ΙΣΘ: Εξώδικη διαμαρτυρία προς ΕΦΚΑ σχετικά με εξαίρεση μη συμβεβλημένων ιατρών από τη δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πιθανής ημερομηνίας τοκετού

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Ιατρικός LogoΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Tου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Πλ. Αριστοτέλους και αρ. 4 , ΑΦΜ 090054698 ΔΟΥ Δ΄ Θεσ/νίκης
ΠΡΟΣ
1.το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΦΚΑ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στην Αθήνα , οδός Αγίου Κωνσταντίνου και αρ.8
Κοινοποίηση : 1. προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΦΚΑ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, Ε’ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ νομίμως εκπροσωπούμενου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Τ. Οικονομίδη αρ.1 κ. Κασομούλη
Θεσσαλονίκη 10-5-2018
Έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες μελών του Συλλόγου μας ελευθεροεπαγγελματιών μαιευτήρων– γυναικολόγων καθώς επίσης και διαμαρτυρίες πολιτών με αντικείμενο την εξαίρεση των μη συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών από τη δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πιθανής ημερομηνίας τοκετού απευθυνθήκαμε με το με αριθ.πρωτ. 2003/Γ/20-4-2018 έγγραφό μας στην Υπηρεσία σας και συγκεκριμένα στο Ε΄ τοπικό υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης, τμήμα παροχών υγείας προκειμένου να ενημερωθούμε εγγράφως και συγκεκριμένα σύμφωνα με ποιο νόμο η Υπηρεσία σας προβαίνει στην παραπάνω εξαίρεση.
Εν συνεχεία και ως απάντηση στο έγγραφό μας παραλάβαμε την 4-5-2018 το με αριθ.πρωτ.7693/18 έγγραφο από το Ε΄ τοπικό υπακατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης, τμήμα παροχών υγείας, το οποίο είχε ως επισυναπτόμενο το Γενικό Έγγραφο με αρ.πρωτ. Π06/22/10-3-14 της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το οποίο, οι βεβαιώσεις πιθανής ημερομηνίας τοκετού θα χορηγούνται από μαιευτήρες-γυναικολόγους των Κρατικών Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς έγκριση ιατρού. Συνεπώς, στην περίπτωση κατά την οποία η προπεριγραφόμενη βεβαίωση έχει ως συντάκτη ιατρό που δεν ανήκει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες αλλά ιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο μη συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει η ενδιαφερόμενη επίτοκος να την προσκομίσει σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή σε ιατρό μαιευτήρα – γυναικολόγο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εγκριθεί.
Επειδή σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 1 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ.2 του αρ.6 του Ν.3627/2007 “Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. η Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.”
Επειδή σύμφωνα με το αρ.292 παρ.1 και 2 περ.α΄ του Ν. 4215/2018 “ Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία και τους ασθενείς καθώς και η εναρμόνιση των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών τους και όλα αυτά προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας.”
“Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται ιδιαίτερα μέσω:
της εποπτείας της τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και της προαγωγής των ηθικών και δεοντολογικών κανόνων του ιατρικού επαγγέλματος στην περιφέρειά τους.”
Επειδή σύμφωνα με όσα ορίζει το αρ.5 παρ. 1 του Κ.Ι.Δ. Ν. 3418/2005 τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, -όπως π.χ. το πιστοποιητικό βεβαίωσης πιθανής ημερομηνίας τοκετού-, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή από ιδιώτες ιατρούς. Συνεπώς το Γενικό Έγγραφο με αρ.πρωτ. Π06/22/10-3-14 της Διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, το οποίο επικαλείται η Υπηρεσία σας, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία, διότι απαιτεί την έγκριση του προαναφερθέντος πιστοποιητικού όταν αυτό εκδίδεται από ιδιώτη ιατρό μη συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ άμα τη λήψη της παρούσας, όπως προβείτε άμεσα και άνευ καθυστερήσεως στην ανάκληση ή άλλως διόρθωση του Γενικού Εγγράφου με αρ.πρωτ. Π06/22/10-3-14 της Διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, σε ότι αφορά τη διαδικασία αποδοχής της βεβαίωσης πιθανής ημερομηνίας τοκετού, όταν αυτή υπογράφεται από ιατρό μαιευτήρα – γυναικολόγο, μη συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , συμμορφούμενοι με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα με όσα ορίζει το αρ.5 παρ.1 του Ν. 3418/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία προβλέπει να μην υφίσταται ουδεμία διάκριση υπεροχής αναφορικά με το κύρος και την ισχύ των ιατρικών πιστοποιητικών και γνωματεύσεων ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρό που υπηρετεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό.
Η Πληρ. Δικηγόρος
Βλάχου Φωτεινή ( ΑΜ ΔΣΘ 6698)
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr