Αλλαγή στρατηγικής για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία

Ανατίθεται στην ΗΔΙΚΑ μελέτη για ανάπτυξη εφαρμογής στην e-συνταγογράφηση

Διασύνδεση των νοσοκομείων με το ήδη υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, μέσω ξεχωριστής εφαρμογής, προωθεί τώρα το υπουργείο Υγείας, αναθέτοντας στην ΗΔΙΚΑ σχετική μελέτη που θα κοστίσει συνολικά μέχρι 24.800 ευρώ και θα πληρωθεί από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας του 2019.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης της σχετικής εξαγγελίας για ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία, με έναν τρόπο πρόσφορο, τόσο τεχνικά, όσο και οικονομικά.

Στην απόφαση για την έγκριση της σκοπιμότητας εισαγωγής υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στο νοσοκομειακό περιβάλλον επισημαίνεται ότι η επέκταση της χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και στο Νοσοκομειακό περιβάλλον, για την υποστήριξη των διαδικασιών συνταγογραφίας των θεραπόντων ιατρών σε επίπεδο εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών θα σημάνει και την αναβάθμιση των επιπέδων ιατρικής φροντίδας, υποστήριξης και προστασίας του ασθενούς από την αξιοποίηση του συνόλου των προσφερόμενων από την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση υπηρεσιών (SPC φίλτρα, Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης, Αντενδείξεις, Αλληλεπιδράσεις, Συσχέτιση Διαγνώσεων με Αγωγές, Εκτέλεση Συνταγών, Ιχνηλασιμότητα Φαρμάκου κτλ).

Το Υπουργείο Υγείας αντιλαμβανόμενο αυτήν την ανάγκη αλλά και τα οφέλη από τη χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, έχει ήδη εξαγγείλει αυτή την επέκταση του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στο Νοσοκομειακό περιβάλλον.

Πώς θα γίνει η εισαγωγή στα Νοσοκομεία
Σύμφωνα με την απόφαση, το Υπουργείο Υγείας κρίνει πως ο καταλληλότερος τρόπος απόδοσης της λειτουργικής αυτής δυνατότητας είναι η διασύνδεση των πληροφοριακών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου με τον κεντρικό μηχανισμό του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, μέσω μηχανισμών διαλειτουργικότητας (ePrescription API services). 
Η δυνατότητα ανάπτυξης των κατάλληλων τελικών εφαρμογών για γιατρούς φαρμακοποιούς από τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων των Νοσοκομείων σε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, συνεισφέρει στην επίτευξη του εν λόγω εγχειρήματος με παράλληλα στοιχεία:

 • Τη διατήρηση και χρήση ενός φιλικού και γνώριμου περιβάλλοντος χρήστη από την πλευρά του θεράποντος ιατρού και του Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού
 • Την αφαίρεση της λειτουργικής πολυπλοκότητας από πλευράς πληροφοριακών συστημάτων Νοσοκομείων για την απόδοση του συνόλου των ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (όπως αυτή τη στιγμή ισχύει στο σύστημα e-Prescription της ΗΔΙΚΑ ΑΕ)
 • Την ταχύτητα απόδοσης της δυνατότητας χρήσης των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και των Κανόνων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο (και εντός Νοσοκομειακού περιβάλλοντος)
 • Την αυτοματοποιημένη επέκταση της καταχωρημένης στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του πολίτη (ΑΗΦΥ) πληροφορίας φαρμακευτικών αγωγών των πολιτών από την επαφή τους με το Νοσοκομειακό περιβάλλον
 • Την ενιαία χρήση κατευθυντηρίων οδηγιών και κανόνων συνταγογράφησης
 • Την ενίσχυση της υποστήριξης του έργου του Νοσοκομειακού Ιατρού
 • Την ενίσχυση της υποστήριξης του έργου του Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού
 • Την παρακολούθηση των πολιτικών ανάλωσης και διάθεσης φαρμάκων από τα Φαρμακεία των Νοσοκομείων
 • Την ουσιαστική ιχνηλασιμότητα των φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Την παρακολούθηση της χρήσης των αντιβιοτικών και την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας
 • Τον εξορθολογισμό της δαπάνης φαρμάκου εντός Νοσοκομειακού περιβάλλοντος
 • Την δυνατότητα δημοσιονομικού πλαισίου εισαγωγής νέων θεραπειών και πρωτοτύπων αγωγών
 • Την ενίσχυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στο Νοσοκομειακό περιβάλλον
 • Τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών όπως αυτές ορίζονται πλέον με την εισαγωγή του GDPR
 • Την αμεσότερη ολοκλήρωση της απαίτησης εισαγωγής ενιαίου μηχανισμού Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί
Οι εναλλακτικές οδοί της χρήσης των τελικών διαδικτυακών εφαρμογών χρήστη του συστήματος Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ είτε της ανάπτυξης του συνόλου του μηχανισμού της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από τα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων κρίνονται ασύμφοροι, η κάθε μια για διάφορους λόγους.

Περίπτωση 1η
Σε ότι αφορά την πιθανή μέθοδο της χρήσης του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που ήδη υπάρχει, ως έχει, από γιατρούς και φαρμακοποιούς των Νοσοκομείων, αυτή εμφανίζει τα ακόλουθα προβλήματα:
1) Επιβάρυνση των απαιτούμενων από την πλευρά του κεντρικού μηχανισμού της ΗΔΙΚΑ επεξεργαστικών πόρων και επιβάρυνση της απόδοσης του
2) Επιβάρυνση των διαδικτυακών πόρων του Νοσοκομείου (παράλληλη χρήση εξωτερικών εφαρμογών διαδικτυακού τύπου)
3) Ανάγκη αυτόνομης και επαναλαμβανόμενης εγκατάστασης ενημερώσεων των τελικών σταθμών χρηστών (ιατρών)
4) Αδυναμία ενημέρωσης των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου για την ολοκλήρωση άλλων παράλληλων διεργασιών οικονομικής φύσης και επιπέδου φροντίδας των ασθενών (ιδίως των εσωτερικών) και υποβολών (ΕΟΠΥΥ)
5) Αδυναμία ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης Φαρμακείου
6) Ελλιπής ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού φακέλου του ασθενούς
7) Αυξημένη αντίσταση χρήσης της εφαρμογής από τους ιατρούς.

Περίπτωση 2η
Το ενδεχόμενο υλοποίησης Αυτόνομων Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από τα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων, εμφανίζει τα ακόλουθα προβλήματα:
1) Μεγάλο κόστος ανάπτυξης και υποστήριξης από πλευράς των πληροφοριακών συστημάτων
2) Μεγάλος χρόνος εξάπλωσης της υπηρεσίας
3) Απουσία διαλειτουργικότητας με κεντρικές εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (ΑΗΦΥ, ΗΣ, ΘΠΣ)
4) Ανάγκη συνεχούς υποστήριξης των διαδικασιών εμπλουτισμού των τοπικών πληροφοριακών εφαρμογών σε σχέση με κάθε αναβάθμιση του ενιαίου τρόπου λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
5) Απουσία κεντρικού ελέγχου των διαδικασιών υιοθέτησης των κανόνων και των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.
Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται απαραίτητη μια ολοκληρωμένη ανάλυση τόσο του υφιστάμενου καθεστώτος λειτουργίας των υπηρεσιών συνταγογραφίας στο Νοσοκομειακό περιβάλλον όσο και της δυνατότητας ενσωμάτωσης των υπηρεσιών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με τη χρήση των μηχανισμών διεπαφών της (eP APIs), η οποία θα μπορέσει να αναδείξει την εφικτότητα του εγχειρήματος με όσο το δυνατόν πιο άμεσο, ενιαίο και ουσιαστικά λειτουργικό τρόπο, στη λογική της ενίσχυσης του έργου του προσωπικού (ιατροί, φαρμακοποιοί), της αποδοθείσας φροντίδας και της ενίσχυσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στο σύνολο του ΕΣΥ.

Βασικές παράμετροι της μελέτης
Η ανάλυση που θα γίνεται με την μελέτη της ΗΔΙΚΑ, θα πρέπει να αφορά τους ακόλουθους άξονες:
1) Περιγραφή του έργου (τι καλούμαστε να κάνουμε και τι επιχειρούμε να κάνουμε)
2) Οι υπάρχουσες διαδικασίες συνταγογράφησης εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος (ΤΕΙ/ΑΙ, ΤΕΠ, Κλινικές), η ύπαρξη ενιαίου προτύπου διαδικασίας συνταγογράφησης (σε όλα τα επίπεδα από την κλινική ή το ιατρείο στο φαρμακείο και τούμπλαλιν)
3) Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των πληροφοριακών εφαρμογών των Νοσοκομείων και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Νομοθετικό Πλαίσιο, Διοικητικές και Ιατρικές Διαδικασίες σε σχέση με τη Συνταγογράφηση, Ρόλοι Εμπλεκομένων κτλ)
4) Απαιτήσεις φορέων και του υπουργείου σε σχέση με άλλες υπηρεσίες
5) Χρήστες και ρόλοι
6) Διασύνδεση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με Νοσοκομεία (Προϋποθέσεις, ανάγκη αναπροσαρμογών-επανασχεδίασης, τεχνικές οροϋποθέσεις και προϋποθέσεις υποδομών)
7) Μελέτη διαλειτουργικότητας (Τεχνικό, σημασιολογικό, οργανωτικό, νομοθετικό)
8) Ασφάλεια, συντήρηση
9) Μεθοδολογία υλοποίησης (Τεχνοοικονομική ανάλυση)
10) Συμπεράσματα.

Όπως προβλέπεται από την απόφαση, η ανάθεση της ανάλυσης θα γίνει στην ΗΔΙΚΑ. Η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 24.800 ευρώ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας οικονομικού έτους 2019 . Η πληρωμή θα καταβληθεί εφάπαξ μετά την οριστική παραλαβή της ανάλυσης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής , εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Με επόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ. Υ. θα συγκροτηθούν :
Α. Ειδική τριμελής επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης της διαγωνιστικής διαδικασίας και
Β. Ειδική τριμελής επιτροπή παραλαβής της σχετικής ανάλυσης.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης καλείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για :
Α. την ανάληψη της ανωτέρω πίστωσης και
Β. τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Πηγη :http://healthmag.gr/