Ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις επικουρικών στην υγεία – Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

Κοινή υπουργική απόφαση επιτρέπει προσλήψεις ακόμη κι αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις

“Πράσινο φως” για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στην υγεία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων δίνει κοινή υπουργική απόφαση, προκειμένου οι φορείς υγείας να καλύψουν επιτακτικές τους ανάγκες.

Για το λόγο αυτό, καταρτίζονται κατάλογοι με ενδιαφερόμενους στις κατά τόπους υγειονομικές περιφέρειες και απευθύνονται σχετικά αιτήματα στο υπουργείο Υγείας το οποίο διατηρεί και την αρμοδιότητα της έγκρισης των προσλήψεων.

Στην απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο υπουργός Υγείας και ο αναπληρωτής Ανδρέας Ξανθός και Παύλος Πολάκης, αντίστοιχα, και η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, προβλέπονται τα εξής:

Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού 
Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας), οι Δ.Υ.ΠΕ, το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», η Α.Ε.Μ.Υ για το Νοσοκομείο της Θήρας και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.ΠΕ, ως εξής:
α. Τα Νοσοκομεία από τους καταλόγους της Δ.Υ.ΠΕ. στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται.
β. Οι Δ.Υ.ΠΕ. (για την κεντρική υπηρεσία και τις αποκεντρωμένες μονάδες τους) από τους καταλόγους της έδρας τους.
γ. Το Ε.Κ.Α.Β από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τα παραρτήματά του από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε παράρτημα.
δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ για την κεντρική του υπηρεσία και για τις περιφερειακές του υπηρεσίες από την Δ.Υ.ΠΕ εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί κάθε μια από αυτές.
ε. Ο Ε.Ο.Φ και το Ε.Κ.Ε.Α από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ
στ. Η Α.Ε.Μ.Υ για το Νοσοκομείο της Θήρας από τους καταλόγους της 2ης Δ.Υ.ΠΕ.
ζ. Το Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» από τους καταλόγους της 3ης Δ.Υ.ΠΕ.
η. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τους καταλόγους της 1ης Δ.Υ.ΠΕ.

Έγκριση από τον υπουργό Υγείας
Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας. Τα αιτήματα των παραπάνω φορέων για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας από την 1η Δεκεμβρίου του έτους ανάρτησης των ηλεκτρονικών καταλόγων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.
Για φέτος, τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν αμέσως μετά τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης.
Τα αιτήματα των Φ.Π.Υ.Υ αρμοδιότητας των Δ.Υ.ΠΕ. υποβάλλονται μέσω των τοπικών Δ.Υ.ΠΕ στην Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.
Για τους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ. και για τα νοσοκομεία αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. τους.
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ότι το κόστος των προσλήψεων έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους και στην περίπτωση των Νοσοκομείων απαιτείται επιπροσθέτως εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ.
Για προσλήψεις στο ΕΚΑΒ, τον ΕΟΠΥΥ, τον ΕΟΦ, το ΕΚΕΑ, την ΑΕΜΥ (Νοσοκομείο Θήρας) και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, οι φορείς αυτοί, υποβάλλουν απευθείας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας τα αιτήματά τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση δέσμευσης των αντίστοιχων οικονομικών πιστώσεων από τον Φορέα. Στην ίδια βεβαίωση θα αναφέρεται ότι το κόστος των προσλήψεων έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου έτους.
Τα αιτήματα των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από την εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Διάρκεια απασχόλησης
Στα αιτήματα όλων των ανωτέρω φορέων θα αναφέρεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δυο έτη.

Κατάρτιση και τήρηση ηλεκτρονικών καταλόγων
Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας, καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους και παραμένουν σε αυτήν επικαιροποιούμενοι, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής και για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των φορέων, οι ανωτέρω ηλεκτρονικοί κατάλογοι θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν εντός μηνός από τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου φέτος.

Στη συνέχεια θα τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία και θα καταρτιστούν νέοι κατάλογοι οι οποίοι θα αναρτηθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου φέτος και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του 2019.

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τις θέσεις κατά σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμεί να τοποθετηθεί και τη συνολική του βαθμολογία όπως αυτή έχει προκύψει από τη μοριοδότηση των προσόντων του.

Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις πρόσληψης αναλύονται στην υπουργική απόφαση, η οποία επισυνάπτεται εδώ.

Πηγη:http://healthmag.gr