Γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι στη ρύθμιση των 120 δόσεων

Την ευκαιρία να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την Εφορία ή το Ασφαλιστικό Ταμείο τους σε έως 120 δόσεις θα έχουν μετά τις γιορτές του Πάσχα οι δικηγόροι, οι γιατροί και οι μηχανικοί.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει για τις συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών μετά τις 16 Απριλίου στη διεύθυνση www. keyd.gov.gr λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016.
Οι συγκεκριμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 και ανέρχονται έως 50.000 ευρώ ανά πιστωτή (Εφορία ή Ταμείο) εφόσον:
Έχουν κάνει έναρξη εργασιών.
Έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
Έχουν σε μία από τις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
– θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, ή
– θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Δεν είναι διαχειριστές Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
Δεν έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο για φοροδιαφυγή (εκτός αν αφορά μη απόδοση ΦΠΑ, ΦΚΕ, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη σε βαθμό κακουργήματος.
Οι συνολικές οφειλές τους προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.
Κρίσιμο είναι για τον ελεύθερο επαγγελματία – οφειλέτη να αποδείξει ότι έχει μεν εισοδήματα που να μπορεί να πληρώνει (αντιθέτως αποκλείεται αυτομάτως εάν τα χρέη του ξεπερνάνε το 8πλάσιο των ετήσιων καθαρών εσόδων του) αλλά όχι και τόσα πολλά γιατί αντί να ενταχθεί στην ρύθμιση, η εφορία θα τον πιέσει να ρευστοποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να πληρώνει (σ.σ. αποκλείονται αυτομάτως όσοι θεωρηθούν πως έχουν περιουσία 25πλάσια από τα χρέη τους).
Ακόμα και αν καταφέρει πάντως να ενταχθεί κάποιος στην ρύθμιση, το δημόσιο μπορεί να κάνει συμψηφισμούς και να εγγράφει υποθήκες, για τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής. Αν όμως αφήσει απλήρωτες 3 δόσεις συνολικά ή δηλώσει ανακριβή στοιχεία ή παραλείψει κάποια τρέχουσες υποχρεώσεις του (υποβολή δηλώσεων, πληρωμή φόρων κλπ) τότε χάνει τα οφέλη της ρύθμισης, αναβιώνουν τα χρέη, ενώ επανέρχονται διώξεις και κατασχέσεις.
Για να μπορέσει ο ελεύθερος επαγγελματίας να ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής χρήσης την προηγούμενη τριετία, δηλαδή από το 2015 έως το 2017.
Η προϋπόθεση αυτή θέτει εκτός ρύθμισης μεγάλο αριθμό ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης βλέπουν τα εισοδήματά τους να έχουν συρρικνωθεί, με αποτέλεσμα για αυτούς να μην υφίσταται άλλη διέξοδος ρύθμισης πέραν του νόμου Κατσέλη.
Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία ακόμη και εάν ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, στον οποίο αν και ρητώς αναφέρεται ότι εντάσσονται οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, πρόσφατη νομολογία θεωρεί τη διάταξη αυτή ανίσχυρη επειδή κρίνεται ως αντισυνταγματική . Ως εκ τούτου ένας επαγγελματίας που έκλεισε την επιχείρηση του και έχει χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσει να ρυθμίσει το χρέος του και να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία.
Για τον υπολογισμό του τελικού ποσού της προς ρύθμιση οφειλής και για το πλήθος των δόσεων ισχύουν τα εξής:
Οφειλές έως 3.000 ευρώ
Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.
Ελάχιστο ποσό μηνιαίας τοκοχρεολυτικά υπολογισμένης δόσης 50 ευρώ.
Μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Οφειλές από 3.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ.
Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Ελάχιστο ποσό μηνιαίας τοκοχρεολυτικά υπολογισμένης δόσης 50 ευρώ.
Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
Οφειλές από 20.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
Κριτήριο βιωσιμότητας: ο λόγος του χρέους προς το εισόδημα, απομειωμένου κατά το ποσό τού υπό διαγραφή μέρους του, πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.
Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Διαγραφή του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από αυτοτελή πρόστιμα που δεν συμβεβαιώνονται με την κύρια οφειλή και έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
Ελάχιστο ποσό μηνιαίας τοκοχρεολυτικά υπολογισμένης δόσης 50 ευρώ.
Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr