Ανοιχτή η εφαρμογή για το Πόθεν Έσχες διευθυντών και συντονιστών διευθυντών ΕΣΥ

Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα παραμείνει ανοιχτή η εφαρμογή για την κατάθεση του φετινού και περσινού Πόθεν Έσχες που μεταξύ άλλων επαγγελματιών, αφορά και τους διευθυντές και συντονιστές διευθυντές δημόσιων δομών υγείας.
Αν ο υπόχρεος δεν υποβάλει τη δήλωση μέσα σε 60 μέρες από την παρέλευση της προθεσμίας, μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση που φτάνει και τα 10 χρόνια και με πρόστιμο που φτάνει τις 100.000 ευρώ ενώ αντίστοιχες κυρώσεις προβλέπονται και για όσους δηλώσουν ανακριβή στοιχεία.
Υπόχρεοι σε ό,τι αφορά την Υγεία είναι:
Οι διευθυντές και συντονιστές διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στρατιωτικά νοσοκομεία, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και εργαστήρια, καθώς και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Οι πρωτοδιοριζόμενοι πρέπει να υποβάλουν «πόθεν έσχες» μέσα σε 90 μέρες από το διορισμό τους.
Και οι περιουσίες των συζύγων
Δηλώνονται και τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων, όπως και των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. Στην ετήσια δήλωση, οι υπόχρεοι δηλώνουν μόνον τις περιουσιακές μεταβολές που υπήρξαν κατά το δηλούμενο χρονικό διάστημα.
Για όσους αμελήσουν τη δήλωση, εκπρόθεσμη υποβολή επιτρέπεται μόνον μετά την πληρωμή παραβόλου από 100 έως και 800 ευρώ, ανάλογα με τις ημέρες καθυστέρησης.
Σημειώνεται ότι υπόχρεοι που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον δεν απαιτείται μεταβολή του περιεχομένου τους κατά τις τροποποιήσεις. Αρχικές δηλώσεις με απόκτηση ιδιότητας υποχρέου τα έτη 2016, 2017 και 2018 που υποβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του νέου νόμου αρκεί να περιέχουν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής τους περιουσιακά στοιχεία και δεν απαιτείται μεταβολή τους για μόνο το λόγο αυτό.
Η δήλωση «πόθεν έσχες» θα υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.
Οι υπόχρεοι δεν θα στέλνουν έντυπες τις δηλώσεις στην αρμόδια Γ΄ Μονάδα της Αρχής, καθώς αυτή δε θα έχει τη δυνατότητα να τις καταχωρίζει, αφού η πρόσβαση στο νέο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Για το λόγο αυτό απαιτείται οι υπόχρεοι υποβολής να είναι ενεργοί χρήστες των υπηρεσιών του Taxisnet.
Πηγη:medispin.blogspot.com