Νεότερες Εξελίξεις στην Εμβρυομητρική Ιατρική

Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής 

3 – 4 Νοεμβρίου 2018 | Αίγλη Ζαππείου

www.embryomitriki2018.mdcongress.gr