Υποχρεώσεις Υγειονομικών Μονάδων για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών συσκευασίας και άλλων ρευμάτων αποβλήτων –

ΑΔΑ: 6Ψ4Ρ465ΦΥΟ-7Λ3

Υπ.-Υγείας-ΑΔΑ-6Ψ4Ρ465ΦΥΟ-7Λ3-Υποχρεώσεις-ΥΜ-για-τη-χωριστή-συλλογή-αποβλήτων-υλικών-συσκευασίας-και-άλλων-ρευμάτων-αποβλήτων