ΥΑ Δ2α/οικ 13530/2024 – ΦΕΚ 1491/Β/6-3-2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ2α/οικ.25602/ 16-4-2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), των θεμάτων στελέχωσης και στέγασης, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών τους, του είδους, του τύπου και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των κινητών μονάδων και κάθε άλλου σχετικού θέματος» (Β’ 1607).

FEK-2024-Tefxos B-01491-downloaded -08_03_2024

 

 

 

.