Νομοθεσία ΕΣΥ

Πλαισιο λειτουργιας ΤΟΜΥ. ΦΕΚ

 

Νόμος 4498/2017-

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ

για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των γιατρών ΦΕΚ

 

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486 Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (Β΄314) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας

 

ΦΕΚ 1899 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.