ΥΑ Γ5α/Γ.Π.οικ.11079/2024 – ΦΕΚ 1276/Β/26-2-2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/29-08-2018 υπουργικής απόφασης «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

FEK-2024-Tefxos B-01276-downloaded -08_03_2024 ΦΕΚ

 

 

 

.