Εγκρίθηκε από την ΗΔΙΚΑ η δαπάνη για εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS & απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 1. Τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθμ. 1949 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνουσας Συμβούλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (αρ. πρωτ. 7359/10-06-2022)
 2. Τις απόψεις των μελών του.

Αποφασίζει ομόφωνα

 • Την έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών, διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 1 “Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος RIS PACS και απομαγνητοφώνησης Ιατρικών πράξεων στις Μονάδες της χώρας” της εγκεκριμένης πράξης με κωδικό MIS 5130581 του EΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα και κωδικό ΣΑΕ 4911-2022ΣΕ49110002 για την υλοποίηση του βασικού έργου. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε τμήματα, με διάρκεια υλοποίησης κάθε τμήματος για το κυρίως έργο δέκα έξι (16) μήνες.
 • Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του υπό δημοπράτηση έργου ανέρχεται σε 29.309.475,00€ πλέον ΦΠΑ (36.343.749,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  περιλαμβάνει δε, προαίρεση συνολικά 14.278.975,00 € πλέον ΦΠΑ (συν. 17.705.929,00 € με φπα) και αναλύεται ως εξής:
 • Βασικό έργο με συνολικό ποσό για τα 3 τμήματα 15.030.500,00 πλέον ΦΠΑ (συνολικά 18.637.820,00 € με ΦΠΑ)
 • Δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση φυσικού αντικειμένου με συνολικό ποσό για τα 3 τμήματα 7.515.250,00 € πλέον ΦΠΑ (συνολικά 9.318.910,00 € με ΦΠΑ)
 • Δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες συντήρησης με συνολικό ποσό για τα 3 τμήματα 6.763.725,00 € (συνολικά 8.387.019,00 € με ΦΠΑ). Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει τα προβλεπόμενα δικαιώματα προαίρεσης κατόπιν έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο, και υπό την προϋπόθεση,
  εξασφάλισης χρηματοδότησης για την άσκησή τους.
 • Την έγκριση του τεύχους διακήρυξης που περιλαμβάνει όλους τους όρους του διαγωνισμού για τους οποίους έχει ληφθεί σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.
 • Την εξουσιοδότηση της Προέδρου Δ.Σ. & Δ/νουσας Συμβούλου να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και όλα τα συμβατικά τεύχη ως νόμιμης εκπροσώπου βάσει των υπ. Αρ. 1935/395/5.9.2019, 2051/427/8.10.2020 & 2243/472/28.3.2022 αποφάσεων του Δ.Σ.

 

Πηγη: http://healthmag.gr/