Εθνική Σύνταξη: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα- Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις

Ανοίγει σήμερα το μεσημέρι στον ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης της εθνικής σύνταξης.

Σε αυτή δικαιούνται να προσφύγουν περίπου 140.000 άτομα τα οποία, καίτοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης εδώ και πολλούς μήνες ή έως και πολλά χρόνια (5 ή 6 έτη).

Τα δικαιολογητικά

Έτσι από σήμερα στην νέα πλατφόρμα του ταμείου (https://www.efka.gov.gr/el) οι εν αναμονή συνταξιούχοι θα μπορούν να δηλώσουν: -Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι αληθή

-ΑΦΜ

-ΑΜΚΑ και

-ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

Η κυβέρνηση έλπιζε ότι το πολύ σε δύο μήνες 100.000 εκ των αιτούντων θα λάβουν την εθνική σύνταξη, αλλά και τα αναδρομικά αυτής από την ημέρα της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου. Τα αναδρομικά σε ορισμένες περίπτωσης 3ετούς αναμονής μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 13.824 €.

Οι δικαιούχοι

Όσοι κάνουν αίτηση θα λάβουν ανά μήνα:

-384 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 67ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης ή το 62ο έτος της ηλικίας τους και 20 έτη ή 6.000 ημέρες ασφάλισης (αυτοτελώς ή διαδοχικά) σε οποιοδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέα κύριας ασφάλισης

-360 ευρώ, εφόσον έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης το 62ο έτος της ηλικίας τους και 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή και χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον πληρούν τη στιγμή της αίτησης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις των ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ τέως φορέων κύριας ασφάλισης.

-Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, δικαιούνται ποσό 384 ευρώ, εφόσον πληρούν τις κατά περίπτωση οριζόμενες ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουν εν ισχύ γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕΠΑ, που πιστοποιεί το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας, όπως αυτό ορίζεται για κάθε περίπτωση δικαιούχου.

-Πρόσωπα, τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή θανάτου συνταξιούχου λαμβάνουν ποσό προκαταβολής έναντι της σύνταξης:

-384 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης. Για την καταβολή του ανωτέρω ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση τόσο των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του θανόντος ασφαλισμένου όσο και των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016

-384 ευρώ επιπλέον για τους λοιπούς δικαιούχους, επιμεριζόμενο ισομερώς μεταξύ τους. Για την καταβολή του ποσού εξετάζεται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται για τον κατά περίπτωση δικαιούχο.

-Για τη συμπλήρωση όλων των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων προσμετράται ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί διαδοχικά σε οποιαδήποτε φορέα ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ. Δεν απαιτείται για την προσμέτρησή του η πλήρωση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του άρθρου 19 του ν.4387/2016.

-Δεν χορηγείται η προκαταβολή έναντι ποσού σύνταξης όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια, όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας ή όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή των Διακρατικών Συμβάσεων

Πηγή: https://dimosio.gr/