Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων στην Επικράτεια

ΘΕΜΑ : « Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και
οδοντιατρικών ειδικοτήτων στην Επικράτεια πλην των εξεταστικών Επιτροπών
Αθηνών και Κεντρικής Μακεδονίας με Έδρα την Θεσσαλονίκη » .
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 25 του ν.1076/80 «Ορισμός εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων στα
Ιωάννινα, Πάτρα, και Αλεξανδρούπολη» (ΦΕΚ Α΄ 224)
β. του ν. 1278/82 «Για σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας»(ΦΕΚ Α΄ 105)
γ. του άρθρου 124 του ν. 2071/92 «Εξεταστικές επιτροπές ιατρικών ειδικοτήτων
Ηρακλείου Κρήτης» (ΦΕΚ Α΄ 123)
δ. της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2194/94 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 34)
ε. του άρθρου 36 του ν. 3252/2004 «Εξεταστικές επιτροπές ιατρικών ειδικοτήτων στη
Λάρισα» (ΦΕΚ Α΄132)
στ. του άρθρου 10 του Ν.Δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος
και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄258).
ζ. του Π.Δ. 73/15 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών κ΄ Υφυπουργών » ( ΦΕΚ Α΄ 116),όπως ισχύει
η. του Π.Δ. 121/17 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄148) όπως ισχύει
2. Την αριθμ. Γ4β /Γ.Π.οικ . 22312 /22 – 03 – 2016 «Συγκρότηση Εξεταστικών
Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Πάτρα μέχρι 31- 12 – 2017 »
3. Την αριθμ. Γ4β /Γ.Π.οικ . 22315 /22 – 03 – 2016 «Συγκρότηση Εξεταστικών
Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης μέχρι 31- 12 – 2017 »
4. Την αριθμ. Γ4β /Γ.Π.οικ. 22316 /22 – 03 – 2016 «Συγκρότηση Εξεταστικών
Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα τα Ιωάννινα μέχρι 31- 12 – 2017 »
5. Την αριθμ. Γ4β /Γ.Π.οικ. 22317 /22 – 03 – 2016 «Συγκρότηση Εξεταστικών
Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Λάρισα μέχρι 31- 12 – 2017 »
6. Την αριθμ. Γ4β /Γ.Π.οικ . 22691 /23 – 03 – 2016 «Συγκρότηση Εξεταστικών
Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Αλεξανδρούπολη μέχρι 31- 12 – 2017 »

7. Την αριθμ. Γ4β /Γ.Π.οικ . 24025 /29 – 03 – 2016 «Συγκρότηση Εξεταστικών
Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα μέχρι 31- 12 – 2017 »
8. Την αριθ. Α1β/Γ.Π. οικ.4161/19-1-2017 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 95 ), όπως ισχύει
9.Την αριθ. Υ80 / 31 – 10 – 17 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» ( ΦΕΚ Β΄ 3904 )
10. Την αριθ. Γ5α / Γ.Π.οικ . 47624 /15-6-2018 / Υπουργική Απόφαση με θέμα:
« Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και
οδοντιατρικών ειδικοτήτων με Έδρα την Αθήνα ,την Αλεξανδρούπολη,την Πάτρα,
το Ηράκλειο Κρήτης, την Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Λάρισα»
11. Το από 14 – 01 – 2019 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε τη θητεία των μελών των Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών και οδοντιατρικών
Ειδικοτήτων στην Επικράτεια πλην των εξεταστικών Επιτροπών Αθηνών και Κεντρικής
Μακεδονίας με Έδρα την Θεσσαλονίκη , μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης
σχετικά με την διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Περιφέρειες της Χώρας
(με την παράκληση να ενημερώσουν
όλες τις περιφερειακές Ενότητες)
2. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3
106 75 Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερώσει
όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους
3. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Θεμιστοκλέους 38
106 78 Αθήνα
με την παράκληση να ενημερώσει
όλους τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης
Υπηρεσιών Υγείας
4. ΚΕ.Σ.Υ.
5. Δ/νση Γ5α (2)