Αναδρομικές αυξομειώσεις στα όρια δαπάνης για εξετάσεις και υλικά στον ΕΟΠΥΥ – Ολόκληρη η απόφαση

Το ποσό μιας μηνιαίας δόσης δεν δύναται να είναι μικρότερο των 100 ευρώ και δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% της μέσης μηνιαίας υποβολής του παρόχου.

Στον καθορισμό νέων ορίων δαπάνης για ιατρικές υπηρεσίες για το δεύτερο εξάμηνο του 2018, προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας, που παρατίθεται πιο κάτω.

Το “πλαφόν” της κατηγορίας “Θ – Ιατρικές υπηρεσίες” μειώνεται από 52,5 εκατομμύρια σε 39 εκατομμύρια ευρώ.

Το εξαμηνιαίο όριο δαπάνης για κάθε εξάμηνο αυξάνεται στις υποκατηγορίες:

  • “Ε1 ΥΔΕΠ – Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών”, από 97 εκατομμύρια ευρώ σε 102,12 εκατομμύρια.
  • “Ε5 – ΥΔΕΠ – Υπερηχογραφήματα”, από 22 εκατομμύρια ευρώ σε 22,63 εκατομμύρια.
  • “Ι4 – ΥΑ – Περιτοναϊκή κάθαρση”, από 11 εκατομμύρια ευρώ σε 12 εκατομμύρια.

Στην απόφαση αναφέρεται, επίσης, πως σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων δαπάνης για το έτος 2018, το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, από τους κατασκευαστές ή τους εισαγωγείς.

Για τις κατηγορίες υπηρεσιών υγείας συμπληρώματα ειδικής διατροφής, υγειονομικό υλικό και πρόσθετη περίθαλψη, πλην της υποκατηγορίας των οπτικών, η υπέρβαση αναζητείται από τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο μητρώο ΕΚΑΠΤΥ – ΕΟΠΥΥ.

Συμψηφισμός

Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το ποσό της αυτόματης επιστροφής (clawback) με ισόποση οφειλή του προς τους παρόχους. Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους παρόχους και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς που δημιουργήθηκαν εντός προηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού έτους.

Το ποσό μιας μηνιαίας δόσης δεν δύναται να είναι μικρότερο των 100 ευρώ και δεν δύναται να ξεπερνά το 10% της μέσης μηνιαίας υποβολής του παρόχου, όπως αυτή προκύπτει για το έτος 2018.

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο πάροχος δεν είναι συμβεβλημένος κατά τον χρόνο καταβολής μίας δόσης, τότε αποστέλλεται από τον Οργανισμό ενημερωτικό σημείωμα με το υπολειπόμενο ποσό προς εξόφληση.

Ως ημερομηνία καταβολής ή συμψηφισμού της 1ης δόσης της διαδικασίας ορίζεται η 31η Ιανουαρίου του 2019.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες