Δείτε όλες τις παραβάσεις που θα ελέγχει ο ΕΟΠΥΥ μετά τον νέο κανονισμό παροχών!

Παραβάσεις που μπορεί να …κάψουν τους ιδιώτες παρόχους που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, ξεκινά να διερευνά ο Οργανισμός μετά τον νέο Κανονισμό Παροχών (ΕΚΠΥ).

Ελέγχους μέσω ειδικών μηχανισμών ξεκινά ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εντοπίζει τυχόν υπερτιμολογήσεις ή υπερχρεώσεις από τους ιδιώτες παρόχους όπως είναι οι γιατροί, οι κλινικές, τα διαγνωστικά κ.λ.π. Πρόκειται άλλωστε για μία από τις βασικές αλλαγές που προβλέπονται στον νέο Κανονισμό Παροχών του Οργανισμού και στόχος βέβαια είναι να περιορισθούν οι δαπάνες.

Και το ζήτημα είναι πως με τους νέους κανόνες είναι πιθανό εάν κάποιος εντοπισθεί να υπερχρεώνει ή να συνταγογραφεί πέρα από τις οδηγίες, μπορεί αυτομάτως να διακόπτεται η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Όπως διευκρινίζεται :

ι) ως «παράβαση όρων σύμβασης», νοείται κάθε ενέργεια παρόχου υγείας με την οποία παραβιάζεται όρος της συναφθείσας με το φορέα σύμβασης.

ια) Ως »υπερσυνταγογράφηση» νοείται η συνταγογράφηση κατά σύστημα, μεγαλύτερης ποσότητας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, ή μεγαλύτερης διάρκειας θεραπειών, από αυτές που απαιτούνται για την κάλυψη του ασθενή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανόνες της θεραπευτικής.

ιβ) Ως »καταχρηστική ζήτηση εξετάσεων ή/και θεραπευτικών πράξεων»,νοείται η αναγραφή περισσότερων εξετάσεων ή/και θεραπευτικών πράξεων από αυτές που είναι αναγκαίες σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις, για την διερεύνηση ή παρακολούθηση μιάς νοσηρής κατάστασης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πιθανή διάγνωση νόσου (ICD10) που θέτει ο θεράπων ιατρός στην γνωμάτευσή του και στο παραπεμπτικό και ορίζεται από τα διαγνωστικά ή θεραπευτικά πρωτόκολλα.

ιγ) Ως ‘‘προκλητή ζήτηση» για την χορήγηση φαρμάκων, για Σκευάσματα Ειδικής θεραπευτικής Διατροφής, για την παραπομπή για διαγνωστικές εξετάσεις και διαγνωστικές θεραπευτικές ιατρικές πράξεις και άλλα ιατροτεχνολογικά θεραπευτικά μέσα πρόσθετης περίθαλψης, νοείται η ζήτηση που δεν αντιστοιχεί σε υπαρκτές ανάγκες υγείας του ασθενή.

ιδ) Ως »κατευθυνόμενη συνταγογράφηση» νοείται η συνταγογράφηση φαρμάκων κατά σύστημα, που δεν ακολουθεί τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας και όσα προβλέπονται από το ΠΔ 121/2008 και Ν. 4472/2017 ή η συνταγογράφηση Σκευασμάτων Ειδικής Θεραπευτικής Διατροφής, ή ιατροτεχνολογικών και θεραπευτικών μέσων ή παρακλινικών εξετάσεων ή διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών πράξεων, χωρίς ιατρική ένδειξη ή χωρίς να έχει προηγηθεί ιατρική εξέταση του ασθενή.

ιε) Ως »κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών ή παραπεμπτικών ή διαγνωστικών εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων ή φυσικοθεραπειών’‘ νοείται η με κάθε τρόπο υπόδειξη σε δικαιούχους από τον πάροχο υγείας, για εκτέλεση συνταγών ή ιατρικών παραπεμπτικών, σε συγκεκριμένα φαρμακεία ή συμβεβλημένους παρόχους πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και η -χωρίς επαρκή τρόπο εξήγησης όπως η μοναδικότητα στην περιοχή- κατεύθυνση από τον ιατρό, ποσοστού άνω του 50% των συνταγών φαρμάκων ή παραπεμπτικών εξετάσεων ή παραπεμπτικών ή παραπεμπτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ή παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας που έχει εκδόσει, σε συγκεκριμένο πάροχο υγείας.

ιστ) Ως »Πρωτοβάθμιος έλεγχος’‘ νοείται ο έλεγχος και η έγκριση παροχών υγείας δικαιούχων ΕΟΠΥΥ, όπως νοσηλίων, φαρμάκων, θεραπευτικών μέσων, υγειονομικών υλικών, εισιτηρίου/εξιτηρίου ασθενή σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας, συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ, διενέργειας θεραπευτικών ή διαγνωστικών πράξεων ή πράξεων αποκατάστασης.

Ως ‘‘πρωτοβάθμιος έλεγχος» νοείται επίσης και ο έλεγχος των φυσικών παραστατικών που διενεργείται με κάθε τρόπο, από τους υπαλλήλους του Οργανισμού, στο πλαίσιο εκκαθάρισης των απαιτούμενων, από τους παρόχους ή δικαιούχους, δαπανών υγείας,

ιη) Ως «δευτεροβάθμιος έλεγχος» νοείται ο έλεγχος και η επιθεώρηση των συμβεβλημένων, με τον ΕΟΠΥΥ, παρόχων υγείας, για την διαπίστωση τήρησης της νομοθεσίας που διέπει την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας και των συμβατικών τους υποχρεώσεων κατά τους όρους της σύμβασης που έχουν συνάψει με τον ΕΟΠΥΥ όπως επίσης και ο εσωτερικός έλεγχος του Οργανισμού και η εποπτεία του έργου των ελεγκτών και των δομών που διενεργούν πρωτοβάθμιο έλεγχο.

Άγνωστο παραμένει πάντως τι θα γίνεται στις περιπτώσεις όπου μέσα στη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών από τους ιδιώτες, γίνουν λάθη χωρίς να υπάρχει δόλος.

Πηγη:http://www.healthreport.gr