ΕΕΜΥΥ: Προτάσεις για οργάνωση και διοίκηση δομών ΕΣΥ

Στο πλαίσιο του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

 

Τις προτάσεις της για την οργάνωση και διοίκηση των δομών του ΕΣΥ κατέθεσε η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), στο πλαίσιο του επετειακού 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται οι παρακάτω: Περιορισμός του Υπουργείου Υγείας σε επιτελικά και εποπτικά καθήκοντα και αυτόνομη, τεχνοκρατική διοίκηση των λειτουργικών (παραγωγικών) οργανισμών παροχής υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο ενός έγκυρου Χάρτη Υγείας πρέπει να καθορισθεί ο αναγκαίος αριθμός Νοσοκομείων, Κέντρων Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας και Μονάδων μετανοσοκομειακής φροντίδας σε όλη την επικράτεια. Η διοίκηση του συστήματος πρέπει να ασκείται από δύο ανεξάρτητους αλλά συνεργαζόμενους φορείς: Νοσοκομειακής (κλειστής) Περίθαλψης που θα μειώνεται και Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας που θα αυξάνεται. Ο πρώτος φορέας θα είναι αρμόδιος για τη λειτουργία, τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων ή την αλλαγή της χρήσης τους ή τη μεταφορά τμημάτων μεταξύ νοσοκομείων, ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητά τους και να διασφαλισθεί κατά το δυνατόν η μετανοσοκομειακή φροντίδα των ασθενών, σε συνθήκες ποιότητας και αξιοπρέπειας. Τα νοσοκομεία πρέπει να πάψουν να θεωρούνται τυπικές κρατικές υπηρεσίες (ΝΠΔΔ) και να μετατραπούν σε δημόσιες, κοινωφελείς «επιχειρήσεις» (ΝΠΙΔ) με διοικητική αυτοτέλεια και αυτοδιαχείριση των επιχορηγήσεων, των ιδίων εσόδων τους και του προσωπικού τους. Ο δεύτερος φορέας (στον οποίο πρέπει να υπαχθούν τα ΚΕΦ, το ΕΚΑΒ και τα ΤΕΠ των νοσοκομείων) θα είναι αρμόδιος για όλες τις δράσεις της πρωτοβάθμιας και γενικά της εξωνοσοκομειακής φροντίδας, από την αγωγή και την πρόληψη, τη διάγνωση και θεραπεία, την κατ’ οίκον νοσηλεία κ.λπ., μέχρι την επείγουσα διακομιδή και την πιστοποίηση της ανάγκης νοσοκομειακής εισαγωγής.

 

Ολόκληρο το υγειονομικό σύστημα, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, πρέπει να τελεί υπό συνεχή και ενιαία αξιολόγηση δομών, στελεχών και ποιότητας των εκροών, με βάση την οποία θα βαθμολογείται, ενώ η ποιοτική κατάταξη θα είναι διαφανής και σε γνώση του πληθυσμού. Με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του υπηρετούντος προσωπικού, όλες οι μελλοντικές προσλήψεις στις υπηρεσίες υγείας πρέπει να πραγματοποιούνται με το, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένο εργασιακό καθεστώς και τα ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη όλων των ειδικοτήτων να διορίζονται με θητεία συγκεκριμένης διάρκειας, δυνάμενης να ανανεώνεται ή όχι.

 

Πηγη:HealthDaily