Ανοιχτή επιστολή Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Ηράκλειο, 18/07/2018
Αριθμ.πρωτ. 1149
ΠΡΟΣ
Υπουργό Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου
Κοινοποίηση
Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό,
Πρόεδρο Π.Ι.Σ, κ.Μιχαήλ Βλασταράκο,
Βουλευτές Νομού Ηρακλείου
Θέμα : Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της παρ. 2Α γ του Αρ. 16 του Ν.3850/2010 , Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ Α 84/2.6.2010).
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δημοσιεύθηκε με αριθμ. 25049/1253/2018 (ΦΕΚ Β 1580/8.5.2018) απόφαση σας , η οποία περιλαμβάνει τον Ειδικό κατάλογο Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2Α εδ. α του Ν.3850/2010 «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων», στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί , οι οποίοι κατ ΄ εξαίρεση επιτρέπεται να ασκούν την Ιατρική Εργασίας.
Ωστόσο, έχουν προκύψει σοβαρότατα ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του Νόμου από τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας , και όχι μόνο, δεδομένου ότι η βεβαίωση που προβλέπεται στο εδ. γ της παραγράφου 2Α του Άρ. 16 του Ν.3850/2010 χορηγείται από αυτούς. Υπενθυμίζουμε, ότι η εν λόγω διάταξη αναφέρει : γ) Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α` μπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή.».
Στον ειδικό κατάλογο των κατ’ εξαίρεση ασκούντων την Ιατρική Εργασίας, συμπεριλαμβάνονται 374 ειδικευμένοι ιατροί διαφορετικής ειδικότητας, οι οποίοι δυστυχώς έχουν εγκλωβιστεί ανάμεσα σε ανεπαρκείς, αλλεπάλληλες και αντιφατικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι δύσκολα εφαρμόσιμες. Και τούτο διότι, κατά κοινή ομολογία, παρατηρείται σε πολλούς νομούς το φαινόμενο να μην επαρκούν οι ειδικευμένοι ιατροί εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του εκάστοτε νομού , εν τούτοις όμως , οι ιατροί οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στον Ειδικό κατάλογο Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2Α εδ. α του Ν.3850/2010, να μην μπορούν να ασκήσουν την ιατρική εργασίας , εάν και τους αναγνωρίστηκε το δικαίωμα αυτό με την ΥΑ, αφού οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν μπορούν να τους χορηγήσουν τη βεβαίωση που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση. Έτσι , για παράδειγμα, στην Κρήτη, στους Ιατρικούς Συλλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι μόνο 9 ειδικοί ιατροί εργασίας, οι οποίοι πέραν πάσης αμφιβολίας αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, να μην μπορούν να απασχοληθούν οι ιατροί που περιλαμβάνονται στον ειδικό κατάλογο, παρότι το πλέον αρμόδιο Υπουργείο, αναγνώρισε το δικαίωμα τους αυτό.
Και τούτο διότι οι Ιατρικού Σύλλογοι δε μπορούν να τους χορηγήσουν την βεβαίωση που αναφέρει ο νόμος περί μη ύπαρξης ή περί μη διαθεσιμότητας ειδικών ιατρών εργασίας στην περιφέρεια ευθύνης τους. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε ευθεία παράβαση του νόμου από τους Ιατρικούς Συλλόγους και θα επέσυρε αστικές και ποινικές κυρώσεις. Θεωρούμε επιβεβλημένο ότι πρέπει άμεσα να άρετε τις υφιστάμενες ασάφειες και αντιφάσεις του νόμου , αποκαθιστώντας το νομοθετικό κενό που έχει προκύψει. Οι δυσχέρειες στην εφαρμογή του νόμου καθιστούν αναγκαία την θέσπιση, κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, κανόνων, υπό το πρίσμα των οποίων θα προκύπτει πότε οι εγγεγραμμένοι ειδικοί ιατροί εργασίας επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών τινός νομού ή έστω πότε κάποιος ειδικευμένος ιατρός εργασίας δύναται να θεωρηθεί διαθέσιμος ή μη. Σημειωτέον δε, ότι ούτε και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου υπάρχει κάποια σχετική διευκρίνιση, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την ερμηνεία της εν λόγω διάταξης.
Όντας βέβαιοι ότι θα αναγνωρίσετε το μέγεθος και τη σοβαρότητα του προβλήματος, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη , σε συνεργασία με τον Π.Ι.Σ και τους Ιατρικούς Συλλόγους , να επέμβετε με νομοθετική ρύθμιση άμεσης ισχύος και να διευθετήσετε τα ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του Νόμου, έτσι ώστε να επέλθει η πλήρης εξομοίωση τον ιατρών του ειδικού καταλόγου του άρθρου 16 παρ.2Α εδ. α του Ν.3850/2010, με τους ειδικευμένους ιατρούς εργασίας , αίροντας τους όποιους περιορισμούς παρακωλύουν την εκ μέρους τους άσκηση της ιατρικής της εργασίας.
Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
Χάρης Βαβουρανάκης Γεώργιος Κοχιαδάκης