Εγκύκλιος: Οι επεμβάσεις που μπορούν να διενεργούνται σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας (ΜΗΝ)

ΑΔΑ: ΩΥΤ8465ΦΥΟ-Σ2Λ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο E-mail
: Αρ ιστ οτέλου ς 1 7 : 104 33
: Β. Τριανταφύλλου
:2132161466
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ειδικότητας
α.) οφθαλμολογίας και β.) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. 4, υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου 1 του ν. 4254/2014(ΦΕΚ 85 Α’), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α’)
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148, τ. Α), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 1278/1982 « Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105,τ. Α’), όπως ισχύει
7. Την αριθμ. 3 απόφαση της 265ης/10-11 -2017 Ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ως Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ορίζεται η υγειονομική μονάδα στην οποία εκτελούνται ιατρικές πράξεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 3,4,5 και 6 του άρθρου 30 του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115, τ. Α’) και παρέχεται νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση. Στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων μόνο με τοπική αναισθησία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.
Θεσμοθετείται η λειτουργία αυτοτελών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας(Μ.Η.Ν) για τις ειδικότητες:
α) Οφθαλμολογίας και
β) Πλαστικής/Επανορθωτικής Χειρουργικής
Όλες οι ακόλουθες επεμβάσεις δύνανται να διενεργούνται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχουν νοσηρές καταστάσεις που απαιτούν νοσηλεία του ασθενή ή ανάγκη μετεγχειρητικής παρακολούθησης, ούτε απαιτούν χορήγηση ενδοφλέβιας φαρμακευτικής αγωγής μεγάλης διάρκειας πέραν του ωραρίου λειτουργίας
Α.) Οι ιατρικές πράξεις ειδικότητας οφθαλμολογίας που δύνανται να διενεργούνται σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) με τοπική αναισθησία είναι οι εξής:
 • Επεμβάσεις βλεφάρων
 • Άλλες επεμβάσεις κερατοειδούς, σκληρού και επιπεφυκότα.
 • Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής.
 • Επεμβάσεις γλαυκώματος και σύνθετες επεμβάσεις καταρράκτη. Επεμβάσεις φακού ( από καταρράκτη ή άλλη αιτία).
 • Κερατοπλαστική.
 • Νευρολογικές και αγγειακές διαταραχές του οφθαλμού με συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές.
 • Ύφαιμα και συντηρητική (μη χειρουργική) διαχείριση τραύματος οφθαλμού.
 • Νευρολογικές και αγγειακές του οφθαλμού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές.
 • Ενδοϋαολοειδικές εγχύσεις, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται φάρμακα νοσοκομειακής χρήσης.
 • Επεμβάσεις υαλοειδεκτομής.
Β.) Οι ιατρικές πράξεις ειδικότητας πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής που δύνανται να διενεργούνται σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας(Μ.Η.Ν) με τοπική αναισθησία είναι οι εξής:
 • Συρραφή-αντιμετώπιση μικρών τραυμάτων δέρματος και μαλακών μορίων που δε συνοδεύονται από κακώσεις ή άλλες βλάβες που απαιτούν νοσηλεία, καθώς και παροχέτευση φλεγμονών(μικρών κυστικών συλλογών).
 • Συρραφή-αντιμετώπιση μικρών και επιφανειακών τραυμάτων περιοχής προσώπου που δεν έχουν συμμετοχή οστών ή ζωτικών οργάνων προσώπου.
 • Χειρουργικός καθαρισμός και τοποθέτηση δερματικών μοσχευμάτων σε μικρά εγκαύματα που δεν συνδυάζονται με άλλες καταστάσεις που απαιτούν την παρακολούθηση του ασθενούς.
 • Αντιμετώπιση επίκτητων δυσμορφιών λόγω τραύματος, εγκαύματος, μετεγχειρητικών νεοπλασιών ή ακτινοβολίας (όπως αφαίρεση και πλαστική Ζ σε ρικνωτικές ουλές-δύσμορφες ουλές, αφαίρεση κοκκιωμάτων , βλεφαρόπτωση).
 • Αφαίρεση και αποκατάσταση μικρών καλοηθών ή κακοήθων όγκων του δέρματος και των μαλακών μορίων.
 • Αφαίρεση και αποκατάσταση μικρών όγκων κεφαλής και τραχήλου που δεν συμπεριλαμβάνουν οστά ή ζωτικά όργανα.
 • Τοποθέτηση μοσχευμάτων σε λεμφοιδηματικά έλκη.
 • Xειρουργικός καθαρισμός μικρών κατακλίσεων που δεν απαιτούν ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.
 • Αντιμετώπιση βλαβών περιφερικών νεύρων καθώς και συρραφές αυτών.
 • Μικρές αισθητικές παρεμβάσεις όπως πλαστική βλεφάρων,
 • Εφαρμογές LASER για αφαίρεση – καυτηριασμό μικρών βλαβών, θηλώματα, καλοήθεις σπίλοι, μικρά αιμαγγειώματα.
 • Αντιμετώπιση συγγενών και επίκτητων βλαβών περιοφθαλμικής χώρας όπως ξανθελάσματα βλεφάρων, εκτρόπιο, εντρόπιο, καλοήθεις βλάβες, κακοήθεις βλάβες που δεν διηθούν τον οφθαλμό.
 • Διάνοιξη- Παροχέτευση ή Αφαίρεση κύστεων φαγεσώρων, φλυκταινών, αποστημάτων, δοθιήνων.
 • Παροχέτευση και χειρουργική αφαίρεση πυώδους ιδρωταδενίτιδας.
 • Αναθεώρηση χειρουργικού τραύματος, δερμα-υποδόριο, με συμμετοχή ή όχι περιτονίας.
 • Xειρουργική ονύχων, δυστροφίες, είσφρυση, μυκητίαση, υπονύχιο αιμάτωμα, ανάπλαση κοίτης όνυχος, βιοψία.
 • Διόρθωση υπερτροφικών ουλών με έγχυση στεροειδών.
 • Λιποανακύκλωση, λιπομεταφορά.
 • Ρυτιδεκτομές. Βιοψία χείλους.
 • Εκτομή βλαβών στα χείλη.
 • Αποκατάσταση ελλείμματος βλεφάρου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr