Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων: Προκήρυξη Αρχαιρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
            «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
ΒΥΡΩΝΟΣ 17 – ΤΡΙΚΑΛΑ
 ΤΗΛ. 2431028805                                                
  Τρίκαλα  09-9-2018
                                                                                                     Αριθ. πρωτ.371

 

 

 

                                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

 

    Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Α) του άρθρου 56 του Α.Ν. 1565/39 περί οργάνων Διοικήσεως των Ι.Σ.

Β) του άρθρου 24 του Β.Δ.της 11-10/7-11-1957 ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο Ν.4512/2018  περί αρχαιρεσιών Ιατρικών Συλλόγων.

Γ) την αριθ.   04/ 06-9-2018 απόφαση του Δ.Σ. του  Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων. περί καθορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών

                                 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Για την ανάδειξη:

   α) Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

   β) Προέδρου, Αντιπροέδρου Πειθαρχικού Συμβουλίου μαζί με έξι (6) τακτικά μέλη αυτού, καθώς και αναπληρωματικά.

   γ) Eξι (6) εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων για τη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. και

   δ) τριών (3) μελών εξελεγκτικής επιτροπής.

  Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την 21 Οκτωβρίου 2018  ημέρα Κυριακή στα γραφεία του Συλλόγου (Βύρωνος 17) από 7η. πρωινή μέχρι της δύσης του ηλίου.

Σύμφωνα με το Ν. 727/77 η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και συνιστάται όλα τα μέλη να διασφαλίσουν το δικαίωμα ψήφου, αφού προβούν στην οικονομική τακτοποίηση των εισφορών μέχρι και του Α΄ εξαμήνου 2018 έως 13-10-2018.

Στη συνέχεια ο κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για όσους έχουν τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις, αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης και λήγει την 21  Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13.30.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει την 22-9-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινά.-

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