Αύξηση στις απ΄ ευθείας προμήθειες των νοσοκομείων – Εξαίρεση από κεντρικούς διαγωνισμούς

Τροπολογία επιτρέπει προμήθειες εκτός ΕΚΑΠΥ ύψους άνω των 40.000 ευρώ – Παράταση στο προσωρινό Δ.Σ. της ΕΚΑΠΥ μέχρι το διορισμό νέου συμβουλίου

Εξαίρεση από την προκήρυξη των διαγωνισμών για τις προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικών Προμηθειών (ΕΣΚΠ) για όλους τους φορείς του δημόσιου συστήματος υγείας, εισάγεται με τροπολογία που ψηφίστηκε μαζί με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Η τροπολογία προβλέπει ότι μέχρι την υπογραφή συμβάσεων, συνεχίζει να εφαρμόζεται η εξαίρεση από την κεντρική προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα επιχειρηματικά σχέδια των φορέων του δημοσίου συστήματος υγείας (νοσοκομεία, φορείς ΠΦΥ, ΕΚΑΒ κλπ), προσαυξημένη και πέραν του ποσού των 40.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με απόφαση του υπουργού Υγείας, καθώς κρίθηκε ότι το ποσό αυτό είναι εξαιρετικά χαμηλό. Οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Με την ίδια τροπολογία, παρατείνονται με την υπογραφή των συμβάσεων οι εν εξελίξει διαγωνισμοί των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΦΥΥ) των ετών 2011-2013, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς υλοποίησης έχουν προχωρήσει τουλάχιστον στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των διαγωνισμών αυτών, με στόχο την ολοκλήρωσή τους, ενώ για τους διαγωνισμούς των ΠΠΦΥΥ των ετών 2014-2015 εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται στην απόφαση του υπουργού Υγείας  4525/15.11.2017 (Β’ 4208). (Η απόφαση για τους διαγωνισμούς του 2014-2015 προβλέπει παράταση ως τις 30 Ιουνίου 2019 ως προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν, με την προϋπόθεση οι φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (Α’ 134) να προβλέπουν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους, κατά το οποίο θα συνάπτεται κάθε σύμβαση.

Παρατείνεται  ακόμη, η θητεία του προσωρινού Δ.Σ. της ΕΚΑΠΥ που έληγε στις 31.12.2018, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων και τον διορισμό του νέου Δ.Σ. μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος (64ΕΣ). Μέχρι την ολοκλήρωση ων κεντρικών διαγωνισμών προσλήψεων στον τομέα υγείας, και με καταληκτική ημερομηνία ως τις 31 Μαΐου 2019, καλύπτεται η δυνατότητα της ΕΚΑΠΥ να αποσπά προσωπικό κατά παρέκκλιση των διατάξεων, με απόφαση του υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, καθώς δεν διαθέτει ακόμα οργανισμό. Οι αποσπάσεις μπορούν να ισχύουν για διάστημα μέχρι δύο ετών.

Επίσης, καθορίζεται η σύσταση υπηρεσιακού συμβουλίου στην ΕΚΑΠΥ και μέχρι τη συγκρότησή του, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της θα εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο του υπουργείου Υγείας.

Παράλληλα, τα μέλη των επιτροπών που συγκροτούνται στην ΕΚΑΠΥ, δεν θα ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, παρά μόνο έναντι του ελληνικού δημοσίου και της ΕΚΑΠΥ για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρειά αμέλεια.

Επίσης, ορίζεται ότι κάθε είδους δαπάνες της ΕΚΑΠΥ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας μέχρι την ανάληψη του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φορέα. Η τροποποίηση αφορά το χρονικό όριο κάλυψης των δαπανών του φορέα από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας, το οποίο τοποθετείται στην ανάληψη των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από τον φορέα και όχι με την έγκρισή του.

Εντάσσεται στην εποπτεία του υπουργείου Υγείας και συγκεκριμένα στον έλεγχο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και ειδικότερα στο Τμήμα εποπτευομένων φορέων, η ΕΚΑΠΥ, ενώ από την αρμοδιότητα της τελευταίας εξαιρείται το ΙΦΕΤ σε ότι αφορά την κάλυψη των αναγκών σε προϊόντα και υπηρεσίες , καθώς πρόκειται για έναν φορέα ο οποίος δεν προμηθεύεται ιατροτεχνολογικά είδη ούτε φάρμακα.

Η τροπολογία επισυνάπτεται εδώ.

Πηγη:http://healthmag.gr/