Πιο χαλαρό το πλαίσιο για τη μεταφορά διαγνωστικών δειγμάτων με οχήματα ταχυμεταφορών (courier)

Δεν απαιτείται πλέον να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα οχήματα και δεν έχουν εφαρμογή άλλες προδιαγραφές.

Δεν απαιτείται ειδική πιστοποίηση από οχήματα εταιρειών courier που μεταφέρουν διαγνωστικά δείγματα και μολυσματικές ουσίες.

Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας Γιάννη Μπασκόζου, η οποία παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω.

Επικαλούμενος την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου (νόμος 4368/16), ο κ. Μπασκόζος επισημαίνει πως επικαιροποιείται και η παλαιότερη εγκύκλιος, που είχε εκδοθεί από το υπουργείο Υγείας το 2013 (ολόκληρη πιο κάτω).

Η εγκύκλιος τροποποιείται ως προς το σκέλος που αφορά τα οχήματα για τη μεταφορά διαγνωστικών δειγμάτων.

Οι αλλαγές προκύπτουν από την ψήφιση του νόμου 4368/16, με τον οποίο καταργήθηκε παλαιότερη διάταξη για έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, με σκοπό τη μεταφορά αίματος, πλάσματος και βιολογικού υλικού.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, μεταφορές αίματος, πλάσματος ή βιολογικού υλικού μπορούν να διενεργούνται από μεταφορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, χωρίς να απαιτείται η χρήση πιστοποιημένων οχημάτων.

Οι προαναφερόμενες ουσίες (κλάσης 6.2) επιδρούν στους ανθρώπους ή στα ζώα και περιλαμβάνουν κλινικά απόβλητα και διαγνωστικά δείγματα.

Προδιαγραφές

Ο νόμος 3534/07 όριζε πως τα οχήματα που εκτελούν μεταφορά αίματος, πλάσματος ή βιολογικού υλικού πρέπει να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές.

Συγκεκριμένα, για να έχουν συνάψει σχετικές συμβάσεις με δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, θα έπρεπε να έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών.

Οι προδιαγραφές για την καταλληλότητα των οχημάτων είχαν οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Ως εκ τούτου, η μεταφορά βιολογικού έπρεπε να ανατίθεται σε φορείς και εταιρείες που είναι πιστοποιημένοι να εκτελούν τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Επιπλέον Πληροφορίες