Ανακοίνωση σχετικά με τον περιορισμό της εξυπηρέτησης του κοινού λόγω προετοιμασίας της ΑΠΔΠΧ ενόψει εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Περιορισμός εξυπηρέτησης κοινού λόγω προετοιμασίας της ΑΠΔΠΧ ενόψει εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
O Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 δημιουργεί για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αυξημένες αρμοδιότητες και κατ’ επέκταση νέες υποχρεώσεις. Για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές, η Αρχή οφείλει μεταξύ άλλων, να δραστηριοποιηθεί και προς τις εξής δύο κατευθύνσεις: α) Να αναδιοργανωθεί η ίδια, ώστε να ανταποκριθεί στις πολύ αυξημένες απαιτήσεις του Κανονισμού. β) Να μεριμνήσει για την έγκυρη ενημέρωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού τομέα για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν, κατά κανόνα, ευθέως από τις διατάξεις του Κανονισμού, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή.
Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου ιδίως να καταστεί εφικτή η έγκαιρη προετοιμασία της Αρχής ενόψει εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού στις 25 Μαΐου 2018 και δεδομένης της σημαντικής υποστελέχωσης αυτής, διακόπτεται η παροχή πληροφοριών τόσο τηλεφωνικά όσο και με προσέλευση στα γραφεία της Αρχής.
Θα εξυπηρετούνται τηλεφωνικά μεταξύ 11:00-13:00 μόνο οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι υποθέσεις είναι ήδη σε εκκρεμότητα και έχουν αποδεδειγμένα επείγοντα χαρακτήρα.
Το γραφείο Πρωτοκόλλου θα λειτουργεί μεταξύ 9:00-13:00 μόνο για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων.
Για πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα προστασίας δεδομένων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Αρχήςwww.dpa.gr, η οποία θα αναμορφωθεί σταδιακά κατάλληλα ώστε η εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων να αναβαθμιστεί και να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματική.
Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν να θέσουν ερώτημα στην Αρχή σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους και τη νομολογία της για επιμέρους ζητήματα, παρακαλούνται να υποβάλουν γραπτώς το αίτημά τους (με e-mail, φαξ ή ταχυδρομείο), αφού πρώτα συμβουλευτούν την ιστοσελίδα της. Η Αρχή θα απαντά μόνον εφόσον οι πληροφορίες που ζητούνται δεν είναι ήδη διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της.
Επισημαίνεται δε ότι από τις 25 Μαΐου 2018 η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα να απαντά σε υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία.