ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Η άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος την οποία παραλάβατε από την Περιφέρεια σας δίνει το δικαίωμα να ασκείτε νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα .
Η άδεια αυτή είναι μοναδική και δεν εκδίδεται ξανά σε περίπτωση απώλειάς της, για το λόγο αυτό σε οποιαδήποτε υπηρεσία και να σας ζητηθεί πρέπει να υποβάλετε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους γιατρούς που έχει εκδοθεί άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος με περιορισμένη χρονική ισχύ, επισημαίνουμε ότι πριν την λήξη της αδείας πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωση της αδείας τους στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, αλλιώς η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος δεν θα είναι νόμιμη μετά τη λήξη.

 Αν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να ασκήσετε το ιατρικό επάγγελμα, πέραν της περιφέρειας του ΙΣΤ, πρέπει με αίτησή σας να ζητήσετε την διαγραφή σας από τον ΙΣΤ και να γραφτείτε στο σύλλογο που επιθυμείτε να ασκήσετε το ιατρικό επάγγελμα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα στείλουμε υπηρεσιακά στο Σύλλογο που μας ζητήσατε να εγγραφείτε και πρέπει σε προθεσμία ενός μηνός να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας εκεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή στον άλλο Σύλλογο δεν γίνεται αυτόματα, αλλά είναι απαραίτητη η παρουσία σας.

 Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε το επάγγελμα σε χώρα της Ε.Ε , πρέπει να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τα μητρώα του ΙΣΤ. Σε περίπτωση που για οποιανδήποτε λόγο επιθυμείτε να παραμείνετε μέλος του ΙΣΤ οφείλετε να καταβάλετε τις συνδρομές σας και να δηλώνετε τη χώρα που ασκείτε προσωρινά το ιατρικό επάγγελμα.
 Αν θελήσετε να ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΤΕ για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ λόγο, πρέπει να καταβληθεί η συνδρομή   του έτους.

 Η ανανέωση της εγγραφής στο ΙΣΤ γίνεται κάθε έτος πριν την 28-2 ημερομηνία λήξης της ισχύος της ιατρικής ταυτότητας, με την υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ περί ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και την καταβολή της εκάστοτε ισχύουσας συνδρομής. Η συνδρομή καταβάλλεται χωρίς προσαυξήσεις το πρώτο δίμηνο έκαστου έτους. Η μη εμπρόθεσμος υποβολή δήλωσης ανανέωσης εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο9 Β.Δ. 11.10/7-11-1957).

 Για την έκδοση πιστοποιητικών είναι απαραίτητη η συμπλήρωση εντύπου (ΑΙΤΗΣΗ), όπου πέραν των ατομικών στοιχείων πρέπει να αναφέρεται ο λόγος που ζητά ο ιατρός την βεβαίωση καθώς και η υπηρεσία που θα την καταθέσει.

 Στο site www.istrikala.gr μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τρέχοντα θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος, θέματα νομοθετικού περιεχομένου, τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας κ.α.