Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών: Ιατροί Εργασίας νομού Τρικάλων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2018 ]

Αριθμ. 25049/1253/2018 Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84), όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει

(Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84), όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει)

Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

Αριθμ. 25049/1253/ 2018/03-05-2018

(ΦΕΚ Β’ 1580/08-05-2018)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄137).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2Α περ. β΄ του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Eργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/6-11-2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α’168).
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
5. Tην αριθμ. 1592/58/13.1.2017 απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ειδικός κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄157).
6. Tην αριθμ. 43535/2392/21.9.2017 απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84), όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ Β΄3405).
7. Το από 29/3/2018 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρο 3, παρ. 2 της υπ΄αριθμ. 1592/58/13.1.2017 (ΦΕΚ 157 Β΄) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κυρώνουμε τους συνοδευτικούς πίνακες οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρο 3, παρ. 2 της υπ΄αριθμ. 1592/58/13.1.2017 (ΦΕΚ 157 Β΄) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και περιλαμβάνουν:
Α. Τους Ιατρούς που εντάσσονται στον ειδικό κατάλογο (Παράρτημα Ι) και οι οποίοι κατ΄εξαίρεση έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 2 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει.
Β. Τους Ιατρούς που δεν εντάσσονται στον ειδικό κατάλογο (Παράρτημα ΙΙ)
Άρθρο 2
Για την υποβολή εγγράφων ενστάσεων ορίζεται προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Συνημμένα

Πηγη:https://www.taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

“Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Σας ενημερώνουμε  ότι οι Ιατροί οι οποίοι ασκούν καθήκοντα Ιατρού Εργασίας είναι οι εξής.

  • ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     τηλ.     2431033360-6977473413
  •    ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                2431039846-6944884443
  •  ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                       2431021281-6946265021
  •    ΣΦΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                       2431076834-6972354828
  •    ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                         2431075027-6946333813