ΦΕΚ 3509/21-8-2018 τ. Β΄: Κύρωση του οριστικού ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ

ΦΕΚ-3509-21.8.2018-Κατάλογος-Ιατρών-Εργασίας