Έλεγχος για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στις μονάδες υγείας

Δικαιολογητικά και διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν για την επιλογή του επικουρικού προσωπικού, πλην γιατρών, ορίζονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας

Μετά την απόφαση για κάλυψη των αναγκών στις μονάδες υγείας από επικουρικό προσωπικό, ακόμη κι αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, αρκεί μόνο να υπάρχουν οι προβλεπόμενες πιστώσεις για τη μισθοδοσία των προσλαμβανομένων, το υπουργείο Υγείας προσδιορίζει τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για αυτή την κατηγορία προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις προσλήψεις που θα γίνουν.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική απόφαση, μετά την έγκριση του Υπουργού Υγείας για τοποθέτηση επικουρικού προσωπικού σε φορέα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι κάθε Δ.Υ.Πε, επιλέγουν από την αναρτημένη λίστα και τοποθετούν τον  υποψήφιο  που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει δηλώσει κατά πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος που έχει δηλώσει κατά πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα, τότε επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει ως δεύτερη επιλογή το συγκεκριμένο φορέα κ.ο.κ.

Έλεγχος υποχρεωτικών δικαιολογητικών 
Ο υποψήφιος θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει καταθέσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί μη κωλύματος διορισμού στο δημόσιο
ii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι δεν κατέχει θέση επικουρικού προσωπικού ή προσωπικού σε Το.Μ.Υ.
iii. Δελτίο ταυτότητας/Διαβατήριο/Άδεια Παραμονής.
Στην περίπτωση που δεν διαθέτει Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας θα πρέπει να έχει επισυνάψει και το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.
iv. Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες υποψηφίους και μόνο)
Εάν κάποιος  υποψήφιος  έχει υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του  ή έχει παραλείψει να καταθέσει  ένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά ή όσα έχει δηλώσει δεν αποδεικνύονται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, τότε η αίτηση του  ακυρώνεται και συνεχίζεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών του επόμενου στη σειρά κατάταξης υποψήφιου.

Έλεγχος υποχρεωτικών δικαιολογητικών ανά κατηγορία και κλάδο 
Στη συνέχεια θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ύπαρξη των υποχρεωτικών προσόντων ανά κατηγορία και κλάδο.
Συγκεκριμένα:
α. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων ΠΕ/ΤΕ ή Απολυτήριο Λυκείου / Γυμνασίου /Δημοτικού ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων ΔΕ/ΥΕ. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής, πρέπει να έχει υποβληθεί αντίγραφο και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.
β. Βεβαίωση / Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή/και πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (η συνάφεια της εμπειρίας του υποψηφίου με το αντικείμενο εργασίας του κλάδου επιλογής του αποδεικνύεται από βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη ή σχετική υπεύθυνη δήλωση. Σημειώνεται ότι υπολογίζεται ο χρόνος εμπειρίας που αποκτήθηκε μετά τη έκδοση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από τον κλάδο και την ειδικότητα του  υποψήφιου.

Σε περίπτωση που δεν έχουν κατατεθεί και τα δύο αποδεικτικά, η αίτηση ακυρώνεται. 
Για τους υποψήφιους για τον κλάδο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ως συνάφεια λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία σε θέση με αντικείμενο διοικητική εργασία.
Κατ’ εξαίρεση για τους υποψήφιους για τον ανωτέρω κλάδο οι οποίοι είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου, αναγνωρίζεται η συνάφεια της εμπειρίας τους με το αντικείμενο της εργασίας μόνο εφόσον έχουν καταθέσει τα εξής:
α) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του δικηγόρου.
β) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο  υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).
γ) Ετήσιες «καταστάσεις παραστάσεων στα Δικαστήρια» και τις «καταστάσεις προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία.
Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτική και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο κατ’ έτος.
Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί χρόνος εμπειρίας με μηδενική απασχόληση (καμία απολύτως παράσταση και κανένα συμβόλαιο) και έχει λάβει μόρια που δεν δικαιούται, τότε θα ακυρώνεται η αίτηση του. 
Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, για όσο τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι, προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους.
Διευκρινίζεται ότι μοριοδοτούνται μέχρι 60 μήνες προϋπηρεσίας με ανώτατο όριο τις 420 μονάδες. Επομένως όσοι υποψήφιοι δήλωσαν περισσότερους από 60 μήνες προϋπηρεσίας, μοριοδοτήθηκαν μόνο για τους 60 μήνες ανεξάρτητα από τον αριθμό των μηνών που δήλωσαν στην αίτησή τους.

Ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε ΜΕΘ και ΤΕΠ
Στην περίπτωση που υπάρχει ειδική προϋπηρεσία σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ τότε απαιτούνται:
α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας του ασφαλιστικού φορέα (για την πρώτη εφαρμογή θα γίνουν δεκτές και οι καρτέλες ενσήμων) και
β) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας του εργοδότη, στη οποία θα αναφέρεται ρητά και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργάστηκε ο  υποψήφιος.
Η ειδική εμπειρία προσμετράται μόνο στους υποψηφίους που έχουν αποκλειστική απασχόληση σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ.
Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με 20 μονάδες για κάθε μήνα προϋπηρεσίας και έως και 24 μήνες, με ανώτατο όριο τις 480 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει καταχωρήσει στην αίτησή του περισσότερους από τους 24 μήνες, οι επιπλέον μήνες δεν μοριοδοτούνται.
Δεν γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση ως αποδεικτικό για την απόδειξη της ειδικής προϋπηρεσίας σε ΜΕΘ και ΤΕΠ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος  έχει λάβει μόρια από την ειδική προϋπηρεσία  χωρίς αυτό να αποδεικνύεται από την βεβαίωση που έχει υποβάλλει, η αίτηση ακυρώνεται.
Το ανώτατο όριο προϋπηρεσίας που έχει υπολογιστεί είναι οι 60 μήνες. 
Η Ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε ΜΕΘ και ΤΕΠ (με όριο 24 μηνών), έχει συμπεριληφθεί στο ανώτατο όριο των 60 μηνών.

Ανεργία

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ (η βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης έως και 3 ημέρες πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) ή Βεβαίωση εγγραφής ως επιδοτούμενος άνεργος του ΟΑΕΔ.

Ανήλικα τέκνα του  υποψήφιου :

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο να αναφέρονται τα ανήλικα.
Υποψήφιος  πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: Για την βεβαίωση ιδιότητας Πολυτέκνου όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
Υποψήφιος  τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: Για την βεβαίωση της Τριτεκνίας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας που εκδίδεται από την ΑΣΠΕ θα πρέπει να είναι σε ισχύ (να μην έχει παρέλθει χρόνος πέραν του εξαμήνου από την έκδοσή του). Επίσης, η ηλικία των τέκνων (αφορά πολυτεκνία και τριτεκνία) δεν πρέπει να ξεπερνά το 23ο έτος ή το 25ο έτος σε περίπτωση σπουδών, με εξαίρεση τα παιδιά με αναπηρία.

Υποψήφιος γονέας μονογονεϊκής οικογένειας: 
α)  Βεβαίωση/πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα οποία προκύπτει η μονογονεϊκότητα,
β) διαζευκτήριο ή σε περίπτωση πολιτικού γάμου αμετάκλητη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου (σε περίπτωση πολιτικού γάμου) και τελεσίδικη δικαστική απόφαση που ρυθμίζει την επιμέλεια/ή συμβολαιογραφική πράξη έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, ή
γ) τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια, ή
δ) προσωρινή απόφαση δικαστηρίου που ρυθμίζει την επιμέλεια.

Υποψήφιος  με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%
Η σχετική  πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας από το ΚΕΠΑ για κάθε μία εκ των περιπτώσεων που επικαλείται. Κατ΄ εξαίρεση όταν οι υποψήφιοι  πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό ή κώφωση, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Υποψήφιος με ανήλικο τέκνο ή επιμέλεια ανηλίκου το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67%και άνω: σχετική πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας από το ΚΕΠΑ (για κάθε μία εκ των περιπτώσεων που επικαλείται. Κατ΄ εξαίρεση όταν οι υποψήφιοι πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό ή κώφωση, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Η άσκηση του δικαιώματος από ένα μέλος της οικογένειας αυτομάτως αποκλείει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία, με ποσοστό πάνω από 67%, που τυγχάνουν και κηδεμόνες ανηλίκου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η μοριοδότηση ισχύει σωρευτικά και οι μονάδες έχουν αθροιστεί. 

Εντοπιότητα: 
«Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου. Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί το σωστό πιστοποιητικό αλλά οι φορείς που έχει επιλέξει o υποψήφιος δεν συμπεριλαμβάνονται στους φορείς που μπορούσε να δηλωθεί εντοπιότητα ή o υποψήφιος παρέλειψε να επιλέξει μαζί με τον φορέα και το αντίστοιχο κριτήριο εντοπιότητας, τότε στη μοριοδότηση δεν έχουν προσμετρηθεί οι 100 μονάδες και o υποψήφιος παραμένει στη σειρά κατάταξης των επιλεγμένων από τον  ίδιο  φορέων καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα επαναμοριοδότησης. Στις περιπτώσεις όμως που υποψήφιος  έλαβε τις μονάδες της εντοπιότητας και από τον έλεγχο προκύψει ότι δεν το δικαιούται, δεν θα υπάρξει διόρθωση και η αίτηση του  θα ακυρωθεί.

Έλεγχος νομιμότητας από το Α.Σ.Ε.Π. 
Ο έλεγχος νομιμότητας των πινάκων κατάταξης στον οποίο δύναται να προβαίνει το Α.Σ.Ε.Π, μετά την υποβολή ένστασης, δεν αναστέλλει την απασχόληση του προσωπικού που έχει προσληφθεί μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. εκτελούνται άμεσα από τους οικείους φορείς. Εφόσον η συμμόρφωση στις ανωτέρω αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. συνεπάγεται την απόλυση προσωπικού που έχει ήδη προσληφθεί, οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Η σύμβαση του προσωπικού, που προσλαμβάνεται συνεπεία της εν λόγω απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., έχει τη διάρκεια που έχει ορισθεί στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

Πηγη:http://healthmag.gr