Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.6836/22 (ΦΕΚ-604 Β/11-2-22) : Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 56631/29-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμών και διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης» (Β’ 5117).

ΚΥΑ 604b-22