Εμφιάλωση ιατρικών αερίων

Ορίζεται μεταβατική περίοδος δύο (2) ετών περίπου, ήτοι μέχρι την31/01/2021,κατά την οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες θα συνεχίσουν τον κανονικό και ομαλό εφοδιασμό των μονάδων υγείας.

Ο ΕΟΦ ενημέρωσε ότι, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης των αναγκών όπως έχουν εκφρασθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, ορίζεται μεταβατική περίοδος δύο (2) ετών περίπου, ήτοι μέχρι την31/01/2021,κατά την οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες θα συνεχίσουν τον κανονικό και ομαλό εφοδιασμό των μονάδων υγείας.

Διευκρινίζεται ότι η μεταβατική περίοδος αφορά μόνο στα ιατρικά αέρια που διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι οι φιάλες των αερίων πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές των εγκεκριμένων περιεκτών (όγκος και υλικό κατασκευής) και να υπόκεινται σε όλους προβλεπόμενους ελέγχους, σύμφωνα με τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις. Επιπρόσθετα, οι προμηθεύτριες εταιρείες και οι συνεργάτες αυτών που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες μεταφοράς/φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες 2013/C343/01 για την ορθή πρακτική στην αποθήκευση και διανομή των φαρμάκων.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr/