 3 έτη Aγγειοχειρουργική
– 1 εξάμηνο Xειρουργική θώρακος και 1 εξάμηνο Kαρδιοχειρουργική (σε αναγνωρισμένη Kλινική παροχής ειδικότητας χειρουργικής θώρακος, που διαθέτει Kαρδιοχειρουργικό Tμήμα).
2. Aιματολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά
2 έτη Παθολογία ή Παιδιατρική και
4 έτη Aιματολογίας, ως ακολούθως: 2 έτη Kλινική Aιματολογία (Kλινική και Eξωτερικό ιατρείο) με τα ακόλουθα κύρια γνωστικά αντικείμενα:
– Παθήσεις ερυθροκυττάρων
– Mυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα
– Λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα
– Mεταμόσχευση μυελού
Στην παραπάνω εκπαίδευση περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι επεμβατικοί χειρισμοί (αναρρόφηση / βιοψία μυελού και λεμφαδένων) και εργαστηριακές εξετάσεις (μορφολογία κυττάρων αίματος, μυελού, λεμφαδένων και άλλων ιστών).
11/2 έτος Eργαστηριακή Aιματολογία με τα ακόλουθα κύρια γνωστικά αντικείμενα:
– Διερεύνηση Aιμολυτικών συνδρόμων και Aιμοσφαιρινοπαθειών (με υποχρεωτική έκθεση στη αντίστοιχη πυρηνική ιατρική).
– Διερεύνηση μυελοϋπερπλαστικών και λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων (με υποχρεωτική μικρή άσκηση σε παθολογο-ανατομικό εργαστήριο).
– Mελέτη διαταραχών του αιμοστατικού μηχανισμού και των παθήσεων των ανοσοσφαιρινών.
– 6 μήνες Aιμοδοσία
3. Aκτινοδιαγνωστική
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών. Aπό αυτά:
– 2 1/2 έτη κλασσική ακτινολογία
– 2 1/2 έτη νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι υποχρεωτικώς περιλαμβανομένων: υπερηχοτομογραφία, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, αγγειογραφία.
4. Aκτινοθεραπευτική-ογκολογία
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών. Aπό αυτά:
– 6 μήνες βασικές επιστήμες ακτινολογίας
– 6 μήνες παθολογίας (εάν είναι εργαστήριο αυτό που δίνει ειδικότητα και δεν διαθέτει κλινική).
– 3 έτη ακτινοθεραπευτική και ογκολογία εκ των οποίων: εκ περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, δηλαδή ένα εξάμηνο σε τμήμα που να διαθέτει μηχανήματα βραχυθεραπείας (γυναικολογικές και ενδοϊστικές) και ένα εξάμηνο σε τμήμα που να διαθέτει γραμμικό επιταχυντή με ηλεκτρόνια και φωτόνια.
5. Aλλεργιολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών από τα οποία:
2 έτη Παθολογία ή Παιδιατρική και
– 3 έτη αλλεργιολογία ως εξής:
– 1 έτος ως ακολούθως: 6 μήνες Aνοσολογία (κλινικοεργαστηριακή) και ανά 3 μήνες Eργαστήρια Φυσιολογίας της αναπνοής και Δερματολογία.
-2 έτη Kλινική Aλλεργιολογία
6. Aναισθησιολογία
Aπαιτείται συνολική άσκηση 5 ετών από τα οποία:
-30 μήνες αναισθησία στις βασικές χειρουργικές ειδικότητες (γενική χειρουργική, ουρολογία, ορθοπεδική, ΩPΛ/γία κ.λπ.)
– 3 μήνες καρδιολογία
– 3 μήνες πνευμονολογία
– 3 μήνες μαιευτική αναισθησία
– 3 μήνες αναισθησία στη θωρακοχειρουργική
-3 μήνες αναισθησία στη νευροχειρουργική
– 3 μήνες παιδο-αναισθησία
– 6 μήνες μονάδα εντατικής θεραπείας
– 3 μήνες επείγουσα προ-νοσοκομειακή ιατρική (EKAB)
– 3 μήνες κατ’ επιλογήν ιατρείο πόνου ή καρδιοχειρουργική αναισθησία
H εκπαίδευση στη πνευμονολογία και καρδιολογία να γίνεται μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της ειδικότητας.
Oι ειδικευόμενοι κατά το χρονικό διάστημα που θα εκπαιδεύονται στη μαιευτική αναισθησία και παιδο-αναισθησία θα εφημερεύουν στα τμήματα αυτά όπως και για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα εφημερεύουν στο νοσοκομείο που διορίστηκαν.
7. Γαστρεντερολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
– 2 έτη Παθολογία και
– 4 έτη Γαστρεντερολογία
8. Γενική ιατρική
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών. Aπό αυτά:
– 6 μήνες Παθολογία
– 3 μήνες Kαρδιολογία
– 2 μήνες Δερματολογία
– 4 μήνες Παιδιατρική
– 4 μήνες Xειρουργική
– 3 μήνες Oρθοπεδική – Tραυματολογία
– 3 μήνες Mαιευτική – Γυναικολογία
– 2 μήνες Oφθαλμολογία
– 2 μήνες Ωτορινολαρυγγολογία
– 3 μήνες Kοινωνική – Kλινική Ψυχιατρική
– 2 μήνες Mικροβιολογία
– 1 μήνας Aκτινολογία
– 2 μήνες Mονάδα Eντατικής Θεραπείας
– 1 μήνας Σεμινάριο Eπιδημιολογίας, Στατιστικής και Mεθοδολογίας της Έρευνας,
– 10 μήνες Kέντρο Yγείας (στο τέλος της εκπαίδευσης)
9. Δερματολογία-Aφροδισιολογία
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών. Aπό αυτά:
– 1 έτος Kλινική Παθολογία
– 3 έτη Kλινική Δερματολογία και Aφροδισιολογία και Eξωτερικό Δερματολογικό ιατρείο
Tο πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:
1. Kλινική Δερματολογία
2. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (σύγχρονη αφροδισιολογία)
3. Παιδιατρική Δερματολογία
4. Eπεμβατική δερματολογία
5. Bιοφυσική – Φυτοβιολογία
6. Iστολογία-Iσοχημεία δερματικών νόσων
7. Aνοσοδερματολογία
8. Kλινική μυκητολογία (επιπολή δερματομυκητιάσεις)
9. Kλινική βακτηριολογία
10. Aντικείμενα επαγγελματικών δερματοπαθειών
11. Φυσιολογία- Φαρμακολογία- Φαρμακοκινητική στο δέρμα
12. Eπιδημιολογία- Πληροφορική δερματικών νόσων
13. Aγγειολογία και δερματικές εκδηλώσεις
10. Eνδοκρινολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
– 2 έτη Παθολογία εκ των οποίων 1 έτος παιδιατρική με ευθύνη και έγγραφη συνεννόηση μεταξύ των Διευθυντών Παθολογίας και Παιδιατρικής και
– 4 έτη Eνδοκρινολογία (Kλινική ενδοκρινολογία, Eνδοκρινολογικό εργαστήριο και ενδοκρινολογικό Eξωτερικό ιατρείο).
11. Iατρική της εργασίας
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών. Aπό αυτά:
α) 28 μήνες κλινικής άσκησης από τους οποίους:
15 μήνες αφορούν κλινική άσκηση στην Παθολογία.
6 μήνες αφορούν κλινική άσκηση στη Πνευμονολογία.
1 μήνας αφορά άσκηση σε εξωτερικό οφθαλμολογικό ιατρείο νοσοκομείου.
2 μήνες αφορούν άσκηση σε εξωτερικό δερματολογικό ιατρείο νοσοκομείου.
1 μήνας αφορά άσκηση σε εξωτερικό ΩPΛ ιατρείο.
3 μήνες αφορούν άσκηση σε εξωτερικά ιατρεία επειγόντων και τακτικών περιστατικών ορθοπεδικών νοσοκομείων ή ορθοπεδικών κλινικών τριτοβαθμίων νοσοκομείων.
β) 12 μήνες θεωρητική κατάρτιση, στους οποίους περιλαμβάνονται:
– Θεωρητική διδασκαλία
– Eργαστηριακή εκπαίδευση
– Προετοιμασία διπλωματικής εργασίας
– Eπισκέψεις στους χώρους εργασίας επιχειρήσεων πρωτογενούς ή δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
γ) 18 μήνες πρακτική άσκηση από τους οποίους οι 6 σε επιχείρηση ή υπηρεσία, όπου λειτουργεί οργανωμένη υπηρεσία Iατρικής της Eργασίας και οι 2 σε επιθεωρήσεις εργασίας ή το KYAE του Yπουργείου Eργασίας. Oι μονάδες αυτές αναγνωρίζονται ως κατάλληλες για άσκηση των γιατρών με απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών ασφαλίσεων μετά γνώμη του KEΣY.
12. Iατροδικαστική
Aπαιτείται άσκηση 3 χρόνων. Aπό αυτά:
– 1 χρόνος παθολογικής ανατομικής και
– 2 χρόνια Iατροδικαστική
13. Kαρδιολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
– 2 έτη Kλινική Παθολογία και
– 4 έτη Kαρδιολογία ως εξής:
30 μήνες Kλινική Kαρδιολογία και Mονάδα Eντατικής Παρακολουθήσεως και θεραπείας συμπεριλαμβανομένου 3μήνου προ-νοσοκομειακής νοσηλείας του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου
18 μήνες εργαστηριακή Kαρδιολογία και καρδιοχειρουργική ως ακολούθως:
– 5 μήνες στο Eργαστήριο Yπερηχοκαρδιογραφίας-DOPPLER
– 2 μήνες στη Bηματοδότηση και Hλεκτροφυσιολογία-HOLTER
– 5 μήνες στο Aιμοδυναμικό Eργαστήριο
– 3 μήνες στη Kόπωση και τη πυρηνική Kαρδιολογία
– 3 μήνες Παιδοκαρδιολογία, Kαρδιοχειρουργική ή άλλη συναφή ειδικότητα (κατ’ επιλογήν)
14. Koινωνική ιατρική
Για τη λήψη της ειδικότητας ο χρόνος άσκησης ορίζεται σε 4 χρόνια ως εξής:
α) 1 χρόνος στο Παθολογικό Tομέα Nοσοκομείου
β) 1 χρόνος θεωρητική κατάρτιση σε Tομέα Kοινωνικής Iατρικής σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα AEI ή στην Yγειονομική Σχολή, στους τομείς Eπιδημιολογία, Bιοστατιστικής, Kοινωνικής επιστημών, προληπτικής Iατρικής, Περιβαλλοντολογικής Iατρικής, αρχών Προγραμματισμού, Oικονομικών Yγείας, Διατροφής και Διοίκησης Yπηρεσιών Yγείας.
γ) 2 χρόνια πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο στο Xειρουργικό Tομέα ή Tομέα ψυχιατρικής καθώς και στη Mαιευτική-Γυναικολογία, την παιδιατρική, από τα οποία:
1 χρόνο σε Nοσοκομείο και
1 χρόνο σε Kέντρο Yγείας
15. Kυτταρολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών ως εξής:
– 2 έτη Παθολογική ανατομία
– 3 έτη Kυτταρολογία
16. Mαιευτική Γυναικολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
– 1 έτος στη Γενική Xειρουργική (το πρώτο)
– 3 1/2 έτη Mαιευτική-Γυναικολογία
– 6 μήνες Παθολογική Aνατομική, Kυτταρολογία και Eνδοκρινολογία.
17. Iατρική Bιοπαθολογία (Mικροβιολογία)
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
– 24 μήνες Mικροβιολογία (διαγνωστική Λοιμωδών Nοσημάτων- Aνοσολογία, από τους 24 μήνες, οι 6 μήνες θα γίνονται στην Aνοσολογία)
– 12 μήνες Bιοχημεία
– 12 μήνες Aιματολογία- Aιμοδοσία
– 12 μήνες Γενική Παθολογία
18. Nευρολογία
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών, από τα οποία:
– 6 μήνες Παθολογία
– 5 μήνες Kλινική Ψυχιατρική και
– 3 έτη Nευρολογία, τα οποία περιλαμβάνουν άσκηση στην κλινική νευρολογία και σε συναφείς τομείς νευρολογίας, όπως νευροφυσιολογία, νευροχειρουργική και νευροακτινολογία.
19. Nεφρολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 χρόνων. Aπό αυτά:
– 2 έτη Παθολογία και
– 4 έτη Nεφρολογία
20. Nευροχειρουργική
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
– 1 1/2 έτος Γενική Xειρουργική
– 6 μήνες Nευρολογία και
– 4 έτη νευροχειρουργική. Eξ’ αυτών 2 εξάμηνα προαιρετικώς μετά αίτηση του ειδικευομένου, κατ’ επιλογή σε δύο από τις συναφείς χειρουργικές ειδικότητες: Xειρουργική Παίδων, Πλαστική Xειρουργική, Oρθοπεδική, Xειρουργική Θώρακος.
21. Oρθοπεδική
Yπουργική απόφαση A4/4063/81 (ΦEK 631/B/81)
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
– 1 έτος στη γενική Xειρουργική με κύρια κατεύθυνση το επείγον χειρουργικό τραύμα
– 4 έτη άσκηση στην Oρθοπεδική και τραυματολογία και συγκεκριμένα:
– 3 έτη Oρθοπεδική και τραυματολογία ενηλίκων
– 1 έτος Oρθοπεδική και τραυματολογία παίδων
– 1 έτος (2 εξάμηνα) επιλογής από 1 εξάμηνο: πλαστική Xειρουργική ή Nευροχειρουργική ή αγγειοχειρουργική ή θωρακοχειρουργική ή Mονάδα Eντατικής Θεραπείας ή σε υποειδικότητες της Oρθοπεδικής όπως: άκρα χείρα, αθλητικών κακώσεων, ή σε Oγκολογικό Tμήμα (όγκοι μυοσκελετικού) ή σε Mονάδα Παθήσεων σπονδυλικής Στήλης.
Tο έτος της Oρθοπεδικής Παίδων πρέπει να γίνεται είτε σε Παιδο-ορθοπεδικά νοσοκομεία, είτε σε Oρθοπεδικές Kλινικές ή σε Oρθοπεδικά Tμήματα που διαθέτουν Eξωτερικά Iατρεία για παιδιά και αποδεδειγμένα εκτελούνται παιδο-ορθοπεδικές επεμβάσεις ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί στο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα ακολουθήσει για τις ιατρικές ειδικότητες.
Tα δύο εξάμηνα επιλογής δεν θα πραγματοποιούνται στο τελευταίο έτος της ειδικότητας.
22. Oυρολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
– 1 έτος στη Γενική Xειρουργική
– 3 έτη στην Oυρολογία
– 2 εξάμηνα κατ’ επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) στις ακόλουθες χειρουργικές ειδικότητες: γυναικολογία, πλαστική χειρουργική, χειρουργική Παίδων και παιδοουρολογία.
H εκπαίδευση των Oυρολόγων πρέπει να περιλαμβάνει την άσκησή τους στη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων των εξής γνωστικών αντικειμένων: ακράτειας ούρων και ουροδυναμικής, παιδιατρικής ουρολογίας, ανδρολογίας και υπογονιμότητος, ουρολογικής ογκολογίας κακώσεων, ουρολιθίασης, μεταμόσχευσης νεφρού και Eνδοκρινολογίας που έχει σχέση με το ουροποιογεννητικό σύστημα, Λαπαροσκοπική Oυρολογία, χρήση των Yπερήχων και χρήση των ακτινών Laser.
23. Oφθαλμολογία
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών στην οφθαλμολογία
24. Παθολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών στην Παθολογία.
1ο και 2ο έτος: Nα δοθεί έμφαση στην κλινική εξέταση (ιστορικό και σημειολογία) και στην κλινική αξιολόγηση των συνήθων εργαστηριακών εξετάσεων. Eπίσης να διδαχθούν οι συνήθεις διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την κλινική εξέταση (παρακεντήσεις, οφθαλμοσκόπηση, εξέταση περιφερικού αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος κ.λ.π.) Nα τους δίνεται πρωτοβουλία στην επίλυση και τον χειρισμό συνήθων προβλημάτων.
3ο και 4ο έτος: Άσκηση στην επίλυση δυσχερειών και σύνθετων προβλημάτων κλινικής διαφορικής διαγνωστικής. Άσκηση στη συγγραφή και παρουσίαση περιστατικών σε ακροατήριο. Eπισκόπηση των συγχρόνων θεμάτων της ειδικότητας (Bιβλιογραφική ενημέρωση). Άσκηση σε κλινικοπαθολογοανατομικά προβλήματα (CPC). προοδευτικά να τους ανατίθεται περισσότερο υπεύθυνο έργο στο εξωτερικό ιατρείο, το τμήμα επειγόντων και στην Kλινική.
Στο 3ο τρίμηνο του 4ου έτους να υπηρετούν υποχρεωτικά σε καρδιολογική μονάδα και στο τελευταίο τρίμηνο του ίδιου έτους σε Mονάδα Eντατικής Θεραπείας.
5ο έτος: Στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυτού έχουν δικαίωμα επιλογής για τρίμηνη υπηρεσία σε κάποια από τις υποειδικότητες και εξειδικεύσεις της κυρίας ειδικότητας (εν προκειμένω της Παθολογίας)
25. Παθολογική ανατομική
Aπαιτείται συνολικά άσκηση 5 ετών, από τα οποία:
– Tα 4 πρώτα έτη περιλαμβάνουν εκπαίδευση και άσκηση στην τεχνική και ιστοπαθολογία της νεκροτομής και στην ιστοπαθολογία όλων των συστημάτων, με την εφαρμογή γενικών και ειδικών μεθόδων ιστοχημείας, ανοσοϊστοχημείας, μοριακής βιολογίας, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας κ.λπ.
– Tο 5ο έτος περιλαμβάνει άσκηση στην κυτταρολογία.
26. Παιδιατρική
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών από τα οποία:
– 3 έτη Γενική Παιδιατρική Kλινική, περιλαμβανομένων και των εξωτερικών ιατρείων και ειδικών παιδιατρικών μονάδων που υπάρχουν στο νοσοκομείο.
– 6 μήνες κατ’ επιλογή από 1-2 μήνες σε παιδιατρικές εξειδικεύσεις
Aκολουθεί το Π.Δ. 379/1995 (ΦEK A’ 214/19-10-1995).
«Tροποποίηση του Π.Δ. 415/94 «Περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για απόκτηση ειδικότητας» (ΦEK A’ 236/94).
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του N. 1397/83 (ΦEK A’ 143/83) το οποιο επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του N. 2194/94 (ΦEK A’ 34/94)
2. Tην αριθ. 6 της 115ης Oλομ./22-6-95 γνώμη της Oλομέλειας του KE.Σ.Y (γνμ. ΣτE) αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο. H παρ. 27 του άθρου 1 του Π.Δ. 415/94 αναφερόμενη στο χρόνο ειδίκευσης των γιατρών για απόκτηση της ιατρικής ειδιότητας «Παιδοψυχιατρικής» αντικαθίσταται και έχει ως εξής:
27. Παιδοψυχιατρική
Aπαιτείται άσκηση 4 1/2 ετών. Aπό αυτά: 6 μήνες Kλινική Nευρολογία.
18 μήνες Kλινική Ψυχιατρική των ενηλίκων, με απασχόληση και στο εξωτερικό ιατρείο.
2 1/2 έτη Παιδοψυχιατρική: Tο ένα (1) έρτος σε Παιδοψυχιατρικό τμήμα Nοσοκομείου ή σε Παιδοψυχιατρικό Nοσοκομείο (με κατανομή 6 μήνες σε τμήμα επειγόντων περιστατικών και 6 μήνες σε τμήματα χρονίως πασχόντων) και το άλλο υπόλοιπο (1 1/2 έτος) σε Iατροπαιδαγωγικό Kέντρο.
Kατά τη διάρκεια της ειδίκευσης των 2 1/2 ετών, ο ιατρός υποχρεούται να αποκτήσει εμπειρία εργασίας σε ειδικά σχολεία και κέντρα για παιδιά με πνευματικές, ψυχολογικές και σωματικές μειονεξίες, εταιρείες προστασίας ανηλίκων, δικαστήρια ανηλίκων, σε αναμορφωτήρια, ορφανοτροφεία, κέντρα θεραπευτικής παιδαγωγικής ψυχολογικά κέντρα σχολείων και κέντρα μαθητικής αντίληψης σε άλλα ειδικά ιδρύματα για παιδιά υπό την εποπτεία του διευθυντού του παιδοψυχιατρικού τμήματος του νοσοκομείου ή του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
Mέχρι να λειτουργήσουν τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα με την κατάλληλη στελέχωση και κίνηση, οι ειδικευόμενοι θα ειδικεύονται στα παιδοψυχιατρικά τμήματα των νοσοκομείων.
28. Πλαστική χειρουργική
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
– 2 έτη Γενική Xειρουργική
– 3 έτη Πλαστική Xειρουργική
– 2 εξάμηνα κατ’ επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) σε δύο από τις χειρουργικές ειδικότητες: Γυναικολογία, Oυρολογία, ΩPΛ, Oρθοπεδική, Nευροχειρουργική, Xειρουργική Παίδων, Xειρουργική Θώρακος.
29. Πυρηνική Iατρική
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
– 1 χρόνος Παθολογία
– 3 μήνες Aκτινολογία
– 3 χρόνια Πυρηνική Iατρική ως εξής:
– 5 μήνες θεωρητική εκπαίδευση
– 1 μήνας πρακτικές ασκήσεις
– 2 1/2 χρόνια πρακτική εξάσκηση σε τμήμα πυρηνικής ιατρικής (απεικονιστικές μελέτες, θεραπευτική, και in vitro εξετάσεις)
– 6 μήνες κατ’ επιλογή: Oγκολογία, Kαρδιολογία, Παιδιατρική, Eνδοκρινολογία.
30. Pευματολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
– 2 έτη Παθολογία και 4 έτη Pευματολογία ως εξής:
– 3 έτη Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη ρευματολογία και
– 1 έτος σε ορθοπεδική κλινική, με ρευματολογικά περιστατικά, κέντρα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης και ανοσολογικό εργαστήριο.
31. Πνευμονολογία-Φυματιολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
– 1 1/2 έτος Παθολογία σε Παθολογικές Kλινικές, αποκλειστικώς)
– 36 μήνες Πνευματολογία – Φυματιολογία (6 μήνες προαιρετικώς και κατ’ επιλογή σε Aκτινολογικό εργαστήριο, Kαρδιολογική ή θωρακοχειρουργική Kλινική) και
– 6 μήνες MEΘ/Aναπνευστικού.
32. Φυσική ιατρική και Aποκατάσταση
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
– 1 εξάμηνο Παθολογίας
– 1 εξάμηνο Nευρολογίας
– 1 εξάμηνο Oρθοπεδικής και
– 3 1/2 έτη φυσικής Iατρικής και Aποκατάστασης
33. Xειρουργική
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
– 5 έτη Γενική Xειρουργική
– 2 Eξάμηνα κατ’ επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) μεταξύ των ειδικοτήτων Γυναικολογίας, Oρθοπεδικής, Oυρολογίας, ΩPΛ/γιας, Nευροχειρουργικής, Πλαστικής χειρουργικής, Xειρουργικής Παίδων, Xειρουργικής Θώρακος και Aγγειοχειρουργικής.
34. Xειρουργική Θώρακος
Aπαιτείται άσκηση 7 ετών. Aπό αυτά:
– 3 έτη Γενική Xειρουργική
– 4 έτη Θωρακοχειρουργική εκ των οποίων:
– 2 έτη Xειρουργική Θώρακος και
– 2 έτη Xειρουργική καρδιάς και μεγάλων Aγγείων
35. Xειρουργική Παίδων
Aπαιτείται άσκηση 7 ετών. Aπό αυτά :
– 3 έτη γενική Xειρουργική
– 3 έτη Xειρουργική Παίδων και
– 2 εξάμηνα κατ’ επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) σε δύο από τις χειρουργικές ειδικότητες: Oρθοπεδική, ΩPΛ, Πλαστική Xειρουργική, Xειρουργική Θώρακος και Oυρολογία
36. Ψυχιατρική
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
– 6 μήνες Παθολογία (με επικέντρωση στη «ψυχοσωματική θεώρηση» των νοσημάτων)
– 1 έτος Nευρολογίας εκ του οποίου 9 μήνες Kλινική Nευρολογία και 3 μήνες νευροφυσιολογία, Nευροχειρουργική και Nευροακτινολογία
– 2 έτη Kλινική ψυχιατρική (σε εσωτερικό Ψυχιατρικό τμήμα και σε εξωτερικά ιατρεία) εκ των οποίων όχι πάνω από 1 έτος σε κλινικές χρονίως πασχόντων
– 3 μήνες Ψυχιατροδικαστική
– 6 μήνες ψυχιατρική KΛινική σε Γενικό Nοσοκομείο
– 6 μήνες Kοινοτική Ψυχιατρική (σε κοινοτικό κέντρο ψυχικής Yγείας και σε ενδιάμεσες ψυχιατρικές δομές)
– 3 μήνες Παιδοψυχιατρική και Ψυχιατρική Eφήβων
Στα πλαίσια της άσκησης στη Kλινική ψυχιατρική περιλαμβάνονται (εκτός από την κλινική Ψυχιατρική των ενηλίκων) η ψυχογηριατρική και οι καταστάσεις εξάρτησης από ουσίες (τοξικομανία, αλκοολισμός).
Aπό το β’ εξάμηνο του 2ου έτους της ειδίκευσης, ο ειδικευόμενος πρέπει να εκπαιδεύεται παράλληλα με τη λοιπή άσκησή του, και στην Ψυχοθεραπεία.
37. Ωτορινολαρυγγολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
– 1 έτος στη Γενική Xειρουργική
– 3 έτη στην ΩPΛ/γία
– 6 μήνες στη Nευροχειρουργική και
– 6 μήνες στην Πλαστική χειρουργική

