Έως τις 15 Απριλίου η δημόσια πρόταση για την εξαγορά του ΙΑΣΩ

Δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΙΑΣΩ ΑΕ και με τιμή 1,50 ευρώ ανά μετοχή, υπέβαλε η Oaktree Capital Management. Για την πρόταση ενημερώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΣΩ ΑΕ, το οποίο και συνεδρίασε προκειμένου να αξιολογήσει την υποβληθείσα προσφορά.

Όπως έγινε γνωστό, επιχειρηματικά κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση του Oaktree Capital Management L.P. και εταιρείες συνδεδεμένες με την Oaktree Λουξεμβούργου προτίθενται να υποβάλουν τα ίδια ή συνδεδεμένο με αυτά νομικό πρόσωπο προαιρετική δημόσια πρόταση κατά τις διατάξεις του νόμου 3461/2006 με αντικείμενο την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΙΑΣΩ ΑΕ.

Κατά τη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΙΑΣΩ έκρινε συμφέρουσα για τους μετόχους της την προσφορά και όταν υποβληθεί η δημόσια πρόταση προτίθεται να διατυπώσει θετική γνώμη σχετικά με αυτήν και να συστήσει στους μετόχους να την αποδεχτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΣΩ θα ζητήσει έκθεση περί του δίκαιου και εύλογου του τιμήματος από χρηματοοικονομικό σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/2006.

Υπενθυμίζεται ότι μέτοχοι της εταιρείας ΙΑΣΩ έχουν ήδη υπογράψει προσύμφωνα αποδοχής της δημόσιας πρότασης για μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 35% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η δημόσια πρόταση πρέπει να έχει υποβληθεί, κατά τους όρους της υποβληθείσας προσφοράς το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019 ενώ η υποβολή της τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σχετικών χρηματοδοτικών συμβάσεων.

 

Πηγη:https://www.healthview.gr