Εγκύκλιος Ξανθού για δράσεις και προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Εγκύκλιο για τον καθορισμό ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, εξέδωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Φορείς που δύνανται να οργανώνουν και να αναπτύσσουν προγράμματα, παρεμβάσεις/δράσεις προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (μαθητική κοινότητα, μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι, γυναίκες, ρομά, κλπ), κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 1. Δημόσιες Δομές και Υπηρεσίες Υγείας:
 2. Υγειονομικές Περιφέρειες
 3. Νοσοκομεία του ΕΣΥ
 4. Δημόσιες Δομές Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.
 5. Φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας ( π.χ. ΚΕΕΛΠΝΟ,ΟΚΑΝΑ, κ.α.)
 6. Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών – Περιφερειακών Ενοτήτων
 7. Νοσηλευτικά Ιδρύματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

7.Πανεπιστημιακές Κλινικές των Ιατρικών Σχολών και Νοσηλευτικά Ιδρύματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επίσης με τους προαναφερόμενους φορείς συνεργάζονται και οι Δήμοι που οργανώνουν ανάλογες παρεμβάσεις πρόληψης σε περιφερειακό επίπεδο, της περιοχής ευθύνης τους, με στοχευμένες και εξειδικευμένες μορφές δράσεων αξιοποιώντας τις δομές και το ανθρώπινο δυναμικό των εν λόγω φορέων (π.χ. κλιμάκια για συμπλήρωση του ΑΔΥΜ, οδοντιατρική περίθαλψη στην κοινότητα, κ.α.).

 1. Επαγγελματικές Ενώσεις και Επιστημονικοί Φορείς (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.):
 2. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι
 3. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι
 4. Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες και Ενώσεις
 5. Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις επαγγελματιών υγείας

Στην κατηγορία αυτών των φορέων υπάγονται Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ που αναπτύσσουν ανάλογες παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα, χωρίς όμως να παρέχουν οργανωμένες και εγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας.

III. Άλλοι Φορείς – Σύλλογοι Σωματεία / Μ.Κ.Ο.

 1. Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές ΝΠΙΔ
 2. Σύλλογοι Ασθενών και Ατόμων με Αναπηρία
 3. Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της υγείας
 4. Άλλες Μ.Κ.Ο. (π.χ. πολιτιστικού, αθλητικού, περιβαλλοντικού, κ.α. χαρακτήρα)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ενδεικτικά, τα βασικά κριτήρια, που πρέπει να ικανοποιούν οι Φορείς που επιθυμούν ναυποβάλλουν αίτημα ανάπτυξης προγραμμάτων, παρεμβάσεων/δράσεων προληπτικού, ιατρικού χαρακτήρα, καθώς και οι Υ.Πε. για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, είναι τα εξής:

 1. Προσδιορισμός ταυτότητας Φορέα
 2. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της προτεινόμενης προληπτικής παρέμβασης – Προσδιορισμός πληθυσμού-στόχου και τυχόν ιδιαίτερων αναγκών του.
 3. Προσδιορισμός τόπου και χρόνου διενέργειας των παρεμβάσεων.
 4. Προσδιορισμός χώρου διενέργειας παρεμβάσεων και τυχόν συνεργασίας με Δημόσιες Δομές Π.Φ.Υ.
 5. Προσδιορισμός προληπτικών ιατρικών εξετάσεων με βάση σχετικά Πρωτόκολλα και Κατευθυντήριες Οδηγίες.
 6. Προσδιορισμός κλιμακίου ιατρών/οδοντιάτρων και επαγγελματιών υγείας
 7. Προσδιορισμός χρήσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
 8. Διαχείριση παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων
 9. Διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων
 10. Διασύνδεση με φορείς για την ολοκληρωμένη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων
 11. Τήρηση αρχείου προσωπικών ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων από το Φορέα
 12. Αδρός προϋπολογισμός και προσδιορισμός των φορέων χρηματοδότησης
 13. Προσδιορισμός μεμονωμένου ή ολοκληρωμένου και συνεχούς χαρακτήρα των παρεμβάσεων.

14.Προσδιορισμός επιστημονικά υπεύθυνου ή επιστημονικής ομάδας.

 1. Πιστοποιήσεις φορέων.
 2. Κατάθεση απολογιστικών στοιχείων

Πηγη:http://www.healthview.gr