Αλλαγή στις ποινές των Ιατρών

Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008

 

Αλλαγή στις ποινές των γιατρών προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, σε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεων των ιατρών, επιβάλλονται επιπλέον στους ιατρούς που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τον ΕΟΠΥΥ και τον ΟΠΑΔ με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενήργησαν τον έλεγχο, οι κάτωθι κυρώσεις:

α.Καταλογισμός της ζημίας που προκαλείται από τη συνταγογράφηση προσαυξημένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

β.Πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ αναλόγως με τη συχνότητα και βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των προστίμων, τα ποσά αυτά εισπράττοvται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Το περιεχόμενο της παρούσας εφαρμόζεται και για τους λοιπούς παρόχους και προμηθευτές ειδών και υπηρεσιών υγείας, που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ».

 

 

Πηγη:HealthDaily