Γενετικά και βιομετρικά δεδομένα: Αποσαφηνίσεις στο περιθώριο του συνεδρίου “Pharma Transformation-Compliance in a Digital Era” του iatronet.gr

Στην αποσαφήνιση των όρων γενετικών και βιομετρικών δεδομένων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) προχώρησε στα πλαίσια του “Pharma Transformation-Compliance in a Digital Era”, κα Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

H καθηγήτρια ανέλυσε παράλληλα και τις εξαιρέσεις που καθιστούν την επεξεργασία τους θεμιτή. Σύμφωνα με την ίδια, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία και τα γενετικά δεδομένα είναι πολύ σημαντικά, καθώς αφορούν το πολύ στενό πυρήνα της ιδιωτικότητας του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα είναι ευχερής, συνηθισμένη και φθηνότερη η δυνατότητα συλλογής και χρήσης δεδομένων υγείας αλλά και γενετικών δεδομένων. Και μόνο το γεγονός ότι όλα αυτά είναι πιο απλά και φθηνά, επιτρέπουν την ευρεία διαδοσή τους.

Η διαθεσιμότητα μιας τέτοιας δυνατότητας και αντίστοιχα συλλογής πληροφορίας αλλάζουν τις ευχέρειες αλλά και την αντίληψη της κοινωνίας για το τι θα έπρεπε να είναι επιτρεπτό. Την ίδια στιγμή, ακριβώς λόγω αυτών των αντιλήψεων, αλλάζει και αυξάνει η διακινδύνευση των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων των ατόμων.

Όπως η ίδια υπογράμμισε, ως γενετικά δεδομένα νοούνται όλα τα δεδομένα οποιουδήποτε τύπου που αφορούν τα κληρονομικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου ή το πρότυπο κληρονομικότητας αυτών των χαρακτηριστικών σε μία ομάδα ατόμων που σχετίζονται μεταξύ τους. Επιπρόσθετα κατά την ίδια, γενετικά δεδομένα νοούνται όλα τα δεδομένα για τους φορείς γενετικής πληροφορίας σε μία ατομική ή γενετική γραμμή που σχετίζονται με οποιαδήποτε όψη της υγείας ή της ασθένειας είτε πρόκειται για προσδιορίσιμα/αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά είτε όχι.

Τα γενετικά δεδομένα, όπως περιέγραψε η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αγαίου αποτελούν μια ειδική κατηγορία ως δεδομένα υγείας – δεδομένα υγείας και γενετικά δεδομένα συνιστούν τεμνόμενους κύκλους – και μπορεί να δηλώνουν και καταγωγή/ φυλετική καταγωγή (επίσης ευαίσθητο δεδομένο), γενετική προδιάθεση/ βιοπορτραίτο με κίνδυνο διακρίσεων ( Εβραίες Ashkenazi και κίνδυνος καρκίνου) .

Άρα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν ιδίως από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Μολονότι ο κανόνας είναι η απαγόρευση επεξεργασίας γενετικών και βιομετρικών δεδομένων (άρθρο 9) υπάρχουν εξαιρέσεις για σκοπούς που σχετίζονται με το πρόσωπο, όπως η ιατρική διάγνωση, η εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζόμενου, η προληπτική ή επαγγελματική ιατρική και η παροχή υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης, η θεραπεία. Ανάλογες εξαιρέσεις υπάρχουν και για σκοπούς που σχετίζονται με το κοινωνικό σύνολο/δημόσιο συμφέρον ή άλλες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα η επιστημονκή έρευνα (ελευθερία έρευνας/δημόσιο συμφέρον), η σύμβαση με επαγγελματία του τομέα της υγείας ή συνυπάρχει συγκατάθεση (ρητή).

Οσον αφορά στα βιομετρικά δεδομένα είναι αυτά που προκύπτουν από τη φυσιολογία και τη συμπεριφορά. Αυτά χρησιμοποιούνται επιτυχώς και αποτελεσματικά στην επιστημονική έρευνα και αποτελούν βασικό στοιχείο της εγκληματολογίας και πολύτιμο στοιχείο των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης.

Ο νομοθέτης, σύμφωνα με την κα Λ. Μήτρου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα δεδομένα υγείας – γενετικά δεδομένα, αφήνει τη δυνατότητα στα κράτη – μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν περαιτέρω όρου, μεταξύ άλλων και περιορισμούς όσον αφορά την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν την υγεία (αρ. 9 παρ. 4).

Την ίδια στιγμή, υπάρχει απαγόρευση στην επεξεργασία γενετικών δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης ή στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης, ενώ επιτρέπει την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης εφόσον απαιτείται για λόγους ασφάλειας και υπό το πρίσμα της αρχής της ελαχιστοποίησης, ενώ γίνεται και εκτίμηση επιπτώσεων/αντικτύπου της επεξεργασίας.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr