ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ:Ανακοίνωση για αξιολόγηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)

Μέλος ΑΔΕΔΥ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 34, 10431, ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103845732

Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: info@poseyppedy.gr

 

                  Αθήνα, 11/6/2018

 Η Ομοσπονδία μας συμμετέχει στην αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση. Καλούνται τα μέλη μας, αφού συμπληρώσουν το έντυπο της ΑΔΕΔΥ, που επισυνάπτεται, να το καταθέσουν στο Σύλλογο, στον οποίο ανήκουν ή στην Ομοσπονδία.

 

                                  Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΨΥΧΑΡΗΣ                                                                  Γ. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

 *Επισυνάπτεται αίτηση υπόδειγμα της ΑΔΕΔΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 «Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………………………………………, που υπηρετώ ως ΙΑΤΡΟΣ, στο ΚΥ……………………………………………………………. της………Υ.Π.Ε, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως ΑΞΙΟΛΟΓΟΎΜΕΝΟΣ (αξιολογητής ή αξιολογούμενος ή ως αξιολογητής και αξιολογούμενος).

 

          Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

 

 

     Ημερομηνία………………..                                             Ο δηλών»

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 11-6-2018