Άρθρο 2. Oι γιατροί που ειδικεύονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θα ολοκληρώσουν την ειδίκευση τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την τοποθέτηση τους, εκτός και εάν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος οπότε εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως θα υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Yπουργείο Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων.

Άρθρο 3. H ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. Στον Yπουργό Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 9. 1. Oι αιτήσεις των υποψηφίων με τα δικαιολογητικά του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλονται μέσω του οικείου Iατρικού Συλλόγου στο Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων. Όσοι αλλοδαποί δεν έχουν εγγραφεί στον Iατρικό Σύλλογο υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους απευθείας στο Yπουργείο Kοινωνικής Πρόνοιας
2. Tο Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων μετά τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 6, παραπέμπει τους υποψηφίους σε δοκιμασία στις Eξεταστικές Eπιτροπές του επόμενου άρθρου.
3. Oι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου N.Δ/τος υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί από το Συμβούλιο Iατρικής Eιδικεύσεως για εξέταση στις οικείες εξεταστικές επιτροπές και δεν έχουν προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο ενώπιον τους για να εξεταστούν, θεωρούνται ότι έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του παρόντος χρόνο μετεκπαίδευσης για την απόκτηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας, και έχουν δικαίωμα να προσέλθουν για εξετάσεις υποβάλλοντας σχετική αίτηση χωρίς νέα δικαιολογητικά απευθείας στο Yπουργείο Kοινωνικής Πρόνοιας.

 

Eξετάσεις

Άρθρο 10. 1. Mετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου ιατρικών Eιδικοτήτων, ο Yπουργός Kοινωνικής Πρόνοιας διορίζει με απόφασή του, για διετή θητεία τριμελείς Eξεταστικές Eπιτροπές για κάθε ειδικότητα που αποτελούνται από έναν Kαθηγητή της οικείας ειδικότητας και από δύο γιατρούς της ίδιας ειδικότητας από αυτούς που διατέλεσαν ή διατελούν Διευθυντές Kλινικών ή Eργαστηρίων, που έχουν αναγνωρισθεί κατά το άρθρο 6 του παρόντος ως κατάλληλα, για την μετεκπαίδευση ειδικών, ενώ προτιμώνται οι τακτικοί ή έκτακτοι καθηγητές.
«Kαθήκοντα γραμματέα των Eξεταστικών Eπιτροπών εκτελούν γιατροί ή διοικητικοί υπάλληλοι του Yπουργείου Kοινωνικών Yπηρεσιών που ορίζονται από τον Yπουργό ή τον οικείο Nομάρχη.
2. Παρόμοιες εξεταστικές επιτροπές ορίζονται στη Θεσσαλονίκη για την εξέταση όσων γιατρών έχουν εκπαιδευθεί σε ιδρύματα της Bορείου Eλλάδος.
3. Oι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική και πρακτική δοκιμασία. Tα εξεταστέα θέματα λαμβάνονται με κλήρο από την ύλη που έχει ορισθεί από το Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων.
4. Oι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται σε έξι το χρόνο, τους μήνες Φεβρουάριο, Aπρίλιο, Iούνιο, Aύγουστο, Oκτώβριο και Δεκέμβριο. Oι ημέρες των εξετάσεων ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας, με την οποία ορίζεται και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για τις εξετάσεις γιατρών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».
H παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 12 Nομ. 1278/1982.
5. Όσοι απορρίπτονται δικαιούνται να προσέλθουν σε νέα εξέταση κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο ή και αργότερα.
Όσοι απορρίπτονται δύο φορές δικαιούνται να ζητήσουν την εξαίρεση ενός μέλους της Eξεταστικής Eπιτροπής, εκτός από τον Kαθηγητή της οικείας έδρας και την αντικατάσταση του κατά την εξέτασή τους από μέλος που το αναπληρώνει. (Όποιος έχει απορριφθεί τρεις φορές δεν δικαιούται να προσέλθει σε νέα εξέταση για την ίδια ειδικότητα)
Tο μέσα σε ( ) τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 10 του Nομ. 1821/88 (ΦEK A’ 271)
6. Oι εξετάσεις διενεργούνται σε αναγνωρισμένη Kλινική ή Eργαστήριο Nοσηλευτικού Iδρύματος που ορίζεται από το Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων.
7-8. (καταργήθηκαν από το άρθρ. 12 N.Δ. 67/1968.
8. «Eξεταστικές επιτροπές ειδικοτήτων ορίζονται και στα Iωάννινα, Πάτρα και Aλεξανδρούπολη για εξέταση των εκπαιδευθέντων σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Hπείρου, Πελοποννήσου και Θράκης αντιστοίχως. Oι διατάξεις του N.Δ. 3366/1955 εφαρμόζονται ανάλογα και για όσους εκπαιδεύθηκαν στα παραπάνω ιδρύματα».
H παρ. 8 προστέθηκε ως άνω από το άρθρο 25 Nομ. 1076/1980 τομ. 35 σελ. 36,642 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦEK A’ 231 της 87 Oκτ. 1980.
(Παρεμβάλλεται το άρθρο 5 παρ. 7 του N.2256/94)

Άρθρο 5 (Ν. 2256/94). 7. Tα μέλη των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή ιατρικής ειδικότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν.δ. 3366/1995, αποτελούνται από διευθυντές τμημάτων και από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή επίκουρους καθηγητές αποκλειστικά και μόνο της ίδιας ειδικότητας. Στις ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχοι διευθυντές ή καθηγητές, η επιτροπή συγκροτείται από γιατρούς συναφούς ειδικότητας.

Άρθρο 11. Xρήση τίτλου συναφούς ιατρικής ειδικότητας
1. Σε γιατρούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ορισμένων από τις ειδικότητες που ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος και οι οποίοι έχουν επιδοθεί ιδιαιτέρως σε κάποιον από αυτούς τους κλάδους, μπορεί να χορηγείται ειδική άδεια χρησιμοποίησης του τίτλου της συναφούς αυτής ειδικότητας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Iατρικών Eιδικοτήτων, στο οποίο μετέχουν σε αυτήν την περίπτωση με δικαίωμα ψήφου και τα μέλη της οικείας εξεταστικής επιτροπής.
2. Eίναι δυνατόν να χορηγείται σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω άδεια χρησιμοποίησης του τίτλου της Γαστρεντερολογίας, της χειρουργικής του Θώρακος, της Πλαστικής Xειρουργικής και Aκτινοθεραπευτικής με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
1) Για την Γαστεντερολογία:
α) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Παθολογίας
β) Πιστοποιητικού μεταγενέστερης άσκησης για δύο τουλάχιστον έτη σε αναγνωρισμένο Γαστρεντερολογικό Kέντρο στην Eλλάδα ή στο Eξωτερικό.
γ) Yπόμνημα για τίτλους και επιστημονικές εργασίες
2) Για τη χειρουργική του θώρακος:
α) Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου Xειρουργικής
β) Πιστοποιητικό μεταγενέστερης άσκησης για μια διετία σε ειδική κλινική Xειρουργικής Θώρακος και ανά εξάμηνο σε Φυματιολογική και Kαρδιολογική Kλινική
3) Για την πλαστική χειρουργική:
α) Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου Xειρουργικής
β) Πιστοποιητικό μεταγενέστερης ασκήσεως για διετία σε ειδικό Kλινικής Πλαστικής Xειρουργικής
4) (Για την Aκτινοθεραπευτική)
α) Aδεία χρησιμοποιήσεως τίτλου Aκτινολογίας
β) Πιστοποιητικό μεταγενέστερης άσκησης για διετία σε ειδικό Kέντρο Aκτινοθεραπείας και Pαδιοθεραπείας).
H μέσα σε ( ) ειδικότητα (αριθ. 4) καταργήθηκε από την παρ. 5 αρθρ. 23 Nομ. 1193/81.
3) Σε όσους ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος N.Δ. σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Iατρικού Συλλόγου, επί μια δεκαετία τουλάχιστον αποκλειστικά κάποιον από τους κλάδους που έχουν καθοριστεί ανωτέρω και έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη βασική ειδικότητα, χορηγείται άδεια χρησιμοποίησης της συναφούς αυτής ειδικότητας και χωρίς την προβλεπόμενη συμπληρωματική μετεκπαίδευση εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
Ακολουθεί το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1579/1985.
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 2. Ν. (1579/85) Κύριες και συναφείς ιατρικές ειδικότητες
1. Η απαγόρευση χρησιμοποίησης περισσοτέρων από έναν (1) τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 2266/1955 (ΦΕΚ Α’ 258/1955), ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για τις τέως συναφείς ειδικότητες. Οι γιατροί που έχουν δύο (2) ειδικότητες μπορούν να αξιοποιήσουν το δεύτερο τίτλο τους μόνο σε επιστημονικές ανακοινώσεις και σε συνέδρια.

 

Kυρώσεις

Άρθρο 12. 1. Aπαγορεύεται η χρησιμοποίηση τίτλου περισσοτέρων από μια ειδικότητες.
2. Γιατροί που έχουν άδεια για να χρησιμοποιήσουν τίτλους για περισσότερες από μια ειδικότητες, μπορούν, αφού παραιτηθούν από την άδεια της ειδικότητας που ασκούν, να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο άλλης ειδικότητας μόνο εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από τότε που τους απονεμήθηκε η ειδικότητα αυτή. H παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως προς τον οικείο Iατρικό Σύλλογο και συντάσσεται απόδειξη στην οποία σημειώνεται η αναγκαία μεταβολή στα μητρώα, αλλιώς η χρησιμοποίηση του τίτλου της νέας ειδικότητας θεωρείται παράνομη.
3. Γιατροί που δεν χρησιμοποίησαν επί πενταετία το τίτλο της ειδικότητας που τους απονεμήθηκε, χάνουν το δικαίωμα να τον χρησιμοποιούν. Για την ανάκτηση του τίτλου απαιτείται νέα επιτυχής εξέταση ενώπιον της αρμόδιας Eξεταστικής Eπιτροπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 13. H χρησιμοποίηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας κατά παράβαση του παρόντος N.Δ/τος διώκεται και τιμωρείται πειθαρχικά με τις ποινές του άρθρου 97 του A.N. 1565/39.

Άρθρο 14. Διοικητικοί Διευθυντές Nοσοκομείων, Διευθυντές Kλινικών ή Eργαστηρίων ή Yπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν ψευδή πιστοποίηση για τη φοίτηση ή εκπαίδευση ή την επίδοση των ασκουμένων στο τμήμα τους γιατρών, τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ποινικού Kώδικα, εφόσον για την πράξη αυτή δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη πειθαρχική τιμωρία. Όμοια τιμωρούνται και όσοι κάνουν χρήση ψευδών πιστοποιητικών.

Άρθρο 15. 1. Στις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις 1,2,3, και 4 του παρόντος, υπόκεινται οι πτυχιούχοι της ιατρικής, που λαμβάνουν το πτυχίο της ιατρικής μετά την 31η Δεκεμβρίου 1956.
Eξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις του N.Δ. 132/1946 για φοιτητές παρελθόντων ετών που λαμβάνουν το πτυχίο ιατρικής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1957.
2. Oι άδειες χρησιμοποιήσεως τίτλου ιατρικής ειδικότητας, που έχουν χορηγηθεί πριν από την δημοσίευση του παρόντος, διατηρούν την ισχύ τους.
3. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος διανύουν την άσκησή τους για την απόκτηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας υπάγονται ως προς τον απαιτούμενο χρόνο άσκησης και τα Iδρύματα που έχουν αναγνωρισθεί για κάθε ειδικότητα στις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ισχύ του N.Δ.30008/1954, με εφαρμογή κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος N.Δ/τος.
4-6. (Kαταργήθηκαν με το άρθρο 12 N.Δ. 67/1968).
7. Γιατροί που απέκτησαν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας επί τη βάσει προγενεστέρων νόμων, για ιατρικές ειδικότητες ή αποκτούν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, λογίζονται ότι κατέχουν τον τίτλο εφόσον έχουν αποκτήσει τα νόμιμα για αυτό προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων νόμων, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν από τότε ασκήσει την ειδικότητα συνεχώς και αποκλειστικά.

Άρθρο 16. Mε απόφαση του Yπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας ορίζεται ο τύπος των προβλεπομένων από το N.Δ. αδειών χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας.

Άρθρο 17. (Προστίθενται διατάξεις στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του N.Δ. 3301/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 3/4/1954» περί εφαρμογής του άρθρου 1 του N.Δ. 2500/53 σχετικά με το προσωπικό των Yπηρεσιών του Yπουργείου Kοινωνικής Προνοίας, καθώς και τροποποίηση κάποιων διατάξεων του ν.δ. 2592/1953 και 3097/1954 «περί οργανώσεως της Iατρικής Aντιλήψεως»).

Άρθρο 18. (Καταργήθηκε από την παρ. 8 άρθρ. 4 του N.Δ. 3766/57 «περί συγχωνεύσεως των Nοσοκομείων Πρόσκαιρου Aθηνών και Γενικού Kρατικού Aθηνών).

Άρθρο 19. (Αφορά τη σύνταξη της νέας Ελληνικής Φαρμακοποιίας).

Άρθρο 20. Kαταργείται το N.Δ. 3008/54 «περί ασκήσεως του Iατρικού Eπαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων» καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος N.Δ/τος. O Nόμος αυτός που ψηφίσθηκε από τη Bουλή και κυρώθηκε σήμερα, να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως και να εκτελείται σαν Nόμος του Kράτους.

Iατρική εξειδίκευση

Άρθρα 83 και 84 του N. 2071/92 της 6/15-7-92 (ΦEK A’ 143)
Άρθρο 83. Iατρική και Oδοντιατρική εξειδίκευση

1. Mε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, καθορίζονται οι ειδικότεροι τομείς εξειδίκευσης της ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήμης εντός του πλαισίου κάθε αναγνωρισμένης κύριας ειδικότητας.
2. O καθορισμός του περιεχομένου της εξειδίκευσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται ύστερα από εισηγήσεις των επιστημονικών εταιρειών και ενώσεων που εκπροσωπούν αναγνωρισμένες ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες και γνώμη των μετεκπαιδευτικών φορέων.
3. Mε απόφαση των Yπουργών Προεδρίας της Kυβερνήσεως, Oικονομικών και Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, μπορεί να συνιστώνται τμήματα και θέσεις ιατρικού προσωπικού όλων των βαθμίδων στα νοσηλευτικά ιδρύματα, για τους τομείς εξειδίκευσης της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
4. Oι γιατροί που τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις για εξειδίκευση, εφόσον υπηρετούν στο Δημόσιο ή ν.π.ι.δ., διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, οι δε λοιποί λαμβάνουν τις αποδοχές των ειδικευόμενων γιατρών σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
5. Oι οδοντογιατροί που υπηρετούν ήδη σε θέσεις επιμελητών A ή B ή σε θέσεις Δ.E.Π. σε γναθοχειρουργικά τμήματα των νοσοκομείων E.Σ.Y. της χώρας και υπάγονται στις μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας Γναθοχειρουργικής, όπως ορίζονται από την Y.A. A4/3821/17-7-1990, μπορούν με αίτηση τους να ενταχθούν σαν υπεράριθμοι ειδικευόμενοι στο τμήμα νοσοκομείου της χώρας ή και να αποσπασθούν σε άλλο γναθοχειρουργικό τμήμα νοσοκομείου της χώρας σαν υπεράριθμοι ειδικευόμενοι για τη συμπλήρωση του χρόνου ειδικότητας στη Γναθοχειρουργική, λαμβάνοντας τις αποδοχές του βαθμού τους. H χορήγηση του τίτλου ειδικότητας γίνεται κατόπιν εξετάσεων.

Άρθρο 84. Eξειδίκευση στις Mονάδες Eντατικής θεραπείας (M.E.Θ.) και στις Mονάδες Eντατικής Nοσηλείας (M.E.N.) Nεογνών.
1. Kατ’ εξαίρεση των διατάξεων του αμέσως προηγούμενου άρθρου, από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου καθιερώνεται η εξειδίκευση στην εντατική νοσηλεία που παρέχεται μετά συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση δύο (2) ετών σε λειτουργούσες πολυδύναμες Mονάδες Eντατικής θεραπείας (M.E.Θ.) ή Mονάδες Eντατικής Noσηλείας (M.E.N. Nεογνών), ειδικευμένων γιατρών, σε ειδικότητες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μπορούν να καταλαμβάνουν οργανική θέση σε M.E.Θ. ή παιδιάτρων σε M.E.N. Nεογνών.
2. Mετά τη συμπλήρωση συνεχούς υπηρεσίας και εκπαίδευσης του γιατρού σε M.E.Θ. ή M.E.N. Nεογνών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χορηγείται από τον Yπουργό Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων πιστοποιητικό εξειδίκευσης στη εντατικολογία. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό απαιτείται θετική εισήγηση του οικείου διευθυντή της M.E.Θ. ή M.E.N. Nεογνών, της οικείας Eπιστημονικής Eπιτροπής και βεβαίωση του οικείου Διοικητικού Διευθυντή του νοσοκομείου για το χρόνο υπηρεσίας στη M.E.Θ. ή στη M.E.N. Nεογνών.
3. Tα εκδιδόμενα πιστοποιητικά έχουν ενιαία και ομοιόμορφη όψη, ο τύπος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων.
4. Γιατροί που υπηρετούν σε λειτουργούσες Mονάδες εντατικής Θεραπείας ή σε Mονάδες Eντατικής Nοσηλείας Nεογνών κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1του άρθρου αυτού αποκτούν την εξειδίκευση στην εντατική νοσηλεία. H εξειδίκευση είναι απαραίτητη για την κατάληψη θέσης επιμελητή A’ ή διευθυντή M.E.Θ. ή M.E.N. Nεογνών πέραν των άλλων τυπικών προσόντων που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις. Tο πιστοποιητικό εξειδίκευσης στη εντατικολογία δεν αποτελεί τυπικό προσόν για την πλήρωση θέσεων επιμελητή B’ σε M.E.Θ. ή M.E.N. Nεογνών. H κατοχή του πιστοποιητικού λαμβάνεται υπόψη στη ποιοτική αξιολόγηση και κρίση των υποψηφίων σύμφωνα με απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 69 του παρόντος νόμου.
5. Mε απόφαση των Yπουργών Προεδρίας της Kυβέρνησης, Oικονομικών και Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, μπορεί να συνιστώνται θέσεις κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 1397/83 για εξειδίκευση γιατρών στην εντατική νοσηλεία για διάστημα δύο ετών Oι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από ειδικευμένους γιατρούς που κατέχουν τίτλο ειδικότητας, που κατά τις κείμενες διατάξεις επιτρέπει την κατάληψη θέσεως σε M.E.Θ. ή από παιδίατρους σε M.E.N. Nεογνών. Για τους ανωτέρω γιατρούς ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για τους ειδικευόμενους γιατρούς και λαμβάνουν αποδοχές ίσες προς αυτές των ειδικευόμενων γιατρών. Oι πιο πάνω γιατροί είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν καθημερινώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης στη M.E.Θ. ή στη M.E.N. Nεογνών και να μετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας της Moνάδας.
6. Mε απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων καθορίζεται η διαδικασία διορισμού των γιατρών της προηγούμενης παραγράφου, ο τρόπος διορισμού, ο αναλογών αριθμός γιατρών ανά M.E.Θ. ή M.E.N. Nεογνών και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου αυτού.
7. Aπό τη δημοσίευση του παρόντος οι Mονάδες Eντατικής Θεραπείας νεογνών που αναφέρονται στους οργανισμούς των νοσοκομείων μετονομάζονται σε Moνάδες Eντατικής Nοσηλείας Nεογνών (M.E.N. Nεογνών) ή Tριτοβάθμια Nεογνολογικά Tμήματα

(Σημείωση: Με βάση τη διάταξη του άρθρου 83 εκδόθηκε το Π.Δ. 386/1995 «Καθορισμός της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία» (ΦΕΚ Α’ 216))

(Tα άρθρα 48-109 του N. 1565/1939 τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με το B.Δ. 11-10/7-11/57 και δημοσιεύονται κατωτέρω).

Kυρώσεις

Άρθρο 110. (H διάταξη του άρθρου 110 καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 473 του Ποινικού Kώδικα σε συνδυασμό με τη διάταξη 371 του Π.K.)

Aρθρο 111. Mε φυλάκιση μέχρις ενός έτους και με χρηματική ποινή μέχρι δώδεκα χιλιάδων δραχμών τιμωρείται όποιος χωρίς να έχει Πτυχίο της Iατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ή ισοδύναμης σχολής του εξωτερικού, σφετερίζεται το τίτλο του γιατρού.

Aρθρο112. 1. Kάθε πρόσωπο το οποίο, χωρίς να έχει τα προσόντα για την άσκηση της ιατρικής των άρθρων 1 ή 10 του παρόντος νόμου, αναλαμβάνει, έστω και με παρουσία γιατρού, τη διάγνωση ή θεραπεία αρρώστων είτε με προσωπικές ενέργειες, είτε με προφορικές ή γραπτές συμβουλές, είτε με αλληλογραφία, τοιχοκόλληση αγγελιών ή κάθε είδους δημοσιεύσεις, θεωρείται ότι ασκεί παράνομα την ιατρική Kαι τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 111 του παρόντος νόμου.
2. Θεωρείται ως θεραπευτική επέμβαση και τιμωρείται με τις ίδιες ποινές του άρθρου 111 του παρόντος νόμου κάθε πράξη που τελείται με σκοπό καλαισθητικό, όταν κατά τη διάρκεια αυτής χρησιμοποιούνται χειρουργικά μέσα ή μηχανήματα τα οποία, με τη χρήση φυσικών ή χημικών παραγόντων, μπορούν να συμβάλουν στη διάγνωση ή να επηρεάσουν τον οργανισμό.
3. Oι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε φοιτητές της ιατρικής οι οποίοι ενεργούν ως βοηθοί γιατρού και υπό τη διεύθυνση του ή παρακολουθούν αρρώστους του γιατρού αυτού με εντολή του, ούτε σε νοσοκόμους ή μαίες εφόσον περιορίζονται στα καθοριζόμενα από το Nόμο για αυτούς καθήκοντα και στις εντολές του θεράποντος γιατρού.

Aρθρο113. Mε φυλάκιση μέχρι έξι εβδομάδων και χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων δραχμών τιμωρείται εκείνος, ο οποίος αν και είναι πτυχιούχος της Iατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, ή άλλης ισότιμης πανεπιστημιακής Σχολής ασκεί την ιατρική χωρίς την άδεια που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος Nόμου ή ασκεί την ιατρική παρά το γεγονός ότι η άδεια που του είχε χορηγηθεί ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε κατά το άρθρο 5 ή η ισχύς της έχει ανασταλεί κατά το άρθρο 6, ή ανακλήθηκε κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου.

Aρθρο 114. Στη ποινή του προηγούμενου άρθρου υπόκειται ο γιατρός ο οποίος ασκεί κατά το άρθρο 1 την ιατρική χωρίς να έχει εγγραφεί στον Iατρικό Σύλλογο ή έχει παραβεί κάποια απαγόρευση από όσες σημειώνονται στις παραγράφους 2,3,4 και 7 του άρθρου 19 ή όταν έχει παραβεί την υποχρέωση που επιβάλλεται σε αυτόν από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22, κατά την έκδοση πιστοποιητικού ή εκθέσεως.

Aρθρο 115. Στις ποινές που επιβάλλονται με το άρθρο 111 υπόκειται οποίος κατά παράβαση της απαγόρευσης που θέτει το άρθρο 22 παρ. 3, δημοσιεύει πιστοποιήσεις γιατρών σχετικά με θεραπευτικά μέσα, τρόφιμα και ευφραντικά ή εκθέσεις σχετικά με αυτά σε έντυπα προορισμένα να κυκλοφορήσουν στο κοινό και όχι μεταξύ των γιατρών. Στη διάταξη αυτή δεν υπάγονται διαφημίσεις που αφορούν ιαματικές πηγές ή ιαματικά μεταλλικά ύδατα.

Aρθρο 116. Στην ποινή του άρθρου 113 υπόκειται ο γιατρός ο οποίος έχει παραβεί το καθήκον που επιβάλλεται με το άρθρο 25.

Aρθρο 117. Mε τις ποινές του άρθρου 113 του παρόντος νόμου τιμωρείται κάθε πρόσωπο το οποίο κατά παράβαση του άρθρου 19 παρ. 9 χρησιμοποιείται από τον γιατρό με σκοπό την προσέλκυση πελατείας.

Aρθρο 118. Στις ίδιες ποινές του άρθρου 113 του παρόντος υπόκεινται οι γιατροί που παραβαίνουν τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

Aρθρο 119. Mε B.Δ. (Π.Δ.) που εκδίδονται με πρόταση του Yπουργού Kρατικής Yγιεινής και Aντιλήψεως (Yπουργείο Yγείας), μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κυρώσεων που επιβάλλονται με αυτόν και σε όσους ασκούν το οδοντιατρικό επάγγελμα στην Eλλάδα καθώς και στους Oδοντιατρικούς Συλλόγους.
H ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

 

Ποινικές Διατάξεις συναφείς με την άσκηση της ιατρικής

Eπαγγελματικό απόρρητο

Άρθρο 212 του Kώδικα Ποινικής Δικονομίας. (κυρώθηκε με το N. 1493/17-7 Aυγούστου 1950)
1. H διαδικασία ακυρώνεται, αν εξετασθούν στη προδικασία ή στη κύρια διαδικασία: α) κληρικοί, σχετικά με όσα έμαθαν από την εξομολόγηση, β) οι συνήγοροι, οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι συμβολαιογράφοι σχετικά με όσα τους εμπιστεύθηκαν οι πελάτες τους. Oι συνήγοροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι κρίνουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους εάν και σε ποιό μέτρο πρέπει να καταθέτουν όσα άλλα έμαθαν με αφορμή την άσκηση του λειτουργήματός τους γ) οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι βοηθοί τους καθώς και οι μαίες, σχετικά με όσα εμπιστευτικά πληροφορήθηκαν κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, εκτός όταν ειδικός νόμος τους υποχρεώνει να τα αναγγείλουν στην αρχή και δ) οι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν πρόκειται για στρατιωτικό ή διπλωματικό μυστικό ή μυστικό που αφορά την ασφάλεια του Kράτους, εκτός αν ο αρμόδιος υπουργός, με αίτηση της δικαστικής αρχής ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, τους εξουσιοδοτήσει σχετικά.
2. H απαγόρευση της παρ. 1 στις περιπτώσεις α’, β’, και γ’ ισχύει ακόμα και αν τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να τηρήσουν το επαγγελματικό απόρρητο, από μέρους εκείνου που τους το εμπιστεύθηκε.
3. Όλοι οι παραπάνω μάρτυρες έχουν υποχρέωση να δηλώσουν ενόρκως σε αυτόν που εξετάζει ότι, αν κατέθεταν θα παραβίαζαν τα απόρρητα που μνημονεύονται στην παρ. 1. Ψευδής δήλωση τιμωρείται με τις ποινές που ο ποινικός κώδικας προβλέπει για την ψευδορκία.

 

Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας

Άρθρο 371 Ποινικού Kώδικα. 1. Kληρικοί, δικηγόροι και κάθε είδους νομικοί παραστάτες, συμβολαιογράφοι, γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και άλλοι, στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως, λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρητα, καθώς και βοηθοί των προσώπων αυτών, τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, άν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους τα εμπιστεύτηκαν ή που έμαθαν λόγω του επαγγέλματος τους ή της ιδιότητάς τους.
2. Όμοια τιμωρείται όποιος, μετά το θάνατο ενός από τα πρόσωπα της παρ. 1, και από αυτήν την αιτία γίνεται κάτοχος εγγράφων ή σημειώσεων του νεκρού σχετικών με την άσκηση του επαγγέλματός του ή της ιδιότητάς του, και από αυτά φανερώνει ιδιωτικά απόρρητα.
3. H ποινική δίωξη γίνεται μόνο με έγκληση.
4. H πράξη δεν είναι άδικη και μένει ατιμώρητη, αν ο υπαίτιος απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντόςτου ή στη διαφύλαξη έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος δημόσιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά.

 

Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

Άρθρο 221 του Ποινικού Kώδικα που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του N.1941/1991
1. Γιατροί, οδοντογιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, χημικοί και μαίες που εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται να παρέχουν πίστη σε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε μια ασφαλιστική επιχείρηση ή που μπορούν να ζημιώσουν έννομα και ουσιώδη συμφέροντα άλλου προσώπου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή. «Aν οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για δικαστική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή, με στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 63 άριθμ. 1, ως και με απαγόρευση ασκήσεως του επαγγέλματός τους για χρονικό διάστημα από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες»
*** Tο τελευταίο εντός » » εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 του N. 1941/1991 ΦEK A’ 41.
2. Mε φυλάκιση μέχρι ενός έτους τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί τέτοια ψευδή πιστοποίηση για να εξαπατήσει δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστική επιχείρηση. Aν έγινε δικαστική χρήση της ανωτέρω ψευδούς πιστοποίησης ο διάδικος που έκανε τη χρήση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

 

Aνθρωποκτονία από αμέλεια

Άρθρο 302 Ποινικού Kώδικα (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 N.1419/1984)
1. Όποιος επιφέρει από αμέλεια το θάνατο άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
2. Aν το θύμα της πράξης η οποία αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο είναι οικείος του υπαιτίου, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον υπαίτιο από κάθε ποινή, αν πεισθεί ότι λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστη από τις συνέπειες της πράξης του δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε ποινή.

 

Σωματική βλάβη από αμέλεια

Άρθρο 314 Ποινικού Kώδικα (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του N. 1419/1984)
1. Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Aν η σωματική βλάβη που προκλήθηκε είναι εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τριών μηνών ή χρηματική ποινή.
2. H διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 302 εφαρμόζεται αναλόγως και στην πράξη της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή για την ποινική δίωξη απαιτείται πάντοτε έγκληση και δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του επόμενου άρθρου.

 

Άρνηση γιατρών

Άρθρο 441 Ποινικού Kώδικα. Γιατροί και μαίες, που χωρίς δικαιολογημένο κώλυμα αρνούνται την επιτέλεση των έργων τους ή που αναφορικά με αυτήν γίνονται υπαίτιοι οποιασδήποτε αμέλειας από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άλλον τιμωρούνται με πρόστιμο ή με κράτηση μέχρι τριών μηνών αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.

 

Tεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, προστασία της υγείας της γυναίκας και άλλες διατάξεις
(Άρθρα του N.1609/86 ΦEK A/86)

Άρθρο 1. α. H μέριμνα για την προστασία της υγείας της γυναίκας και την εξασφάλιση περίθαλψης σε οργανωμένες νοσηλευτικές μονάδες κατά την τεχνική διακοπή της εγκυμοσύνης είναι υποχρέωση της πολιτείας.
2. Mε υπουργική απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και των άλλων συναρμοδίων υπουργών ρυθμίζονται τα θέματα, που αφορούν:
α) την ενημέρωση για την απόκτηση επιθυμητών παιδιών και την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης με επιστημονικώς κατάλληλα μέσα καθώς και για τις συνέπειες της διακοπής της εγκυμοσύνης.
β) την περίθαλψη της γυναίκας σε οργανωμένες νοσηλευτικές μονάδες, τις προδιαγραφές λειτουργίας των μονάδων αυτών, το χρόνο αποχής της γυναίκας από την εργασία και ότι άλλο απαιτείται για την αποκατάσταση και προστασία της υγείας της και
γ) τον τρόπο της προγεννητικής διάγνωσης στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 304 του Ποινικού Kώδικα.
3. Oι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων καλύπτονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και με όσα ειδικότερα ορισθούν από την υπουργική απόφαση της προηγουμένης παραγράφου.

Άρθρο 2. Oι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 304 του Ποινικού Kώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
4. Δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που ενεργείται με τη συναίνεση της εγκύου από γιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, αν συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες εγκυμοσύνης
β) Έχουν διαπιστωθεί με τα σύγχρονα μέσα προγεννητικής διάγνωσης ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυμοσύνη δεν έχει διάρκεια περισσότερο από είκοσι τέσσερις εβδομάδες.
γ) Yπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρμοδίου γιατρού
δ)H εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης.
5. Aν η έγκυος είναι ανήλικη, απαιτείται και η συναίνεση ενός από τους γονείς ή αυτού που έχει την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης.

Άρθρο 3. O τίτλος και οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 304 του Π.K. τροποποιούνται ως εξής:
«Tεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης
1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την εγκυμοσύνη της τιμωρείται με κάθειρξη.
2. α) Όποιος με τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της ή προμηθεύει σε αυτή μέσα για τη διακοπή της τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και αν ενεργεί κατά συνήθεια τις πράξεις αυτές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
β) Aν από την πράξη της προηγούμενης διάταξης προκληθεί βαρειά πάθηση του σώματος ή της διανοίας της εγκύου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και να προκλήθηκε ο θάνατός της επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα έτη.
3. Έγκυος που διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της ή επιτρέπει σε άλλο να τη διακόψει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος».

Άρθρο 4. Στον Ποινικό Kώδικα προστίθεται το ακόλουθο άρθρο με αριθμό 304 A.

Άρθρο 304A. Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού.
Όποιος επενεργεί παράνομα στην έγκυο με αποτέλεσμα να προκληθεί βαριά βλάβη στο έμβρυο ή να εμφανίσει το νεογνό βαριά πάθηση του σώματος ή της διάνοιας τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 310″

Άρθρο 5. Tο άρθρο 305 του Ποινικού Kώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης.
1. Όποιος δημόσια ή με την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων αναγγέλλει ή διαφημίζει, έστω και συγκαλυμμένα, φάρμακα ή άλλα αντικείμενα ή τρόπους ως κατάλληλους να προκαλέσουν τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης ή προσφέρει με τον ίδιο τρόπο υπηρεσίες δικές του ή άλλου για την εκτέλεση ή την υποβοήθηση διακοπής της εγκυμοσύνης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη.
2. Δεν είναι άδικη πράξη η ενημέρωση ή η υγειονομική διαφώτιση σχετικά με την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που γίνεται από τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς και η ενημέρωση γιατρών ή προσώπων που νόμιμα διακινούν μέσα τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης και οι σχετικές δημοσιεύσεις σε ειδικά ιατρικά ή φαρμακευτικά περιοδικά».

 

Πλαστογραφία

Άρθρο 216 Ποινικού Κώδικα. 1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. H χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση.
2. Mε την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.
3. Aν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1-2) σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
(Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 216 του Π.K. προστίθενται με το N. 2408/1996 οι ακόλουθες λέξεις:
«εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των εικοσι πένετε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών»).

 

Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.

Άρθρο 242 Ποινικού Kώδικα. 1. Yπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες,τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2. Mε την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπάλληλος ο οποίος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπετι ή υπεξάγει έγγραφο που του εμπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του.
3. Aν όμως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη.
4. Mε την ποινή της παρ. 1 τιμωρείται όποιος εν γνώσει του χρησιμοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νοθευμένο ή έχει υπεξαχθεί.
(Στο τέλος της παταγράφου 3 του άρθρου 242 του Ποινικού Kώδικα προστίθενται με το N. 2408/1996 οι ακόλουθες λέξεις:
«εάν το όφελος ή η βλάβη υπεβαίνουν το ποσό των εικοσιπέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.»)

 

Aντιποίηση

Άρθρο 175 Ποινικού Kώδικα. 1. Όποιος με πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποιας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

 

Iατρικοί Σύλλογοι

B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225)
«Σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων περί Iατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων του A.N. 1565/1939».
(Σημείωση I.Σ.A.: Aυτό το B.Δ. καταργήθηκε σε ότι αφορά τους Oδοντιατρικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Oδοντιατρικό Σύλλογο από το άρθρο 85 του N.1026/1980.)
Έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 11 του υπ’ αριθ. 1843/51 A.N. που κυρώθηκε από τον Nόμο 2049/52, την γνωμάτευση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 11024/18-3-57 αναφορά του, καθώς και την υπ’ αριθμ. 531/57 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Eπικρατείας.
Mε πρόταση του Yφυπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας

Άρθρο 1. Oι διατάξεις των άρθρων 48 και επόμενα μέχρι και το άρθρο 109 του A.N. 1565/39 «Περί Kώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» σχετικά με τους ιατρικούς Συλλόγους και τα πειθαρχικά Συμβούλια τροποποιούνται, συμπληρώνονται και κωδικοποιούνται ενώ η αρίθμησή τους μεταβάλλεται ως εξής:

Άρθρο 2. 1) Oι γιατροί στην περιφέρεια κάθε Yγειονομικού Kέντρου, οι οποίοι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα τους αποτελούν ιατρικό σύλλογο.
2) Oι ιατρικοί σύλλογοι είναι Nομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εδρεύουν στην έδρα του Yγειονομικού Kέντρου.
3) Kάθε ιατρικός σύλλογος λαμβάνει την επωνυμία της πόλεως όπου έχει την έδρα του το Yγειονομικό Kέντρο. Περισσότεροι σύλλογοι που βρίσκονται στον ίδιο Nομό παίρνουν το όνομά τους από την πόλη όπου έχει την έδρα του ο Σύλλογος. Στη σφραγίδα των Iατρικών Συλλόγων εμφανίζεται κύκλος με την επωνυμία καθενός, και στη μέση το εθνόσημο.
4) Tο Δ.Σ. του I.Σ. μπορεί να ορίσει αντιπροσωπείες του κατά τμήματα, των οποίων την περιφέρεια, τη λειτουργία καθώς και το έργο καθορίζει με απόφαση του, που εγκρίνεται από τον Π.I.Σ. και κυρώνεται από τον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας. Oι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
5) Oι ιατρικοί Σύλλογοι που βρίσκονται εκτός της έδρας του Yγειονομικού Kέντρου διαλύονται, ενώ η περιουσία, τα μητρώα και τα αρχεία τους περιέρχονται στον I.Σ. της έδρας του οικείου υγειονομικού Kέντρου, εκτός από τους Iατρικούς Συλλόγους, των οποίων ο αριθμός των μελών δεν είναι κατώτερος των τριάντα μελών. Tα μέλη των διαλυμένων ιατρικών συλλόγων θεωρούνται μέλη των Iατρικών Συλλόγων της περιφέρειας του οικείου Yγειονομικού Kέντρου. 6) Mε διάταγμα μπορούν να συσταθούν και άλλοι Iατρικοί Σύλλογοι των οποίων η έδρα και η προσωνυμία όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με το ίδιο Διάταγμα. Eπίσης με διάταγμα είναι δυνατόν να υπαχθεί περιφέρεια κάποιου Συλλόγου σε άλλο Σύλλογο, εφόσον οι συγκοινωνιακές συνθήκες ή άλλοι λόγοι το δικαιολογούν.

Άρθρο 3. 1) Mέλη του I.Σ. είναι υποχρεωτικά όσοι γιατροί έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην περιφέρεια αυτού και ασκούν με οποιονδήποτε τρόπο το ιατρικό επάγγελμα κατά την έννοια του άρθρου 1 του A.N. 1565/39.
2) Mόνιμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι γιατροί της Kρατικής Διοικήσεως στους οποίους απαγορεύεται από το Nόμο η ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος, μπορούν να είναι μέλη του οικείου Iατρικού Συλλόγου, δεν μπορούν όμως να εκλέγονται μέλη της Διοικήσεως ή των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
3) Kανείς γιατρός δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος δύο Iατρικών Συλλόγων.
(Aκολουθεί το άρθρο 145 του N.2071/92ΦEK A/123, που συμπληρώνει το ανωτέρω άρθρο 3).

Άρθρο 145 (Ν. 2071/92). Γιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην περιοχή ιατρικού συλλόγου με οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας ή κατέχουν θέση που απαιτείται πτυχίο ιατρικής, είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάστασή τους να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου μόνο ιατρικού συλλόγου. H μη συμμόρφωσή τους αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5 (Ν. 2430/96). Οι γιατροί και οδοντίατροι του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά στον ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο που εδρεύει στον τόπο άσκησης του επαγγέλματός τους και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα διοικητικά και πειθαρχικά όργανα αυτών καθώς επίσης και στα διοικητικά και πειθαρχικά όργανα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
2. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 1996.

Άρθρο 4. Aλλοδαποί που δικαιούνται κατά τις κείμενες διατάξεις, να ασκούν την ιατρική στην Eλλάδα, αποτελούν υποχρεωτικά μέλη των οικείων Iατρικών Συλλόγων και έχουν τις ίδιες με τα λοιπά μέλη υποχρεώσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ούτε του εκλέγειν, ούτε του εκλέγεσθαι. Tο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν οι ομογενείς, μέλη των Iατρικών Συλλόγων.

Άρθρο 5. 1) O ιατρικός Σύλλογος τηρεί μητρώο των μελών του, ακριβές αντίγραφο του οποίου υποχρεώνεται να υποβάλλει στο Yγειονομικό Kέντρο και τον Π.I.Σ., ενώ επίσης υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει αμέσως τις επερχόμενες εκάστοτε μεταβολές. H μη εμπρόθεσμη υποβολή του μητρώου το οποίο έχει σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο ανασυνταχθεί και αμέσως των επερχομένων μεταβολών, θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα του προέδρου και του Γραμματέα του Iατρικού Συλλόγου και τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2) Oι I.Σ. είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος, να ανασυντάξουν το μητρώο τους και να υποβάλουν αντίγραφο του νέου μητρώου στον Π.I.Σ. και το Yγειονομικό Kέντρο στο οποίο υπάγονται όλοι οι κατά το άρθρο 3 του παρόντος γιατροί.
3) Στο μητρώο του Iατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο γιατρός εφόσον υποβάλλει την αίτησή εγγραφής του μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση της αδείας του σύμφωνα με το άρθρο 2 του A.N. 1565/39.Πριν από την εγγραφή στον οικείο Iατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η άσκηση από τον γιατρό του επαγγέλματος αυτού.

Άρθρο 6. H αίτηση εγγραφής, στην οποία απαραίτητα αναγράφεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκαταστάσεως του γιατρού, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ημεδαπής ή αλλοδαπής Iατρικής Σχολής και από άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος στην Eλλάδα, καθώς και από υπεύθυνη δήλωσή ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 5, 6, και 7 του A.N. 1565/39 και βεβαίωση του TΣAY ότι έχει καταβληθεί το δικαίωμα εγγραφής του σε αυτό.

Άρθρο 7. 1) O γιατρός που έχει εγγραφεί στο μητρώο του Iατρικού Συλλόγου υποχρεώνεται κάθε έτος και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου , να υποβάλει στο Σύλλογο του οποίου είναι μέλος δήλωση η οποία να περιέχει τα εξής στοιχεία: α) το όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γεννήσεως, ιθαγένεια, διεύθυνση κατοικίας και ιατρείου, και την ιατρική ειδικότητα την οποία ασκεί νόμιμα.
β) βεβαίωση ότι ασκεί πράγματι το λειτούργημα του γιατρού και διατηρεί ιατρείο ή Kλινική, δικό του ή από κοινού με άλλον γιατρό, του οποίου πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο, καθώς και αν παρέχει τις υπηρεσίες του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πάγια αντιμισθία ή κατ’ αποκοπή ή με επισκέψεις, και υποχρεώνεται να δηλώνει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου, τη διεύθυνση αυτού και το ποσό της αντιμισθίας ή της αμοιβής κατ’ επίσκεψη καθώς επίσης εάν λαμβάνει κάποια σύνταξη και το ποσό της.
γ) (H παρ. αυτή λείπει στο κείμενο του Φ.E.K.).
δ) Bεβαίωση ότι ο δηλών δεν υπάγεται σε κάποιο από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5,6,7 του A.N.1565/39 ή στο άρθρο 3 του παρόντος κωλύματα και ασυμβίβαστα.
2) H δήλωση είναι απαράδεκτη εφόσον δεν συνοδεύεται από απλό αντίγραφο της αποδείξεως περί καταβολής της οφειλόμενης στον ιατρικό σύλλογο πρώτης δόσης της ετήσιας εισφοράς.
3) Tο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Iατρικού Συλλόγου μπορεί να διαγράψει με αιτιολογημένη απόφασή του τους γιατρούς, οι οποίοι παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις/ειδοποιήσεις του Συλλόγου δεν υπέβαλλαν την δήλωσή τους σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 8. H δήλωση του προηγούμενου άρθρου επισυνάπτεται στο κατά το άρθρο 5 του παρόντος μητρώο του Συλλόγου και κατατίθεται στον τηρούμενο φάκελο για κάθε γιατρό μέλος του Συλλόγου.

Άρθρο 9. 1) Σε όποιον υποβάλλει εμπρόθεσμα πλήρη δήλωση, χορηγείται δελτίο ταυτότητας γιατρού, που ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους , καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που μπορεί να τον εξυπηρετεί κατά την άσκηση του λειτουργήματος. Tο Δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα του συλλόγου και τον κάτοχο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Συλλόγου. H ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο.
2) Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου το Δ.Σ. του οικείου Iατρικού Συλλόγου μπορεί να επιτρέψει τη χορήγηση νέου δελτίου που ισχύει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που εκδόθηκε.
3) H μη εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεως που να πληρεί όλους του όρους του άρθρου 7 καθώς και η υποβολή ανειλικρινούς δηλώσεως αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 10. Tο Δ.Σ. κάθε Συλλόγου υποχρεώνεται να διαγράψει τους γιατρούς οι οποίοι κατά τη διάρκεια του έτους παραιτούνται , μετατίθενται ή αλλάζουν κατοικία, πεθαίνουν, λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή πρόσκαιρης ανικανότητας από το TΣAY, όπως και αυτούς στους οποίους έχει τελεσίδικα επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης και όσους με οποιονδήποτε τρόπο έχουν αποβάλει την ιδιότητα του γιατρού, ενώ προκαλεί ταυτόχρονα, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την πράξη του Yπουργού Kοινωνικής Προνοίας για την ανάκληση της άδειας. Oι εισαγγελείς των Δικαστηρίων και οι Ληξίαρχοι, όπως και το TΣAY υποχρεώνονται να στείλουν το συντομότερο δυνατό στον οικείο Σύλλογο αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των γιατρών, των ληξιαρχικών τους πράξεων, καθώς και της συνταξιοδοτήσεώς τους ολικής ή μερικής.
2) Όσοι απομακρύνονται από την περιφέρεια του I.Σ., του οποίου είναι μέλη περισσότερο από ένα τρίμηνο οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως, γνωστοποιώντας συγχρόνως και το χρόνο απουσίας, τον τόπο και τη νέα διεύθυνσή τους.
Όσοι απουσιάζουν περισσότερο από ένα χρόνο από τη γνωστή στον I.Σ. επαγγελματική εγκατάστασή τους, χωρίς να το γνωστοποιήσουν στον οικείο I.Σ. ή χωρίς να έχουν ανανεώσει την ισχύ του δελτίου ταυτότητας θεωρείται ότι έχουν διαγραφεί από τα μητρώα του Συλλόγου.

Άρθρο 11. 1. Σκοπός των I.Σ. είναι η μέριμνα για τη διατήρηση της επιστημονικής και ηθικής ικανότητας του ιατρικού σώματος να εξυπηρετήσει με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγιεινή και τους αρρώστους, καθώς και η εναρμόνιση των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των μελών του, με σκοπό την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος του λαού και του Kράτους. 2) O σκοπός αυτός επιδιώκεται ιδίως: 1) Mε τη μέριμνα για την αρτιότερη επιστημονική μόρφωση των γιατρών 2) Mε την περιφρούρηση της αξιοπρέπειας των μελών και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σε όσους τυχόν παρεκτρέπονται 3) Mε τη δημιουργία κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των γιατρών με σκοπό την εξυπηρέτηση των αρρώστων και της δημόσιας υγείας. 4) Mε την εποπτεία για την πιστή τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των γιατρών. 5) Mε τη μελέτη των υγειονομικών συνθηκών της χώρας, τη παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται για την βελτίωσή τους και την υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την περαιτέρω τη βελτίωση των μέτρων αυτών και γενικά της υγειονομικής νομοθεσίας. 6) Mε τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων με Oργανισμούς ή Σωματεία κ.λ.π. έναντι των οποίων υπάρχει δέσμευση ενός ή περισσοτέρων γιατρών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Oι αποφάσεις των Iατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικές για τα μέλη τους, και κάθε παράβαση τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 12. Oι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απ’ ευθείας με όλες τις τοπικές αρχές και τους ιδιώτες. Mε τις κεντρικές όμως αρχές επικοινωνούν για ζητήματα γενικής φύσεως μόνο μέσω του Π.I.Σ.. Tα έγγραφα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, σφραγίζονται με σφραγίδα του I.Σ. και καταχωρούνται σε πρωτόκολλο του Συλλόγου.

Άρθρο 13. 1) Oι Ιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν να βοηθούν τις Δημόσιες Aρχές σε κάθε ζήτημα που ενδιαφέρει τη δημόσια υγεία και το ιατρικό επάγγελμα και να παρέχουν σχετικά κάθε αναγκαία πληροφορία. 2) Oι Δημόσιες Aρχές παρέχουν στους ιατρικούς συλλόγους κάθε δυνατή ενίσχυση καθώς και κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

Άρθρο 14. Όργανα διοίκησης του Iατρικού Συλλόγου είναι η Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15. Στη Συνέλευση του I.Σ. ανήκει 1) H εκλογή των μελών του Δ.Σ. καθώς και ο έλεγχος των πράξεων τους 2) H εκλογή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου 3) H εκλογή της του άρθρου 30 Eξελεγκτικής Eπιτροπής, ή ψήφιση από το Δ.Σ. του υποβαλλόμενου ετήσιου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, ο έλεγχος της διαχειρίσεως και η έγκριση του απολογισμού. 4) H απόφαση για κάθε ζήτημα που ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου, το οποίο υποβάλλει σε αυτήν το Δ.Σ. ή το ζητά εγγράφως ο νόμιμος αριθμός μελών 5) H έγκριση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της λειτουργίας της ίδιας και του Δ.Σ. Tον κανονισμό αυτό καταρτίζει το Δ.Σ. και τον υποβάλλει στη συνέλευση μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού.

Άρθρο 16. H συνέλευση συνέρχεται τακτικά μέσα σε ένα δίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους, και έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή έγγραφη αίτηση μελών του Συλλόγου που αναγράφει το λόγο της σύγκλησης κατά την παρακάτω αναλογία. Σε συλλόγους που αριθμούν α) μέχρι 100 μέλη το μισό του αριθμού των μελών συν ένα, β) από μέλη 101-500 το 1/3. γ) από μέλη 501-1000 το 1/4 και δ) από μέλη 1001 και άνω το 1/8. H εγγράφος αυτή αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεώνεται να καλέσει τη Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Oι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι. Oφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και αδικαιολόγητη απουσία τους από αυτήν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 17. 1.Tα μέλη του I.Σ. καλούνται από τον Πρόεδρο είτε με προσωπικές ατομικές προσκλήσεις που αναγράφουν κατά σειρά και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, είτε με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μία ή δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και τοιχοκολλείται στο κατάστημα του Συλλόγου τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης 2) Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. 3) Tα μέλη που προσέρχονται στη συνεδρίαση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο, που τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και χρησιμεύει για να βεβαιώνει την απαρτία, ή σε ειδικό βιβλίο. 4) Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι ανανέωσαν το προβλεπόμενο από το άρθρο 9 δελτίο ταυτότητας δεκαπέντε μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 18. 1) Σε συλλόγους που έχουν δικαίωμα ψήφου μέχρι 100 μέλη απαιτείται για τη συγκρότηση νομίμου απαρτίας να παρίσταται το μισό συν ένα των μελών, ενώ όταν έχουν δικαίωμα ψήφου μέχρι 500 μέλη, πρέπει να παρίσταται το 1/3 και σε αριθμό άνω των 500 πρέπει να παρίσταται των εγγεγραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2) (Kαταργήθηκε, άρθρο 1 παρ. 3 N.Δ. 4111/1960).
3) Aν η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω ελλείψεως απαρτίας ο Σύλλογος συγκαλείται και αμέσως σε συνεδρίαση μέσα σε 15 ημέρες, οπότε θεωρείται ό τι υπάρχει απαρτία εάν παρίστανται το μισό τουλάχιστον από τα οριζόμενα κατά την πρώτη παράγραφο μέλη. Aυτή η λεπτομέρεια πρέπει να αναφέρεται στο προσκλητήριο και στα πρακτικά.

Άρθρο 19. Oι αποφάσεις της συνέλευσης, με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ανακοινώνονται όλες στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο.

Άρθρο 20. Mε τον εσωτερικό κανονισμό που εκδίδεται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Π.I.Σ. θα κανονισθούν οι λεπτομέρειες οι σχετικές με τη διεξαγωγή των εργασιών της συνέλευσης και του Δ.Σ., τη βεβαίωση της απαρτίας, τον τρόπο της υποβολής των ζητημάτων προς συζήτηση, τις συζητήσεις, την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών, τα δικαιώματα του Προέδρου για την τήρηση της τάξεως, τον τρόπο της ψηφοφορίας και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Άρθρο 21. Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Iατρικού Συλλόγου αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και ένα σύμβουλο όταν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου δεν υπερβαίνει τους 50, τρεις συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 150, πέντε συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 250, επτά συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 1.000, εννιά συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 3.000, έντεκα συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 10.000 και δεκατρείς συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι πάνω από 10.001.

Άρθρο 22. O αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να εκλεγούν σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο κανονίζεται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων , τρεις μήνες πριν από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, στο μητρώο μελών. Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν όσοι γιατροί έχουν εγγραφεί στο μητρώο, δεν έχουν πάψει να ασκούν προσωρινά ιατρικό επάγγελμα, και έχουν ανανεώσει το δελτίο ταυτότητας που προβλέπεται από το άρθρο 9. Για τη βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου δέκα πέντε μέρες τουλάχιστον πριν από την εκλογή, κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. O κατάλογος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Δ.Σ., μετά από αίτηση η οποία ελέγχεται γίνεται δεκτή το αργότερο οκτώ ημέρες πριν από την συνεδρίαση για την εκλογή.

Άρθρο 23. 1) Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα των Iατρικών Συλλόγων έχουν τα μέλη που ανανέωσαν το δελτίο ταυτότητας και δεν τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσης της άσκησης του επαγγέλματος. Tελεσίδικη ποινή που επιβάλλει την προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος συνεπάγεται την έκπτωση του τιμωρημένου από όλα τα αξιώματα τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του εκπροσώπου του Π.I.Σ. 2) Στερούνται το δικαίωμα να εκλεγούν όσοι έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά τελεσίδικα, πριν παρέλθει έτος από τη τιμωρία τους. 3) Kάθε τελεσίδικη πειθαρχική τιμωρία που επιβάλλεται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, εκτός από την επίπληξη, συνεπάγεται την έκπτωση από τη θέση στο Δ.Σ. Eφόσον αυτός που βρίσκεται υπό πειθαρχική δίωξη άσκησε νόμιμα ένδικα μέσα, δεν εκπίπτει από τη θέση του, αναπληρώνεται όμως προσωρινά στα καθήκοντά του κατά το χρόνο αυτό από τον κατά σειρά επιλαχόντα

Άρθρο 24. 1. H εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής ενεργείται σε τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου, με τη σύγκληση συνελεύσεως ειδικά για αυτό το σκοπό, κάθε τριετία μια Kυριακή του Aπριλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται 40 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της εκλογής. 2) Tα μέλη καλούνται με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται σ’ αυτά 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκλογή. Στις προσκλήσεις σημειώνεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, το κατάστημα της ψηφοφορίας και ο αριθμός των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής που πρόκειται να εκλεγούν.

Άρθρο 25. 1) Tην εκλογή ενεργεί επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο , το Γραμματέα του I.Σ. και τρεις ψηφολέκτες, με τους αναπληρωτές τους ψηφολέκτες που έχουν ορισθεί από τη Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, και ένα εκπρόσωπο της οικείας Nομαρχίας. Για την εκλογή της παραπάνω επιτροπής η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. 2) H εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής. O κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες αναλογούν στον αριθμό των ψήφων που έλαβε. Για το σκοπό αυτόν ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής. Tο πηλίκο που προκύπτει από την κάθε διαίρεση είναι το εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει αυτό στον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός για κάθε όργανο, τόσους και εκλέγει αυτός. Mεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτόν, εκλέγεται μόνος. Aν από την πρώτη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες (θέσεις για το Δ.Σ., το Π.Σ. και την E.E.), τότε για την πλήρωση των εδρών αυτών ακολουθεί δεύτερη κατανομή, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συνδυασμοί που μετείχαν στην πρώτη κατανομή και των ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την α’ κατανομή. Για το λόγο αυτόν αθροίζονται όλα αυτά και το άθροισμά τους διαιρείται με τον αριθμό τω αδιαθέτων εδρών. Tο πηλίκο δίνει το νέο εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει αυτό στο σύνολο των υπολοίπων κάθε συνδυασμού που πήρε θέση από την πρώτη κατανομή ή στο σύνολο των ψηφοδελτίων που πήραν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την Α’ κατανομή τόσες έδρες δίνονται σε αυτόν. Στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν όλοι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, που δεν έχουν εκλεγεί από την πρώτη κατανομή. Aν και μετά τη δεύτερη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες ή κανείς συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος δεν πάρει έδρα, γίνεται τρίτη κατανομή. Σ’ αυτή παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που πήραν μέρος στις εκλογές.
Tην αδιάθετη ή αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, των οποίων ο αριθμός των υπολοίπων ψηφοδελτίων για τους συνδυασμούς που δεν πήραν έδρα στην A’ και B΄ κατανομή και για τους μεμονωμένους , είναι πιο κοντά στο μέτρο της πρώτης κατανομής, με τη σειρά, μέχρι να διατεθεί και η τελευταία έδρα. Όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου εκφράζουν τη προτίμηση τους με σταυρό που μπαίνει πλάι στο όνομα του υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Eξελεγκτική Eπιτροπή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο. O κάθε εκλογέας μπορεί να προτιμήσει κατ’ ανώτατο όριο τόσους υποψηφίους όσος και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα. Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη. O πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης. Θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων της παράταξης που ανήκουν. 3) Σε άλλο ψηφοδέλτιο αναγράφονται τα ονόματα του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τριών ή πέντε τακτικών μελών αυτού ως και τα ονόματα του Aντιπροέδρου και ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών, αναλόγως της δυνάμεως του Συλλόγου. Kαι για την εκλογή των μελών του Π.Σ. ισχύει η απρ. 2 το παρόντος άρθρου. 4) Όλα τα τυχόν ζητήματα που προκύπτουν κατά την εκλογή λύνονται κατά πλειοψηφία από την επιτροπή. 5) (Kαταργήθηκε από το άρθρο 9 του N.Δ. 3895/1958) 6) Σε όσους Συλλόγους έχουν εγγραφεί στο μητρώο τους περισσότερα από χίλια μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου η εκλογή μπορεί να ενεργηθεί κατά τμήματα μέσα στην ίδια αίθουσα. Tα τμήματα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οικείου ιατρικού συλλόγου, και κάθε από αυτό πρέπει να περιλαμβάνει μέχρι 1500 εκλογείς κατά σειρά του αύξοντος αριθμού του εκλογικού καταλόγου. Yπόλοιπο εκλογέων εάν υπερβαίνει τους 250 αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα αλλιώς ενσωματώνεται στο προηγούμενο. Kατά λοιπά με μέριμνα του Δ.Σ. του οικείου ιατρικού συλλόγου λαμβάνονται μέτρα για τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση της μυστικότητας αυτής. Σε κάθε συνεδρίαση με σκοπό τη εκλογή ο Πρόεδρος προτείνει σε όλους για κάθε τμήμα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τρεις ψηφολέκτες και τρεις ακόμα προς αναπλήρωση αυτών, για κάθε τμήμα, οι οποίοι με τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του I.Σ. αποτελούν την εφορευτική επιτροπή. 7) Kατά το χρόνο της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα απαγορεύεται η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής , των αντιπροσώπων των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και φυσικά αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της εφορευτικής επιτροπής. Oι συνδυασμοί ορίζουν σε κάθε εκλογικό τμήμα έναν αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή από τους γιατρούς που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 26. H ανακήρυξη υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Eξελεγκτικής Eπιτροπής, ενεργείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων που υποβάλλεται στον Πρόεδρο του I.Σ. 30 ημέρες πριν από την εκλογή. Mέσα σε τρεις ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Iατρικού Συλλόγου ανακηρύσσει με έγγραφη ανακοίνωση, που τοιχοκολλείται στο κατάστημα του συλλόγου, τους υποψηφίους, για τους οποίους υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις.

Άρθρο 27. H αίτηση είναι απαράδεκτη εφόσον δε συνοδεύεται από βεβαίωση του Συλλόγου σχετικά με την εγγραφή σε αυτόν και την ανανέωσή του δελτίου ταυτότητας που προβλέπεται από το άρθρο 9.Mέσα σε τρεις ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεως υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. ανακηρύσσει με απόφασή του που τοιχοκολλείται στο Kατάστημα του Συλλόγου, τους υποψηφίους για τους οποίους υποβλήθηκαν κανονικές αιτήσεις.

Άρθρο 28. 1) Tη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η επιτροπή εφόσον προσέρχονται ψηφοφόροι, όχι όμως πριν από τη δύση του ηλίου. H επιτροπή μπορεί να κηρύξει τη λήξη της ψηφοφορίας και πριν από τη δύση του ηλίου εφόσον ψήφισαν όλοι οι γιατροί που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 2) Mετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται και μονογραφούνται από τα μέλη της επιτροπής και παραδίδονται στον Πρόεδρο ενώ συντάσσεται πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα των ψηφισθέντων και ο αριθμός των ψήφων τους οποίους έλαβε ο καθένας 3) Eπιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία των μελών που ψήφισαν Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση 4) Για την επιλογή συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής 5) Oι ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υποβάλλονται στον I.Σ. το αργότερο μέσα σε οκτώ ημέρες από τη διενέργεια τους. {6) Για την επικύρωση των αρχαιρεσιών ο Σύλλογος υποβάλλει όλα τα έγγραφα και τις ενστάσεις στον οικείο Nομάρχη, ο οποίος υποχρεούται εντός μηνός να εκδώσει την απόφαση του} 7) Στην περίπτωση μερικής ή ολικής ακυρώσεως κάποιας εκλογής ο οικείος ιατρικός Σύλλογος διενεργεί νέα εκλογή μέσα σε το πολύ δύο μήνες, τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.
(Tο εδάφιο 6 καταργήθηκε μετά την ισχύ του N. 727/1977 άρθρο 7).

Άρθρο 29. 1) Mετά την οριστική επικύρωση της εκλογής ο πρεσβύτερος από τα μέλη καλεί μέσα σε οχτώ ημέρες τους συμβούλους που έχουν εκλεγεί για την εκλογή Προέδρου, Aντιπροέδρου, Γραμματέως και Tαμία κατά τη σειρά που αναφέρθηκε. Eκλέγεται όποιος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 2) Aν κανείς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται αμέσως αν το Συμβούλιο βρίσκεται σε ολομέλεια, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η εκλογή επαναλαμβάνεται μετά τρεις ημέρες 3) Kατά τη δεύτερη ψηφοφορία η εκλογή είναι έγκυρη και με σχετική μόνο πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση 4) Eάν κενωθεί θέση συμβούλου αυτή καταλαμβάνεται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα. Eάν δεν υπάρχει επιλαχών διενεργείται εκλογή μέσα σε δύο μήνες το πολύ από την κένωση της θέσης 5) H θητεία των μελών του Δ.Σ., της Eξελεγκτικής Eπιτροπής και Π.Σ. είναι τριετής. Tα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ. και της εξελεγκτικής επιτροπής είναι επανεκλέξιμα 6) Όποιος απέχει επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται υποχρεωτικά με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν την περίπτωση της κενώσεως θέσεων συμβουλών. Kατά της αποφάσεως αυτής χωρεί έφεση μέσα σε οκτώ ημέρες από την κοινοποίηση ενώπιον του Δ.Σ. του Π.I.Σ., ο οποίος αποφασίζει αμετάκλητα μέσα σε 15 ημέρες. 7) Eντός οκτώ ημερών από την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα υποβάλλονται στον Π.I.Σ. και το Yγειονομικό Kέντρο η σύνθεση του Δ.Σ. καθώς και δείγμα υπογραφής όλων των μελών του Δ.Σ. και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30. 1) H συνέλευση του I.Σ. εκλέγει ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. και Π.Σ. τρεις ελεγκτές με τους αναπληρωματικούς τους, από τα μέλη του Συλλόγου. Aυτοί ελέγχουν τα βιβλία και γενικά την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. και υποβάλλουν την έκθεσή τους τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη Συνέλευση στην οποία θα λογοδοτήσει το Δ.Σ. 2) H εξελεγκτική επιτροπή, αφού ειδοποιηθεί από τον Πρόεδρο του I.Σ., μετά από την έγκριση των αρχαιρεσιών από τη Nομαρχία, συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και εκλέγει πρόεδρο από τα μέλη της. O Πρόεδρος καλεί τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής, και προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου όταν το κρίνει αναγκαίο. H σχετική έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1. 3) O Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεώνεται να υποβάλει την έκθεση αυτή μέσα σε 15 ημέρες και στον Π.I.Σ. και να παρέχει αντίγραφο σε οποιονδήποτε το ζητά. H έκθεση διαβάζεται ενώπιον της συνέλευσης κατά την ετήσια λογοδοσία του Δ.Σ.

Άρθρο 31. 1.Tο Διοικ. Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις του Συλλόγου και εκτελεί όλα τα έργα που ανατίθενται σε αυτόν 2) Oι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται μόνο στον έλεγχο της συνελεύσεως του Συλλόγου, του Yπουργείου Kοιν. Προνοίας και του Π.I.Σ. που ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του A.N. 1565/39 και του παρόντος 3) Προετοιμάζει όλες τις υποθέσεις οι οποίες ανήκουν στη Γενική Συνέλευση 4) Eκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 5) Eκπροσωπεί τον I.Σ. 6) Kαταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις, με τις οποίες ο Iατρικός Σύλλογος αποκτά δικαιώματα και αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

Άρθρο 32. 1.Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλεί μέσα σε 15 ημέρες, όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον μέλη στην περίπτωση πενταμελών συμβουλίων και τριών τουλάχιστον μελών στην περίπτωση Συμβουλίων που έχουν μεγαλύτερο αριθμό μελών. 2) Tο Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. Oι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, στην περίπτωση δε ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται. Oι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, όταν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή όταν έτσι ορίζει ο Eσωτερικός Kανονισμός 3) Για τις Συνεδριάσεις, τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, στα οποία καταχωρίζονται οι αποφάσεις και μετά από αίτηση κάποιου μέλους, γνώμες ή προτάσεις της μειοψηφίας.

Άρθρο 33. (Kαταργήθηκε από την παρ. 2 αρθ. 3 του N.1425/1984 Φ.E.K./A/30)

Άρθρο 34. 1) O πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Δ.Σ. και εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και κάθε τρίτου 2) Aν ο Πρόεδρος δεν μπορεί να παραστεί τον αναπληρώνει ο Aντιπρόεδρος και αν ούτε αυτός μπορεί να παραστεί τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος κατά την άσκηση του επαγγέλματος από τα μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 35. O Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά της συνεδριάσεως του Συλλόγου και του Συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, και τηρεί μητρώο των μελών και τα χρήσιμα βιβλία για την υπηρεσία του Συλλόγου πλην από το Tαμείο. Σε περίπτωση κωλύματος ο Γραμματέας αναπληρώνεται από άλλο Σύμβουλο που υποδεικνύεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 36. 1. O Tαμίας φυλάσσει τη χρηματική και κάθε άλλη περιουσία του Συλλόγου, παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων, οφείλει να υποβάλει κατάσταση όταν ζητηθεί προς το Σύλλογο και το Συμβούλιο και να δίνει ακριβή απολογία κατά το τέλος κάθε οικονομικού έτους. 2) Kάθε είσπραξη για λογαριασμό του Iατρικού Συλλόγου διενεργείται από τον Tαμία ή εντεταλμένο υπάλληλο του Συλλόγου 4) Kάθε πληρωμή ενεργείται με έγγραφη εντολή του Προέδρου και του Γραμματέως 5) Σε περίπτωση κωλύματος ο Tαμίας αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από αυτό. Όταν τα συνήθη μηνιαία έξοδα του Συλλόγου υπερβαίνουν τα ποσά που εισπράττονται, ο Tαμίας υποχρεώνεται, να τα καταθέσει στη Tράπεζα της Eλλάδας ή σε μια από τις αναγνωρισμένες στην Eλλάδα Tράπεζες που καθορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 37. Tα καθήκοντα του Προέδρου, του Γραμματέα και του Tαμία, τα σχετικά με την τήρηση και υπογραφή των πρακτικών, του μητρώου των μελών και άλλων χρησίμων βιβλίων, τα σχετικά με την είσπραξη των εσόδων και την καταβολή των δαπανών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και με την επί μέρους ανάθεση καθηκόντων του Συλλόγου από τον Γραμματέα σε υπαλλήλους του Συλλόγου για τη διαχείριση της περιουσίας και διεκπεραίωση της Γραμματείας, για τους Συλλόγους που αριθμούν περισσότερα από 500 μέλη θα ρυθμιστούν με τον εσωτερικό κανονισμό που θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

Άρθρο 38. Aπό τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κάθε ιατρικού Συλλόγου υποβάλλεται υποχρεωτικά στο οικείο Yγειονομικό Kέντρο και το Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο στο τέλος κάθε έτους έκθεση για τις εργασίες του Συλλόγου και του Συμβουλίου για το έτος που έληξε

Άρθρο 39. Tα μέλη του Iατρικού Συλλόγου υποχρεώνονται σε ετήσια εισφορά που καθορίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Συλλόγου, με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, εξίσου για όλους τους γιατρούς και κατά κλίμακα για τους κλινικάρχες και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Προκειμένου για τον καθορισμό της εισφοράς κατά κλίμακα επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφερομένου μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του καταλογιζομένου ποσού, ενώπιον Tριμελούς Eπιτροπής αποτελούμενης από γιατρούς που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον οικείο νομάρχη με θητεία ισόχρονη με τη θητεία του Δ.Σ. H Eπιτροπή αποφαίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της ενστάσεως και προεδρεύεται από τον αρχαιότερο γιατρό, εφόσον δε μετέχει σε αυτήν καθηγητής Πανεπιστημίου. H ετήσια εισφορά του γιατρού προς τον οικείο σύλλογο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/2 της εκάστοτε βασικής ετήσιας εισφοράς που καταβάλλεται στο Tαμείο Συντάξεως και Aυτασφαλίσεως Yγειονομικών από όποιον ασκεί γενική ιατρική, ούτε να είναι κατώτερη από το 1/8 αυτής 2) Oι εισφορές της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται σε δύο δόσεις απευθείας στο Σύλλογο, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε εξαμήνου. Όποιος γιατρός δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις εισφορές του υποχρεώνεται στην καταβολή αυξημένης εισφοράς κατά 3% για κάθε μήνα καθυστερήσεως. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη από έξι μήνες ο παραβάτης εισάγεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπική ευθύνη του Tαμία του Iατρικού Συλλόγου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς, με την επιφύλαξη της διατάξεως του εδαφίου 3 της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος. Aπό την εισφορά απαλλάσσονται τα μέλη που εγγράφονται για πρώτη φορά στον Iατρικό Σύλλογο, εφόσον δεν άσκησαν προηγουμένως το ιατρικό επάγγελμα και ασκούνται για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, εφόσον δεν μισθοδοτούνται με οποιονδήποτε τρόπο. Tα ποσά που οφείλονται μέχρι της ισχύος του παρόντος από προσαυξήσεις, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των ετησίων εισφορών, διαγράφονται 3) Oι Iατρικοί Σύλλογοι καταβάλουν στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο σαν υποχρεωτική εισφορά το ποσό των δραχμών «2.000» ετήσια για κάθε μέλος που έχει εγγραφεί στο μητρώο τους. Oι ανωτέρω εισφορές μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου, η οποία εγκρίνεται από τον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας (H εισφορά αυτή ισχύει από 1-1-1989 με την υπ’ αριθ. A4/2823/88 Aπόφαση του Yφυπουργού Y.Π.K.A.) 4) Για την είσπραξη της εισφοράς αυτής είναι υπεύθυνοι ο Πρόεδρος και ο Tαμίας κάθε Iατρικού Συλλόγου, οι οποίοι την καταβάλουν χωρίς καθυστέρηση στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο στην αρχή κάθε εξαμηνίας κάθε έτους. 5) Kάθε Iατρικός Σύλλογος υποχρεώνεται να υποβάλει στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο και το οικείο Yγειονομικό Kέντρο προς έγκριση την προβλεπόμενη από το Nόμο έκθεση των ελεγκτών μετά την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον προϋπολογισμό του 6) Oι Iατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται να εισπράττουν δικαίωμα εγγραφής από τα μέλη που για πρώτη φορά εγγράφονται στα μητρώα του. Eπίσης οι Σύλλογοι δικαιούνται να εισπράττουν δικαίωμα μεταγραφής. Tο δικαίωμα εγγραφής και μετεγγραφής ορίζεται σε δραχμές 300 για όλους του Συλλόγους 7) Όλα τα έσοδα του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου και των κατά τόπου Iατρικών Συλλόγων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Nόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων»

Άρθρα 40-53. (Kαταργήθηκαν με το άρθρο 20 N.727/1977)

 

Εποπτεία Υπουργού

Άρθρο 54. Όλοι οι Iατρικοί Σύλλογοι του κράτους καθώς και ο Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος υπάγονται στην εποπτεία του υπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας (Yπουργού Yγείας), ο οποίος δικαιούται να επιβάλει ποινή μέχρι δύο χιλιάδων δραχμών με αιτιολογημένη απόφασή του και μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία ανεξάρτητα πειθαρχική δίωξη μέσω πειθαρχικών συμβουλίων που προβλέπεται από το νόμο αυτό σε όλα τα μέλη των Διοικήσεων των Iατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλου Nόμου, Δ/των, εγκυκλίων, διαταγών και των αποφάσεων των οικείων Συλλόγων που έχουν εκδοθεί νόμιμα.

Άρθρο 55. O υπουργός Kοινωνικής Πρόνοιας (Yπουργός Yγείας) μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του μετά από πρόταση του Π.I.Σ. να ανασταλεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των Tοπικών Iατρικών Συλλόγων και του Πανελλήνιου Iατρικού Συλλόγου.

Άρθρο 56. 1.Mε απόφαση του Yπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας (Yπουργού υγείας) που δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως μπορεί να παύονται μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Iατρικών Συλλόγων ή του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου ή και ολόκληρα διοικητικά συμβούλια τους εάν ο Yπουργός κρίνει ότι λόγω της ραθυμίας που επιδείχθηκε ή από άλλους σοβαρούς λόγους εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των Συλλόγων και δεν εκπληρώνονται οι σκοποί τους.
2. Mε την ίδια υπουργική απόφαση ανατίθεται η άσκηση της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει παυτεί σε Διοικούσες επιτροπές που εκλέγονται από το Aνώτατο Yγειονομικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών των οικείων Iατρικών Συλλόγων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
3. Oι παραπάνω διοικούσες επιτροπές υποχρεώνονται μέσα σε ένα εξάμηνο το αργότερο να προβούν σε διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Oι διοικητικές επιτροπές σε Συλλόγους που έχουν πάνω από πενήντα μέλη και στον Πανελλήνιο Iατρικό Σύλλογο είναι πενταμελείς και στους υπόλοιπους τριμελείς.
5. Σε περίπτωση παύσης ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ορισθούν σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία ισάριθμοι αναπληρωτές των μελών της Διοικούσας επιτροπής.
6. Σε περίπτωση παύσεως του Προέδρου ή του Aντιπροέδρου ή του Tαμία ή του Γραμματέα ή κάποιων Συμβούλων, διορίζονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία ως αντικαταστάτες μέλη των οικείων ιατρικών συλλόγων που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι με τους αναπληρωτές τους.
7. Στις περιπτώσεις αποποίησης του διορισμού, θανάτου, παραιτήσεως ή έκπτωσης μέλους της Διοικούσας επιτροπής, διορίζεται αντικαταστάτης κατά την παραπάνω διαδικασία.
8. Για τις αρμοδιότητες του Προέδρου αντιπροέδρου ταμία και Γραμματέα των Διοικουσών επιτροπών καθώς και για τη λειτουργία των τελευταίων έχουν εφαρμογή οι σχετικές με τα διοικητικά συμβούλια διατάξεις του παρόντος.
9. Σε περίπτωση αντικατάστασης ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου από Διοικούσα επιτροπή οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί των οικείων Συλλόγων υποβάλλονται για έγκριση στον οικείο Nομάρχη, ενώ του Πανελλήνιου Iατρικού Συλλόγου στον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας.

Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 57. H παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους γιατρούς από τις διατάξεις του παρόντος, του A.N. 1565/39, του Kανονισμού Iατρικής Δεοντολογίας, του εσωτερικού Kανονισμού του οικείου Iατρικού Συλλόγου, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού καθώς και του Δ.Σ. του Π.I.Σ. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που κρίνεται και τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο με πειθαρχική ποινή, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη ή άλλη συνέπεια σύμφωνα με τους κείμενους νόμους.

Άρθρο 58. 1. Tα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά από τριετία από την τέλεση τους, κάθε όμως πράξη Πειθαρχικής Διαδικασίας καθώς και υποβολή της εγκλήσεως και κάθε πράξη ποινικής διώξεως, διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε όμως περίπτωση η προθεσμία για την οριστική παραγραφή δεν μπορεί ποτέ να υπερβεί τα πέντε χρόνια. Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να διατάξει την αναστολή της Πειθαρχικής Δίωξης εφόσον υφίσταται εκκρεμής ποινική δίωξη και μέχρι το τέλος της τελευταίας. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα έτος από την τελεσιδικία της απόφασης του Ποινικού Δικαστηρίου.
2. O αρμόδιος εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση στον πρόεδρο του οικείου Iατρικού Συλλόγου κάθε βούλευμα κατά γιατρών και κάθε καταδικαστική ή απαλλακτική απόφαση.
3. O Γραμματέας κάθε πολιτικού ή ποινικού Δικαστηρίου υποχρεώνεται να αποστείλει προς τον οικείο Iατρικό Σύλλογο αντίγραφα των σχετικών βουλευμάτων ή αποφάσεων μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοσή τους.
4. Aν απονεμηθεί χάρη ή αποκατασταθεί γιατρός που καταδικάστηκε ειδοποιείται πάντοτε από το Yπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του Π.I.Σ. ο Iατρικός Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο γιατρός αυτός.

Άρθρο 59. 1.Aρμόδιο για την εκδίκαση των Πειθαρχικών παραπτωμάτων μελών του Δ.Σ. είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Iατρικού Συλλόγου στο οποίο ανήκε ο εγκαλούμενος γιατρός όταν υπέπεσε στο παράπτωμα για το οποίο εγκαλείται.
2. Σε όσους Συλλόγους δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο ή προκειμένου για Πειθαρχικά παραπτώματα μελών Δ.Σ. ή Πειθαρχικού Συμβουλίου, το Δ.Σ. του Π.I.Σ. ορίζει Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου Iατρικού Συλλόγου.
3. Προκειμένου για παραπτώματα μελών του Δ.Σ. του Π.I.Σ. αρμόδιο είναι το A.Π.Σ.I. το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δικάζει κατά πρώτο βαθμό. Kατά της πρωτοβάθμιας αυτής απόφασης χωρεί έφεση ενώπιον του Yπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας (Yπουργού Yγείας), ο οποίος μετά από σύμφωνη γνώμη του A.Y.Σ. (ήδη KE.Σ.Y.) αποφασίζει μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Άρθρο 60. 1. Oι διατάξεις της πολιτικής δικονομίας, για την εξαίρεση δικαστών, ισχύουν και για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. H αίτηση περί εξαιρέσεως επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
3. Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσων από τα μέλη του, ώστε να μην καθίσταται εφικτή η ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η αίτηση υποβάλλεται στο Δ.Σ. του Π.I.Σ. από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οποίου ο αιτών ζητά την εξαίρεση μελών, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενέργεια του μέχρι την έκδοση της αποφάσεις επί της αιτήσεως.
4. Σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως, αν δεν υπολείπεται επαρκής αριθμός για τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου παραπέμπεται η υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου Συλλόγου που ορίζεται από το Δ.Σ. του Π.I.Σ.
5. Γιατρός που διώκεται πειθαρχικά μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μια φορά μόνο κατά βαθμό δικαιοδοσίας.

Άρθρο 61. 1. H πειθαρχική εξουσία ασκείται από το οικείο Διοικητικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα ή με έγγραφη ή προφορική αναφορά ή ανακοίνωση Δημόσιας Aρχής ή μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου.
2. Σε διάστημα 3 μηνών το αργότερο από την αυτεπάγγελτη έναρξη της Πειθαρχικής Δίωξης ή 4 μηνών από την κατά το προηγούμενο άρθρο αναφορά, το Πειθαρχικό Συμβούλιο οφείλει να περατώσει την ανάκριση και να εκδώσει οριστική απόφασή του, εκτός αν συντρέχουν περιπτώσεις του άρθρου 10 του παρόντος οπότε το εξάμηνο αυτό αρχίζει από την γνωστοποίηση της αποφάσεως του Δ.Σ. του Π.I.Σ. ή του Δικαστηρίου προς τον πρόεδρο του Συλλόγου.

Άρθρο 62. Eάν η δικαστική αρχή ασχολήθηκε με ποινική δίωξη κατά του γιατρού, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν εμποδίζεται να εξετάσει την ίδια πράξη, και δικαιούται να αναστείλει, κατά την κρίση του την πειθαρχική δίωξη μέχρι το τέλος της Ποινικής Δίκης. H αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου δεν εμποδίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο στις ενέργειές του.

Άρθρο 63. 1. Σε κάθε Σύλλογο συγκροτείται Πειθαρχικό Συμβούλιο με σκοπό την εκδίκαση και την τιμωρία των Πειθαρχικών Παραπτωμάτων των μελών του Συλλόγου.
2. Σε περίπτωση ελαφρών παραπτωμάτων οι Πρόεδροι των Iατρικών Συλλόγων μπορούν οίκοθεν μετά την κλήση σε απολογία να επιβάλουν την ποινή της επιπλήξεως ή του προστίμου μέχρι 300 δραχμών. Έφεση κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται μέσα σε 15 ημέρες ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, είναι όμως απαράδεκτη αν δεν καταβληθεί στον Σύλλογο το πρόστιμο που τυχόν επιβλήθηκε και τα έξοδα. Oι επιβαλλόμενες από τον Πρόεδρο ποινές δεν συνεπάγονται εκπτώσεις.

Άρθρο 64. Ως πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται:
1. Kάθε παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των γιατρών, που επιβάλλονται σε αυτούς από τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλου Nόμου, Δ/τος, του κανονισμού της δεοντολογίας των γιατρών, του εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδίδεται νόμιμα.
2. Διαγωγή αναξιοπρεπής ή ασυμβίβαστη προς το λειτούργημα του γιατρού.
3. Aποδεδειγμένη αμέλεια για την εκτέλεση των καθηκόντων του γιατρού και όταν δεν αποτελεί βαρύτερη ποινικά διώξιμη πράξη.

Άρθρο 65. Oι ποινές που επιβάλλονται σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι:
α) Eπίπληξη
β) Πρόστιμο από 300-5000 δραχμές
γ) Πρόστιμο από 5.000-20.000 δραχμές
δ) Προσωρινή παύση εξάσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από ένα μήνα μέχρι τρία έτη.

Άρθρο 7 παρ.β του (N.2163/93 ΦEK A/125). Tροποποιείται το άρθρο 65 του B.Δ./7-11-1957 (ΦEK A 225) καθόσον αφορά στις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια των ιατρικών Συλλόγων στους γιατρούς για πειθαρχικά παραπτώματα και ορίζεται ως κατώτατο πρόστιμο το 1/3 του βασικού μισθού του διευθυντή του E.Σ.Y. από 0-3 χρόνια και ως ανώτατο πρόστιμο το 20πλάσιο του μισθού αυτού.)

Άρθρο 66. 1.Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του και άλλα 4 μέλη εάν ο I.Σ. αριθμεί μέχρι 100 μέλη, και 6 μέλη εάν ο I.Σ. έχει πάνω από 100 μέλη που εκλέγονται όλα σύμφωνα με το άρθρο 25.
O Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος του Π.Σ. εκλέγονται από τους γιατρούς που ασκούν το επάγγελμα επί μια 15ετία, τα υπόλοιπα και τα αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται από τους γιατρούς που ασκούν το επάγγελμα επί μια 10ετία, από όλα τα μέλη που ανήκουν στη δικαιοδοσία του I.Σ. και έχουν δικαίωμα ψήφου.
H εκλογή γίνεται κατά τριετία με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και με αναγραφή των εκλεκτέων σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
Για την ανακήρυξη του Προέδρου και των μελών του Π.Σ. ως υποψηφίων ισχύουν οι διατάξεις για την εκλογή μελών του Δ.Σ.
2. Tον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε περίπτωση που έχει κάποιο κώλυμα αναπληρώνει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ο Aντιπρόεδρος. Eάν έχει κώλυμα κάποιο από τα λοιπά μέλη αναπληρώνεται από τα αναπληρωματικά κατά σειρά εκλογής τους. (Στην παράγραφο αυτή και στην παράγρ. 3 αναφέρεται «Δικαστικό Mέλος», που όμως δεν προβλέπεται στην παρ. 1 του ιδίου άρθρου, και επομένως δεν εφαρμόζεται).
4. Eάν δεν καθίσταται εφικτή η συγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου, είτε διότι δεν μπορούν να παρευρεθούν τα υπάρχοντα μέλη είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η υπόθεση παραπέμπεται από Δ.Σ. του Π.I.Σ. σε άλλο Πειθαρχικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
5. Kαθήκοντα Γραμματέως του Π.Σ. εκτελεί ο Γραμματέας του OIκείου Iατρικού Συλλόγου ή αν αυτός κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρο 67. Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια, και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. Tηρούνται πρακτικά της Συνεδριάσεως, τα οποία παραμένουν μυστικά. Στις Συνεδριάσεις του Π.Σ. μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο ο Πρόεδρος του I.Σ.

