Αλλάζει ο τρόπος απονομής των προνοιακών παροχών σε χρήμα. Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), εφαρμόζεται “πιλοτικά” από την 1η Μαρτίου στην Περιφέρεια Αττικής (Ν.4512/2018) και αφορά στους μόνιμα διαμένοντες. Βασικό της χαρακτηριστικό είναι η ηλεκτρονική αξιολόγηση της αναπηρίας και απονομή της προνοιακής παροχής.

Προϋπόθεση, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, είναι η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και απονομής προνοιακών παροχών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΓΑ ή από προσωπική συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Με την υποβολή της αίτησης δημιουργείται, στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΓΑ ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, με τον αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ διασυνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ (ReRDV) προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα, να ορίζεται, πάντοτε με ηλεκτρονικό τρόπο, το
ραντεβού του ΑμεΑ με ιατρό που έχει αναρτήσει τη διαθεσιμότητα των ραντεβού του στο σύστημα και ο οποίος θα συντάξει και θα αποστείλει, επίσης ηλεκτρονικά, τον εισηγητικό φάκελο στα ΚΕΠΑ. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ διασυνδέεται με εκείνο των ΚΕΠΑ, ώστε η γνωμοδότηση των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων) να εμφανίζεται αμέσως στον ηλεκτρονικό φάκελο του ΑμεΑ στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ.

Όπως εκτιμούν τα συναρμόδια υπουργεία, η διαδικασία αυτή αναβαθμίζει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με αναπηρία μπορούσαν να πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε προνοιακά επιδόματα ή και άλλες παροχές και απαλλαγές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. “Καταργείται η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολλαπλών μετακινήσεων, ενώ διασφαλίζεται η απόλυτη διαφάνεια και ισοτιμία και μπαίνουν οι βάσεις για κανονικότητα και αμεσότητα στην καταβολή των παροχών σε χρήμα” επισημαίνουν σχετικά.

Οι γιατροί “κλειδί” για την επιτυχία του εγχειρήματος 

Η νέα αυτή διαδικασία επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί (τόσο της κύριας, όσο και των πιθανών δευτερευουσών-συνυπαρχουσών παθήσεων) θα πρέπει να διατυπώνουν τη διάγνωσή τους για την πάθηση του ΑμεΑ και να συντάσσουν τον εισηγητικό φάκελο που διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα Κέντρα Πιστοποίησης της Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Ειδικότερα, ο θεράπων ιατρός ειδικότητας αντίστοιχης με την κύρια πάθηση του ασθενή, εισερχόμενος στο σύστημα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) και με βάση τον ΑΜΚΑ του ασθενούς, θα έχει πρόσβαση:

  • Στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
  • Στον ηλεκτρονικό κατάλογο παθήσεων του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας και οι οποίες είναι κωδικοποιημένες με βάση το ICD10.
  • Σε 26 ηλεκτρονικούς Εισηγητικούς Φακέλους Παροχών Αναπηρίας, έναν Γενικό και 25 Ειδικούς, οι οποίοι συμπληρώνονται υποχρεωτικά αναλόγως την πάθηση του ασθενούς προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία του από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.

Ο θεράπων ιατρός προβαίνει στην εξέταση του ασθενή και εκδίδει παραπεμπτικό για τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων (απεικονιστικών, εργαστηριακών κ.λπ.). Όταν λάβει τα αποτελέσματα συντάσσει τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο για την κύρια πάθηση του ασθενούς, επιλέγοντας από τον κατάλογο των σχετικών κωδικών ΙCD10 που εμφανίζονται στην οθόνη του εκείνον ή εκείνους που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην περίπτωση που διαπιστώσει κατά την εξέταση ότι, ο ασθενής πάσχει, εκτός της κύριας, και από δευτερεύουσες ή συνυπάρχουσες παθήσεις που άπτονται της αρμοδιότητας άλλης ιατρικής ειδικότητας, τις καταγράφει ανά βαθμό βαρύτητας στο ειδικό πεδίο της 3ης σελίδας του Γενικού Εισηγητικού Φακέλου και παραπέμπει τον ασθενή για εξέταση σε ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Ο ιατρός ειδικότητας της δευτερεύουσας ή συνυπάρχουσας πάθησης του ασθενούς, ακολουθεί την ίδια διαδικασία με την προαναφερθείσα για την κύρια πάθηση (κλινική εξέταση, ιατρικές εξετάσεις) και συμπληρώνει στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο του ασθενούς τον Ειδικό Εισηγητικό Φάκελο για την πάθηση της ειδικότητάς του. Μετά την εισαγωγή, στον ιατρικό ηλεκτρονικό φάκελο, όλων εισηγητικών φακέλων για κύριες και δευτερεύουσες-συνυπάρχουσες παθήσεις, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί ηλεκτρονικά τον Γενικό Εισηγητικό φάκελο και το σύνολο των Ειδικών Εισηγητικών φακέλων. Με την οριστικοποίηση ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του αιτούντος διαβιβάζεται αυτόματα στο ΟΠΣ των ΚΕΠΑ για τον προσδιορισμό ημερομηνίας εξέτασης του ασθενή από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Το σύνολο των εισηγητικών φακέλων και καθώς και όλα τα στοιχεία του αιτούντος που περιλαμβάνονται στην αίτησή του τίθενται ηλεκτρονικά υπόψη των υγειονομικών επιτροπών που θα πιστοποιήσουν τον βαθμό αναπηρίας του.

Ο ορισμός για την ημέρα και ώρα εξέτασης του ατόμου με αναπηρία από την Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ θα γίνεται επίσης ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ των ΚΕΠΑ.

 

Πηγη:https://virus.com.gr/