Έρχονται οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού-Πως θα γίνονται

Θέμα μερικών 24ώρων φαίνεται να είναι η επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη του προγράμματος προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση και θα έπρεπε ήδη να έχει υλοποιηθεί από τους πρώτους μήνες τους έτους. Πάντως όλα είναι έτοιμα, κάτι που επιβεβαιώνει και η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διενέργεια των εξετάσεων, την οποία υπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Ειδικότερα στην ΚΥΑ Αριθμ. 27866 “Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού” που δημοσιεύτηκε σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 19η Μάϊου, προβλέπεται στο άρθρο 2 ότι:

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης (Δικαιούχοι), είναι οι γυναίκες Ελληνικής υπηκοότητας και οι γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια. Οι ωφελούμενες του προηγούμενου εδαφίου απαραίτητο είναι να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) έως εξήντα εννέα (69) ετών,

β) να φέρουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

γ) να μην έχουν διενεργήσει τις ίδιες διαγνωστικές εξετάσεις τους τελευταίους δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

δ) να μην έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού εντός των τελευταίων πέντε (5) ημερολογιακών ετών πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

Οι Δικαιούχοι συμμετέχουν σταδιακά στη Δράση με την έκδοση του παραπεμπτικού, ανά ηλικιακές ομάδες, με την εξής χρονική προτεραιότητα:

α) αρχικώς συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 50-54

β) έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία δημιουργίας παραπεμπτικών για την πρώτη ηλικιακή ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 55-59

γ) έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία σύνταξης των παραπεμπτικών για τη δεύτερη ηλικιακή ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 60-64

δ) έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία σύνταξης των παραπεμπτικών για την τρίτη ηλικιακή ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 65-69.

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας συμμετοχής στη Δράση

Σύμφωνα με το άρθρο 3, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης, ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει δημόσια πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, καλώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που είναι ή όχι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ και οι οποίες πληρούν τους ελάχιστους όρους που τίθενται στη Πρόσκληση, να συμμετέχουν στη Δράση.

Στην πρόσκληση καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι συμμετοχής, μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ.

Εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας

Όπως επίσης σημειώνεται στο άρθρο 4, για τις δικαιούχους της Δράσης δημιουργείται αυτόματα από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. άυλο παραπεμπτικό διαγνωστικής εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, που έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.

Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

i. Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode)

ii. Στοιχεία εκδότη

iii. Στοιχεία δικαιούχου

iv. Ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος

v. Αιτιολογία

vi. Διάγνωση κατά ICD10 κωδικοποίηση

vii. Στοιχεία εξέτασης

Το παραπεμπτικό φέρει επιπλέον την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)» «Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου του Μαστού» «Ψηφιακή Μαστογραφία» «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Όσες δικαιούχοι έχουν ενεργοποιήσει, τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, λαμβάνουν το παραπεμπτικό ηλεκτρονικά είτε μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο τους ή/και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι υπόλοιπες δικαιούχοι δύνανται να αιτηθούν σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της επιλογής τους, μετά από γνωστοποίηση σε αυτή του ΑΜΚΑ, την εμφάνιση του παραπεμπτικού στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο διαλειτουργεί με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) για το σκοπό ανάκτησης του παραπεμπτικού.

Το παραπεμπτικό εκτελείται σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, που συμμετέχουν στη Δράση, εκτελούν το παραπεμπτικό κατά τα προαναφερόμενα, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τις Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας που δύνανται να εκτελούν τις προληπτικές εξετάσεις από τις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Μετά την εκτέλεση του παραπεμπτικού, ακτινοδιαγνώστης της Μονάδας Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ως πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), διενεργεί διάγνωση και ενημερώνει σχετικά τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των Δικαιούχων, μέσω διαλειτουργικότητας του Α.Η.Φ.Υ. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), ως προς τη διαπίστωση ή μη ευρήματος, σύμφωνα με την κατάταξη της κλίμακας BIRADS.

Ως εύρημα BIRADS νοείται κάθε πιθανώς καλοήθες εύρημα που χρήζει επανεξέτασης. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των δικαιούχων με τα ως άνω διαγνωστικά ευρήματα αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης για την προληπτική διαγνωστική εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας.

Η τιμή αποζημίωσης των δημοσίων και ιδιωτικών Μονάδων Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για την προληπτική διαγνωστική εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.

 

 

Πηγη: http://healthmag.gr/