Διευκρινήσεις για τον κατάλογο Οικογενειακών Ιατρών και την διαδικασία εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό και σε ΤΟΜΥ

Εγκύκλιος

Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 93380/14-12-2017 Εγκυκλίου με
θέμα: ¨Διαδικασία εφαρμογής του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (115/τ.Α’) – Διευκρινήσεις για τον κατάλογο
Οικογενειακών Ιατρών και την διαδικασία εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό και σε
ΤΟΜΥ.¨ (ΑΔΑ: ΩΘΧΠ465ΦΥΟ-Σ5Ζ).

tomy

 

Πηγη:https://www.ygeianet.gr/