ΕΟΔΥ αντί ΚΕΕΛΠΝΟ – Παράταση διαβούλευσης δύο εβδομάδων

Σειρά παρατηρήσεων για ελλιπείς αρμοδιότητες τόσο στο νέο φορέα, όσο και στο αρχείο νεοπλασιών

Δεκαπενθήμερη παράταση έδωσε χθες το υπουργείο Υγείας στην διαβούλευση του νομοσχεδίου για το νέο φορέα που θα αντικαταστήσει το ΚΕΕΛΠΝΟ και τη δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών.

Το νομοσχέδιο δόθηκε αρχικά σε διαβούλευση την παραμονή του 15Αυγούστου μέχρι τις 24 Αυγούστου, όμως λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με την περίοδο των διακοπών που διανύουμε, δόθηκε παράταση επιπλέον 15 ημερών, ως τις 7 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι.

Μέχρι στιγμής, τα σχόλια κάνουν λόγο:
– για περιορισμένες αρμοδιότητες του νέου Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και αδυναμία παραπομπής στο Ελληνικό CDC και ασάφειες στην οργάνωση του ινστιτούτου νεοπλασιών,
– Το μοντέλο διοίκησης παραμένει ξεπερασμένο και αναποτελεσματικό χωρίς κανέναν εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα και στις ανάγκες διοίκησης ενός σύγχρονου οργανισμού. Προτείνεται οριζόντια τεχνοκρατικού προσανατολισμού διοίκηση. Σημειώνεται ότι τα ΔΣ αποτελούν ελληνική «πρωτοτυπία” για να εξυπηρετούν πελατειακά συμφέροντα και αντιπροτείνεται ολιγομελές Εκτελεστικό Συμβούλιο στη βάση προκήρυξης θέσεων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις , με εκπροσώπους από όλους τους κλάδους και άτομα με εγνωσμένη επιχειρησιακή ικανότητα. Η θέση του προέδρου και αντιπροέδρου πρέπει να προκηρύσσεται και να περιλαμβάνει δείκτες απόδοσης και κατ’ ελάχιστο να διαθέτουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας/Δημόσια Υγεία.
– έλλειψη διεύθυνσης ποιότητας,
– έλλειψη διασφάλισης του υπάρχοντος προσωπικού, ούτε προβλέπεται η στελέχωση με επαγγελματίες δημόσιας υγείας ή κοινωνικούς λειτουργούς
– δεν προβλέπεται πιστοποίηση στα κέντρα αναφοράς, ώστε να λειτουργούν αντίστοιχα με τα ομόλογά τους στο εξωτερικό, άρα και η εκπροσώπηση της χώρας μας να είναι ανάλογη.
– Δεν γίνεται καμία αναφορά για Διεύθυνση Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας.
– Παρατηρείται ασάφεια ως προς την απαγόρευση ιδιωτικού έργου από το προσωπικό του ΕΟΔΥ, δεν προβλέπεται η μετάβαση στο νέο φορέα
– Για το Ινστιτούτο Νεοπλασιών, σημειώνεται πως ο Οργανισμός που θα δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημόσιας Υγείας (όχι της κλινικής ιατρικής) θα διοικείται από κλινικούς ιατρούς. Τονίζεται ότι ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος οπωσδήποτε (τυπικό προσόν) πρέπει να είναι Ογκολόγοι (Παθολόγοι ή αιματολόγοι) και δεν μπορεί να είναι επιδημιολόγοι με εξειδίκευση στην επιδημιολογία του καρκίνου. Οι έννοιες της Επιδημιολογίας και της Δημόσιας Υγείας, λείπουν από παντού στην περιγραφή ενός Οργανισμού που θα ασχολείται κυρίως με την Επιδημιολογία και την Δημόσιας Υγεία του Καρκίνου. Και σημειώνεται ότι ο τρόπος ανάπτυξης της ιατρικής την χώρα μας έχει οδηγήσει στην πρωτοκαθεδρία της Κλινικής Ιατρικής επί παντός επιστητού στην Ιατρική και την Υγεία, όμως πρέπει κάποτε να σταματήσουν τουλάχιστον τα τυπικά εμπόδια στην ανάπτυξη των επιστημών της Δημόσιας Υγείας.

Όπως επισημαίνεται στο εισαγωγικό σημείωμα της διαβούλευσης, “στόχος της νομοθετικής παρέμβασης κατά το κεφάλαιο της Σύστασης του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας είναι να περιγραφούν οι σκοποί, η διοικητική διάρθρωση και οι βασικές παράμετροι λειτουργίας του Οργανισμού, ο οποίος πρόκειται να αντικαταστήσει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), καθιστάμενος καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Η πολυνομία που διέπει σήμερα τη λειτουργία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., σε συνδυασμό με τη μη έκδοση μέχρι σήμερα, μέσω Προεδρικού Διατάγματος, Εσωτερικού Κανονισμού του Κέντρου, έχουν δημιουργήσει πλείστες δυσχέρειες στη λειτουργία του. Περαιτέρω, καθίστανται απαραίτητες, αφενός, η εναρμόνιση των σκοπών του νέου Οργανισμού με εκείνους του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, μετά την αναδιοργάνωση του τελευταίου, και, αφετέρου, η πρόβλεψη ασφαλιστικών δικλείδων ώστε ο Οργανισμός να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα, αλλά και χωρίς κίνδυνο παράκαμψης των ισχυουσών διατάξεων, σε κατεπείγοντος για τη Δημόσια Υγεία χαρακτήρα ανάγκες και κινδύνους.

Αφετέρου, η νομοθετική παρέμβαση επιχειρεί για πρώτη φορά την εισαγωγική συνεκτικών ρυθμίσεων για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα Δημόσιας Υγείας και τη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εργαστηριακή επιτήρηση των νοσημάτων στη χώρα, ενώ ταυτόχρονα να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις και να λάβει χώρα επωφελέστερη για το δημόσιο συμφέρον διαχείριση πόρων.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις λαμβάνεται επίσης πρόνοια για την ρύθμιση πάσης φύσεως εργασιακών ζητημάτων του προσωπικού του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Στο πλαίσιο αυτό, κατοχυρώνονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων στο καταργούμενο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., είτε αυτοί υπηρετούν εντός των δομών του είτε με διάθεση σε εξωτερικούς φορείς, ενώ προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την αποφυγή κάθε αιφνίδιας υπηρεσιακής μεταβολής”.

Κατά το κεφάλαιο της Σύστασης του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών, το νομοσχέδιο στοχεύει στην διαμόρφωση Εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο που κρίνεται επιτακτική και αναγκαία καθώς ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα μας και μείζον εθνικό αλλά και παγκόσμιο πρόβλημα Υγείας. Ο καρκίνος είναι μια νόσος που αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και ένα εμπόδιο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου η ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη της νόσου, αλλά και υπεύθυνη, ολιστική και ασθενοκεντρική αντιμετώπιση μέσω της διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής για τη νόσο είναι επιβεβλημένη.

Λόγω των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμη η ίδρυση ενός Φορέα που θα αναλάβει τη διαμόρφωση και εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας της Εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο αλλά και θα συντονίζει τις ενέργειες που αφορούν τη συνολική, σε εθνικό επίπεδο, διαχείριση των νεοπλασματικών νοσημάτων”

Πηγη:http://healthmag.gr/