ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/72816/21 (ΦΕΚ-6163 Β/22-12-21) : Τροποποίηση και αντικατάσταση του Παραρτήματος Γ’ (αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ιατρική ειδικότητα) της υπό στοιχεία Υ9/ οικ.70521/14-08-2014 υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243).

ΦΕΚ 6163b-21