Ιατρική Διαφήμιση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή τη διαπίστωση ότι η Ιατρική  Διαφήμιση έχει πάρει , σε ορισμένες  περιπτώσεις ,απαράδεκτες διαστάσεις ,με προφανή σκοπό τον εντυπωσιασμό του κοινού  με αποτέλεσμα να παίρνει  και τον χαρακτήρα του αθέμιτου επαγγελματικού  ανταγωνισμού , κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο να υπενθυμίσουμε  ότι το πλαίσιο Διαφήμισης των Ιατρών ρυθμίζεται από τα άρθρα  17 και 18 του Κώδικα της Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005) και καλούμε όλους τους Συναδέλφους να το τηρούν σχολαστικά    και  σε κάθε περίπτωση να  ζητείται  η προβλεπόμενη έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου.
Δείτε τη σχετική νομολογία :

 

Ν. 3418/28-11-2005/ΦΕΚ 287/τ Α

Άρθρο 17

Διαφήμιση-Παρουσία ιατρών στα ΜΜΕ

1.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού,  άμεσα ή έμμεσα,  η οποία είτε προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση.

2.  Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών,  η διανομή φυλλαδίων,  αγγελιών,  δημοσιευμάτων ή οποιασδήποτε φύσης διαφημιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο.  Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.

3.  Απαγορεύεται η εντοίχιση επιγραφών ή πινακίδων με εμπορικό ή κερδοσκοπικό περιεχόμενο,  καθώς και η ανάρτηση πινακίδων σε εξώστες,  παράθυρα ή άλλα σημεία εκτός από την κύρια είσοδο του τόπου της κατοικίας και της επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού και την πρόσοψη του κτιρίου.  Οι διαστάσεις των πινακίδων,  οι οποίες επιτρέπεται να αναρτηθούν στην κύρια είσοδο της επαγγελματικής έδρας του ιατρού δεν είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερες των 2,25 Χ 0,30 εκατοστών και περιέχουν υποχρεωτικά και μόνον το όνομα,  το επώνυμο,  τον αριθμό μητρώου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου,  τους μόνιμους τίτλους που έχουν αναγνωριστεί στην Ελλάδα,  την ειδικότητα και τις ημέρες και ώρες των επισκέψεων.  Απαγορεύεται η επιδεικτική διακόσμηση και ο φωτισμός των πινακίδων.

4.  Οι πινακίδες είναι ομοιόμορφες. Ο ιατρός οφείλει πριν από την ανάρτηση,  να υποβάλει την πινακίδα που προτίθεται να αναρτήσει προς έγκριση τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο,  ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών,  άλλως θεωρείται ότι την εγκρίνει.

5.  Οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των ανωτέρω ή παρεμφερών στοιχείων από τρίτους,  οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγένειας,  συνεργασίας ή εξάρτησης από τον ιατρό,  με έμμεσο ή άμεσο σκοπό τη διαφήμισή του,  συνεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις σε βάρος του ιατρού,  τις οποίες προβλέπει ο νόμος,  εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ιατρός γνώριζε τις ενέργειες των προσώπων αυτών.

6.  Η δημοσίευση  -εν γνώσει του ιατρού-  αγγελιών,  επιστολών ή δηλώσεων με μορφή ευχαριστηρίων ή συγχαρητηρίων και πραγματικών ή υποθετικών διαγνωστικών ή θεραπευτικών επιτυχιών και ικανοτήτων του,  η οποία στοχεύει στην επαγγελματική διαφήμιση,  συνεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις.

7.  Οποιαδήποτε επιτρεπόμενη παροχή πληροφοριών δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να οδηγεί σε κατάχρηση της εμπιστοσύνης των ασθενών και σε εκμετάλλευση της έλλειψης ειδικών ιατρικών γνώσεων από πλευράς του κοινού.

8.  Δεν συνιστούν ανεπίτρεπτη ιατρική διαφήμιση:

α)  Οι δημόσιες ανακοινώσεις για ιατρικά θέματα,  εφόσον γίνονται από ειδικούς σε θέματα της ειδικότητάς τους και με γνώμονα την ενημέρωση των συναδέλφων ιατρών ή της κοινής γνώμης.

β)  Η συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις στον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα αρμοδιότητας ή ειδικότητας του ιατρού ή του πεδίου ευθύνης του,  επίκαιρα ή μη,  που την απασχολούν,  εφόσον βεβαίως τηρούνται οι αρχές της αβρότητας,  της έντιμης εκφοράς κρίσεων και επιχειρημάτων και του σεβασμού της άλλης άποψης,  που διατυπώνεται με τους ίδιους κανόνες.

9.  Η ενημέρωση του κοινού από τους ιατρούς σε θέματα της ειδικότητας  ή του γνωστικού τους αντικειμένου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την Ιατρική Δεοντολογία.  Η ενημέρωση πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία απόλυτα τεκμηριωμένα και διεθνώς παραδεδεγμένα.  Η παρουσία του ιατρού πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την ενημέρωση πλαίσια και σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκρύπτεται σκοπός διαφήμισης.

10.  Δεν επιτρέπεται η δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έκφραση απόψεων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση ή παραπλάνηση του κοινού σε θέματα υγείας.  Ο περιορισμός αυτός ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποθέσεων,  οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Άρθρο 18

Παρουσία των ιατρών στο διαδίκτυο

 1.  Οι ιατροί μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο,  στην οποία αναφέρονται ιδίως τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθ. 17.

2.  Το όνομα,  η επωνυμία ή ο τίτλος που επιλέγει ο ιατρός για την ιστοσελίδα του ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματική του ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και να ανταποκρίνονται στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες.  Η ιστοσελίδα πρέπει να αναφέρει το χρόνο της τελευταίας ενημέρωσης.  Πρέπει επίσης να αναφέρει οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

3.  Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις ή την με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία του ιατρού με το Δημόσιο,  τα ταμεία ασθενείας και τους ασφαλιστικούς φορείς.

4.  Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι ακριβείς,  αντικειμενικές,  κατανοητές και σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.  Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγούν σε παραπλάνηση του κοινού ή σε έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων ή πτυχίων.

Παρακάτω επισυνάπτεται το σύνολο του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας για ενημέρωση των συναδέλφων

κωδικας ιατρικης δεοντολογιας