Δείτε ποιοι φαρμακοποιοί και γιατροί προσλαμβάνονται στον ΕΟΠΥΥ! Όλοι οι πίνακες και τα ονόματα

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 81 φαρμακοποιών και 134 γιατρών σε 19 νομούς!

Σε σύναψη συμβάσεων με 134 γιατρούς και 81 φαρμακοποιούς προχωράει ο ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να στελεχώσει Περιφερειακές Διευθύνσεις αλλά και φαρμακεία του Οργανισμού που εδρεύουν στους νομούς:

Αττικής, Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Κοζάνης, Λέσβου, Χίου, Χανίων, Λασιθίου, Τρικάλων, Ηλείας, Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Κυκλάδων, Έβρου, Αχαΐας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ ποιοι προσλαμβάνονται.

Όπως διευκρινίζεται από τον Οργανισμό όσοι έκαναν αιτήσεις αλλά δεν βλέπουν το όνομά τους στην ανακοίνωση σημαίνει ότι έχουν απορριφθεί. Μάλιστα ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ότι οι απορριφθέντες μπορούν να ενημερωθούν για το λόγο απόρριψής τους από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης Ανάπτυξης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΟΠΥΥ (Τηλ. 210-6871767, -768, -764).

Σημειώνεται επίσης ότι η θέση όσων δεν την αποδεχτούν ή αποχωρήσουν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, θα καταληφθεί από τον αμέσως επόμενο στην κατάταξη ή από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΠΥΥ, τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, θα εκτελεσθεί υποχρεωτικά από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ θα απολυθούν οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 

 

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δικαίωμα Ένστασης

Επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης κατά των πινάκων κατάταξης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ (είτε ηλεκτρονικού είτε από τη Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Πηγη:http://www.healthreport.gr