Εισαγωγή κλειστών προϋπολογισμών: Aς αποφύγουμε ένα ακόμα λάθος

Tο PhRMA Innovation Forum θεσμικά επισημαίνει, προσδιορίζει και υπενθυμίζει τις παρακάτω βασικές αρχές.

Δεδομένης μιας συζήτησης και διαχεόμενης πληροφόρησης σχετικά με διαφαινόμενες παρεμβάσεις στο χώρο του φαρμάκου μέσω της εισαγωγής κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία, το PhRMA Innovation Forum θεσμικά επισημαίνει, προσδιορίζει και υπενθυμίζει τις παρακάτω βασικές αρχές:

  • Είναι κοινά αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του φαρμάκου ότι ο υπάρχων φαρμακευτικός προϋπολογισμός δεν είναι αρκετός για να καλύψει τις ανάγκες της χώρας, με τη φαρμακευτική βιομηχανία να συνεισφέρει με επιστροφές άνω του 1δις €. Το να επιμεριστεί αυτός ο ανεπαρκής Κλειστός Προϋπολογισμός σε μικρότερους προϋπολογισμούς ανά Θεραπευτική Κατηγορία, δεν λύνει το πρόβλημα της ανεπάρκειας πόρων, αντιθέτως το συντηρεί και το μεγεθύνει.
  • Η θέσπιση Κλειστών Προϋπολογισμών ανά Θεραπευτική Κατηγορία, δεν θα συμβάλει στη μείωση της Υπέρβασης της Φαρμακευτικής Δαπάνης η οποία αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση. Αντ’ αυτού, οι αρχές θα πρέπει να στραφούν σε μέτρα ορθολογικής διαχείρισης της ζήτησης και όχι σε τεχνικές επιμερισμού και απόκρυψης της σημαντικής υπέρβασης.
  • Δεν μπορεί να υλοποιηθεί Κλειστός Προϋπολογισμός χωρίς μια ολιστική προσέγγιση και συνολικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να ακυρωθούν στην πράξη οι εύστοχες παρεμβάσεις όπως η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA) και η εφαρμογή Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων. Κατά συνέπεια, τι νόημα έχει να εγκριθεί ένα νέο φάρμακο από το φορέα HTA όταν το νέο αυτό φάρμακο στο πλαίσια ενός κλειστού προϋπολογισμού θα επιβαρύνεται με επιπλέον clawback;
  • Για τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών φαρμακευτικής κάλυψης των Ελλήνων Ασθενών απαιτείται σοβαρή, τεκμηριωμένη και επιστημονική προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν επιδημιολογικά και δημογραφικά δεδομένα (π.χ. γήρανση πληθυσμού, προσδόκιμο ζωής), σε συνδυασμό με την εκτίμηση του προφίλ υγείας των Ελλήνων ασθενών καθώς και συνυπολογισμό άλλων παραγόντων. Με ποια στοιχεία και ποια κριτήρια καθορίζεται το ύψος αυτών των Προϋπολογισμών και στα πλαίσια ποιας διαφανούς διαδικασίας;
  • Η Πολιτεία οφείλει να στραφεί σε μια ορθολογική προσέγγιση και εκτίμηση των πραγματικών αναγκών, με αφετηρία τη θέσπιση του Μητρώου Ασθενών μέσω του οποίου θα καταγράφονται τα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και οι αντίστοιχες εκβάσεις.
  • «Η σοβαρότητα του θέματος απαιτεί την απομάκρυνση από επιφανειακές και αυστηρά λογιστικές προσεγγίσεις. Επιμερίζοντας τον ήδη εξαιρετικά ανεπαρκή Φαρμακευτικό Προϋπολογισμό σε πολλούς μικρότερους, κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί αναβάλλοντας την επίλυσή του  θέματος για την  οποία απαιτείται γενναιότητα από όλους μας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγη:http://www.iatronet.gr