Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας μετατασσόμενων στον κλάδο ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. (πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εγκύκλιο για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας μετατασσόμενων στον κλάδο ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ. (πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών), εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο και τη σχετική νομοθεσία, ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευμένων ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, πρώην υπαλλήλων υπουργείων των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών, οι οποίοι έχουν μεταταγεί σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας και καταταγεί στον κλάδο ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ.».

Ο τρόπος κατάταξης των ιατρών σε βαθμό, σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους, καθορίζεται ως εξής:

α) με συνολική υπηρεσία έως επτά (7) έτη από την ημερομηνία λήψης της ειδικότητας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄,

β) με συνολική υπηρεσία άνω των επτά (7) ετών και μέχρι τα δεκαπέντε (15) έτη στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ και

γ) με συνολική υπηρεσία άνω των δεκαπέντε (15) ετών στο βαθμό του Διευθυντή.

Κατά συνέπεια, αναφέρει η εγκύκλιος, «οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των νοσοκομείων ή των Δ.Υ.ΠΕ. είναι αρμόδιες να προβούν στην κατάταξη των ανωτέρω ιατρών, οδοντιάτρων ή φαρμακοποιών σε βαθμό, σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους.

 

37743-19 αναγνωριση χρονου προυπηρεσιας