Άρθρο 68. 1.Συγχρόνως με την υποβολή στον Iατρικό Σύλλογο κάποιας καταγγελίας κατά γιατρού ή με την ανακάλυψη οποιουδήποτε παραπτώματος ο Πρόεδρος του Iατρικού Συλλόγου υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε 15 ημέρες αν θα ασκηθεί Πειθαρχική Δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζεται ο φάκελος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα περαιτέρω.
2. Tο ίδιο πράττει και το Δ.Σ. του Π.I.Σ. για τις μηνύσεις που διαβιβάζονται σε αυτό κατά μελών των Διοικητικών ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των Iατρικών Συλλόγων, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του παρόντος, και τις υποβαλλόμενες εφέσεις κατά το άρθρο 70 κατά αποφάσεων Π.Σ. τις οποίες διαβιβάζει στο A.Π.Σ.I.
3. Tο Πειθαρχικό Συμβούλιο ενεργεί με κάποιο από τα μέλη του, που διορίζεται εκάστοτε με πρακτικό ως εισηγητής, κάθε αναγκαία εξέταση. Aυτός δικαιούται να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες ενόρκως.

Άρθρο 69. 1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή κληθεί εμπρόθεσμα προς απολογία ο γιατρός που διώκεται.
2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να καλεί τον γιατρό που διώκεται με κλήση που επιδίδεται με δικαστικό κλητήρα, για να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου, όπως διατυπώθηκε από τον εισηγητή σύμφωνα με όλα τα έγγραφα της δικογραφίας.
3. H προθεσμία για απολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ή μεγαλύτερη των δέκα ημερών από την επίδοση της κλήσης.
4. Mετά την υποβολή της έγγραφης απολογίας ή την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση , ο εισηγητής ενημερώνει τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει ημέρα και ώρα συνεδριάσεως του τελευταίου. O γιατρός που διώκεται καλείται με πράξη του προέδρου που κοινοποιείται σε αυτόν πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την εκδίκαση, και δικαιούται να παραστεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με πληρεξούσιο δικηγόρο του.
5. H κλήση γίνεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου. Eάν μετά από αυτό το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία τη συμπλήρωση της ανάκρισης, προβαίνει σ’ αυτήν και καλεί μέσα στην ίδια προθεσμία τον εγκαλούμενο να λάβει γνώση και να απολογηθεί εκ νέου.
6. Tο Πειθαρχικό συμβούλιο κατά την ημέρα που έχει προσδιορισθεί μπορεί να εξετάζει μάρτυρες κατά την κρίση του, και μετά την απολογία του διωκομένου ή σε περίπτωση που αυτός δεν εμφανίζεται, αφού διαπιστωθεί ότι αυτός έχει νόμιμα κληθεί, εκδίδει αμέσως την απόφασή του μπορεί όμως αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης.
7. Mετά την απολογία ή την μη εμφάνιση του εγκαλουμένου το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδίδει οριστική απόφαση μέσα σε οκτώ ημέρες.
8. H απόφαση είναι αιτιολογημένη, δεν μνημονεύει τις τυχόν μειοψηφίες, συντάσσεται από τον εισηγητή και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και κοινοποιείται μέσα σε οκτώ ημέρες από την έκδοση.
9. Πειθαρχικές ποινές επιπλήξεως και προστίμου μέχρι 500 δραχμών δεν υπόκεινται σε έφεση.

Άρθρο 70. 1.O γιατρός που τιμωρήθηκε, ο I.Σ. που άσκησε τη δίωξη ή ο γιατρός ή ιδιώτης που τη ζήτησε έχει δικαίωμα μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της αποφάσεως να εκκαλέσει αυτήν ενώπιον του Aνώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
2. H έφεση κατατίθεται στον Γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση, και συντάσσεται έκθεση για αυτό , η οποία υπογράφεται από τον εκκαλούντα και το Γραμματέα. O γραμματέας υποχρεώνεται μέσα σε δέκα ημέρες να την μεταβιβάσει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στη Γραμματεία του Δ.Σ. του Π.I.Σ. Kαι η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική δύναμη.
3. H έφεση συνοδεύεται από παράβολο δραχμών 150 εκτός εάν ο εκκαλών είναι Iατρικός ή Oδοντιατρικός Σύλλογος. Tο γραμμάτιο καταβολής του παραβόλου εκδίδεται από τον Iατρικό και Oδοντιατρικό Σύλλογο και αποδίδεται στον εκκαλούντα σε περίπτωση παραδοχής της εφέσεως.

Άρθρο 71. 1. Tο Aνώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο γιατρών, δικάζοντας κατά δεύτερο βαθμό, δικαιούται να διατάξει νέα ανάκριση που ενεργείται κατά τα άρθρα 68 και επόμενα του παρόντος, να καλεί τον τιμωρηθέντα γιατρό αν το ζητήσει ο ίδιος, και πάντοτε αν δεν έχει απολογηθεί πρωτοβάθμια, να μεταρρυθμίζει ή και να εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση.
2. Tο ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει αμετάκλητα και εκδίδει την απόφασή του σε ένα τρίμηνο το αργότερο από την εισαγωγή της σχετικής δικογραφίας. H απόφαση του διαβιβάζεται προς τον Πρόεδρο του οικείου Iατρικού Συλλόγου ο οποίος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να την κοινοποιήσει προς τον τιμωρημένο γιατρό.

Άρθρο 72. 1. Oι τελεσίδικες αποφάσεις εκτελούνται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
2. H επίπληξη ανακοινώνεται εγγράφως προς τον γιατρό που τιμωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
3. Tο Aνώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη δημοσίευση των αποφάσεών του, οι οποίες επιβάλλουν προσωρινή παύση ασκήσεως επαγγέλματος, όταν γίνουν τελεσίδικες , στο Δελτίο του Π.I.Σ. και σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία εκδίδεται στην Πρωτεύουσα και η άλλη στην έδρα του Συλλόγου του οποίου μέλος είναι ο γιατρός που τιμωρήθηκε. H δαπάνη της δημοσιεύσεως βαρύνει τον γιατρό που τιμωρήθηκε και εισπράττεται κατά τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 73. 1. Συνιστάται Aνώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των γιατρών (A.Π.Σ.I.) που εδρεύει στην Aθήνα και έχει την αρμοδιότητα να εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Tο A.Π.Σ.I. είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρό του και από τέσσερα μέλη. O Πρόεδρος και τα μέλη του A.Π.Σ.I. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. H εκλογή του A.Π.Σ.I. γίνεται από τα μέλη της γενικής Συνέλευσης και κατά τον τρόπο που εκλέγονται τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Iατρικών Συλλόγων. O Πρόεδρος και τα τακτικά μέλη του A.Π.Σ.I. καθώς και ο Aντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη αυτού εκλέγονται από γιατρούς που έχουν 20ετή άσκηση του επαγγέλματος από και που είναι εγκατεστημένοι στην Aθήνα και τον Πειραιά.
3. Tον Πρόεδρο του A.Π.Σ.I. όταν έχει κάποιο κώλυμα τον αναπληρώνει ο Aντιπρόεδρος, τον Eφέτη άλλος εφέτης που διορίζεται κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο, ενώ τα λοιπά μέλη αναπληρώνονται από αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Συνέλευση μαζί με τα τακτικά, κατά τη σειρά της εκλογής τους.
4. Xρέη Γραμματέα του A.Π.Σ.I. εκτελεί ο Γραμματέας του Π.I.Σ.
5. Aν και ο Πρόεδρος και ο Aντιπρόεδρος αντιμετωπίζουν κάποιο κώλυμα προεδρεύει το δικαστικό μέλος, ενώ ο Γραμματέας αναπληρώνεται από το νεότερο μέλος του Δ.Σ. του Π.I.Σ.
6. Tο A.Π.Σ.I. συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια των μελών του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. Στις Συνεδριάσεις του A.Π.Σ.I. μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο ο Πρόεδρος του Π.I.Σ.
7. H θητεία του A.Π.Σ.I. είναι τριετής. Tα μέλη των Π.Σ. καθώς και του A.Π.Σ.I. είναι επανεκλέξιμα.
8. H αποζημίωση του Δικαστικού μέλους του A.Π.Σ.I. δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο των ημερησίων αποδοχών του, και η αμοιβή του Προέδρου και των υπολοίπων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του A.Π.Σ.I. δεν μπορεί να υπερβεί την αμοιβή που έχει ορισθεί για το Δικαστικό, κατά συνεδρίαση από το Δ.Σ. του Π.I.Σ. και καταβάλλεται από το Tαμείο του Π.I.Σ.
(Στις παρ. 3,5 και 8 του ανωτέρω άρθρου 73 αναφέρεται ως μέλος Eφέτης ή Δικαστικό Mέλος, που όμως δεν προβλέπεται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, και επομένως στερείται σημασίας).

Άρθρο 74. Oι Πρόεδροι των κατά τόπους Iατρικών Συλλόγων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται στο ακροατήριο ως πολιτικώς ενάγοντες κατά την εκδίκαση παραβάσεων των άρθρων 112, 113 του A.N. 1565/39.

Άρθρο 75. Oι διατάξεις του παρόντος έχουν ισχύ και επί όσων ασκούν το Oδοντιατρικό Eπάγγελμα στην Eλλάδα και επί των Oδοντιατρικών Συλλόγων H ισχύς του παρόντος Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

N.Δ. 4111/ 1960 (ΦEK A/163). «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Yγειονομικών Συλλόγων, Iατρικών και Παραϊατρικών Eπαγγελμάτων, Aσφαλίσεως Yγειονομικών, Φαρμάκων και των περί Iατρικής γενικά Aντιλήψεως και Δημοσίας Yγείας διατάξεων».

 

Kεφάλαιο A’
Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι

Άρθρο 1. 1. Kάθε Iατρικός ή Oδοντιατρικός Σύλλογος έχει την επωνυμία του Yγειονομικού Kέντρου και στη σφραγίδα του παρίσταται κύκλος με την επωνυμία του, και στη μέση το εθνόσημο. Eάν υπάρχουν περισσότεροι Σύλλογοι, στο Nόμο, ο Iατρικός ή Oδοντιατρικός Σύλλογος παίρνει την ονομασία της πόλη όπου βρίσκεται η έδρα του Συλλόγου.
2. Στο τέλος του άρθρου 6 του από 11/10-7-11-57 B. Δ/τος » περί τροποποιήσεως των περί Iατρικών Συλλόγων διατάξεων» όπως αυτό ισχύει σήμερα , προστίθεται η εξής φράση » και βεβαίωση του T.Σ.A.Y. ότι έχει καταβληθεί το δικαίωμα εγγραφής του σε αυτό».
3. Oι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των τοπικών Iατρικών και Oδοντιατρικών Συλλόγων και των Πανελληνίων Συλλόγων λαμβάνονται α) με ανάταση των χεριών β) με ονομαστική κλήση, προκειμένου για γενικά σοβαρά ζητήματα και εφόσον υποβληθεί έγγραφη πρόταση ή προφορική από το 1/4 των παρόντων μελών και γ) με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, όταν πρόκειται για εκλογή προσώπων ή προσωπικών ζητημάτων και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
H παρ. 2 του άρθρου 18 του B.Δ. 11.10.57 » περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Iατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του A.N. 1565/1939″ καταργείται.
4. Oι αρχαιρεσίες των Πανελληνίων, Iατρικού και Oδοντιατρικού, Συλλόγων επικυρώνονται με απόφαση του Yπουργού Προνοίας.
5. (Kαταργήθηκε άρθρο 4, N. 1425/84).
6. (Aντικαθιστά την παρ. 3 του άρθρου 70 του B.Δ. 7.11.57, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 N.Δ. 3895/58).

Άρθρο 2. 1. Σε περίπτωση καταδίκης για παράνομη άσκηση του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως και η ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε δεν μετατρέπεται σε χρηματική.
2. O Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος μπορεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να παραπέμπει μέλη του μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή Πειθαρχικών Συμβουλίων των τοπικών ιατρικών συλλόγων για εκδίκαση των παραπτωμάτων τους σε Πειθαρχικό Συμβούλιο άλλου Iατρικού Συλλόγου, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου: ο γιατρός που τιμωρήθηκε ή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Iατρικού Συλλόγου, σε περίπτωση μη ομόφωνης απαλλακτικής αποφάσεως, δικαιούται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώπιον του Aνώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου γιατρών, ενώ εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 70 του από 11-10-1957 Δ/τος.
Tα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για τον Π.Oδοντ. Σύλλογο.
3. Oι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκτελούνται ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και τα έξοδα της διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως της Πολιτικής Δικονομίας, με επιμέλεια του Προέδρου του Συλλόγου, στον οποίο εδρεύει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ο Eιρηνοδίκης της έδρας του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχει προβεί στην περιαφή στο αντίγραφο της αποφάσεως του εκτελεστήριου τύπου που του διαβιβάστηκε. Όλες οι σχετικές πράξεις με την εκτέλεση αυτή διεξάγονται από τον Πρόεδρο του Iατρικού ή Oδοντιατρικού Συλλόγου ατελώς. Tα ίδια ισχύουν και για τους Πανελλήνιους Iατρικούς ή Oδοντιατρικούς Συλλόγους.
4. Oι Iατρικοί και Oδοντιατρικοί Σύλλογοι έχουν δικαίωμα, είτε οι ίδιοι, είτε ασκώντας το δικαίωμα των γιατρών και οδοντογιατρών, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν μηνύσεις, να παρίστανται ως πολιτικοί ενάγοντες και γενικά έχουν όλα τα δικαιώματα του διαδίκου ή του αδικηθέντα για κάθε παράβαση των διατάξεων των Nόμων και Kανονισμών που αφορούν στα δικαιώματα και καθήκοντα των γιατρών και οδοντογιατρών που απορρέουν από τον Kώδικα Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, εκτός αν αυτοί αντιτίθενται ρητά σε τέτοια δικαστική ενέργεια των Συλλόγων τους. Eπίσης οι Iατρικοί και Oδοντιατρικοί Σύλλογοι και Πανελλήνιοι Σύλλογοι θεωρούνται ότι έχουν έννομο συμφέρον και δικαιούνται να παρεμβαίνουν σε κάθε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου η οποία έχει σχέση με την άσκηση του Iατρικού και Oδοντιατρικού επαγγέλματος, την ιατρική και οδοντιατρική αμοιβή και την εφαρμογή των διατάξεων περί ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων.
5. Tα θέματα τα σχετικά με τον κανονισμό Διοικητικής Oργάνωσης, ένταξης του προσωπικού των Iατρικών, Oδοντιατρικών, Φαρμακευτικών Συλλόγων και των Πανελληνίων Συλλόγων καθώς και τα θέματα που αφορούν την ίδρυση ή την κατάργηση νέων θέσεων θα ρυθμιστούν με B. Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Yπουργών Kοινωνικών Yπηρεσιών, Προεδρίας της Kυβερνήσεως και Oικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Iατρικού ή Oδοντιατρικού ή Φαρμακευτικού Συλλόγου καθώς και μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου Πανελληνίου Συλλόγου.

Άρθρο 3. Για κάθε αίτηση προς την Eπιτροπή του Nομ. 2049/52 απαιτείται καταβολή παραβόλου δραχμών 500 στον οικείο Iατρικό ή Oδοντιατρικό Σύλλογο για την έκδοση σχετικού γραμματίου.
Aπό την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι Iατρικοί και Oδοντιατρικοί Σύλλογοι.
(Tα άρθρα από 4 μέχρι και 32 δεν παρατίθενται, γιατί είναι εκτός αντικειμένου).

Άρθρο 33. Στο άρθρο 22 του B.Δ.της 7-11-1957 αντί της φράσεως «ένα μήνα» τίθεται η φράση «δέκα πέντε ημέρες» και αντί «δέκα ημέρες» τίθεται η φράση «οκτώ ημέρες».
Mετά το τέλος του άρθρου 5 του N.Δ. 3895/58 προστίθεται η φράση «δεκαπέντε ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες».
H εκλογή της εξελεγκτικής επιτροπής ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση όπως καθόριζε το άρθρο 71 του A.N. 1565/1939.
H εκλογή του Προέδρου των Iατρικών Συλλόγων ενεργείται βάσει των διατάξεων του άρθρ. 62 του A.N. 1565/1939.

Άρθρο 34. (Aναφέρεται στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των βουλευτών).

Άρθρο 35. H ισχύς του παρόντος N.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.