Ενισχύει τις αρμοδιότητες των νέων υποδιοικητών ο Ανδρέας Ξανθός

Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχουν οι νέοι υποδιοικητές της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Αττικής, με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού. Σύμφωνα με την απόφαση:

Στην υποδιοικήτρια της 1ης Υ.Πε. Αττικής κ. Χρυσάνθη Κισκήρα ανατέθηκαν οι εξής αρμοδιότητες:

1. Επεξεργάζεται, αξιολογεί και εισηγείται στον Διοικητή, σε σχέση με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό όλες τις προτάσεις για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Υ.ΠΕ.

2. Αποφασίζει, σε συνεννόηση με την Διοικήτρια, για την εποπτεία και τον έλεγχο των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και ειδικότερα: α) την άσκηση ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Μονάδων Π.Φ.Υ., οι οποίες υποχρεωτικώς της κοινοποιούνται, β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο σε μηνιαία βάση της ορθής εξέλιξης του προϋπολογισμού και της εν γένει οικονομικής λειτουργίας της Δ.Υ.ΠΕ. ως προς το μέρος που αφορά στις Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. της Υ.ΠΕ. και γ) την επεξεργασία, αξιολόγηση και έγκριση των προτάσεων των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ., σχετικά με τους Οργανισμούς τους και τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

3. Αποφασίζει, σε συνεννόηση με την Διοικήτρια, τα θέματα του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, που αφορούν στον προγραμματισμό και τον έλεγχο των προμηθειών των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. της Υ.ΠΕ.

4. Αποφασίζει, σε συνεννόηση με την Διοικήτρια, για τα θέματα που άπτονται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας για την Π.Φ.Υ.

5. Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας: α) παρακολουθεί και αποφασίζει , σε συνεννόηση με την Διοικήτρια, τα θέματα του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, τα οποία αφορούν στο προσωπικό της Π.Φ.Υ. της 1ης Υ.ΠΕ. β) παρακολουθεί και εισηγείται σχετικά με τα θέματα του Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων.

6. Υπογράφει κάθε πράξη που εκδίδουν οι Δ/νσεις της Δ.Υ.ΠΕ. και αφορούν αρμοδιότητες που της έχουν εκχωρηθεί.

7. Συγκροτεί Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές για την μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων για θέματα που αναφέρονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.

Στον Υποδιοικητή της 1ης Υ.Πε. Αττικής κ. Δημήτριο Μαγριπλή, οι αρμοδιότητες αφορούν:

α) την επεξεργασία, αξιολόγηση και εισήγηση στην Διοικήτρια της 1ης Υ.ΠΕ. των προτάσεων σε σχέση με τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εποπτευόμενων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) πλην εκείνων που ανατέθηκαν στην Υποδιοικήτρια Χρυσάνθη Κισκήρα.

β) την εποπτεία και τον έλεγχο των πράξεων των Φ.Π.Υ.Υ., πλην εκείνων που ανατέθηκαν στην Υποδιοικήτρια Χρυσάνθη Κισκήρα, οι οποίες υποχρεωτικώς του κοινοποιούνται.

Παρακολουθεί και εισηγείται στην Διοικήτρια της 1ης Υ.ΠΕ. τα θέματα του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, πλην αυτών που ανατέθηκαν στην Υποδιοικήτρια Χρυσάνθη Κισκήρα.

Παρακολουθεί τη σύνταξη και εκτέλεση των προγραμμάτων εφημεριών των εποπτευόμενων Φ.Π.Υ.Υ. (πλην δομών Π.Φ.Υ. που εφημερεύουν)

Επεξεργάζεται, αξιολογεί και αποφασίζει, σε συνεννόηση με την Διοικήτρια της 1ης Υ.ΠΕ. θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και το ανθρώπινο δυναμικό του πεδίου της Ψυχικής Υγείας.

Υπογράφει κάθε πράξη που εκδίδουν οι Δ/νσεις της 1ης Υ.ΠΕ. και αφορούν αρμοδιότητες που του έχουν εκχωρηθεί.

Συγκροτεί ομάδες εργασίας και επιτροπές για την μελέτη, εισήγηση ή παροχή γνωμοδοτήσεων για θέματα που αναφέρονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.

 

Πηγη:http://www.healthview.gr/